AKTUALNE INFORMACIJE IN NAPOTKI V ZVEZI S KORONAVIRUSOM (SARS-COvCoV-2)

datum: 15.04.2020

kategorija: Sporočila za javnost

 

Obvestilo UL FS, 15.5.2020

Obvestilo zaposlenim na FS

Zadeva: Navodila za postopno sproščanje omejitvenih ukrepov in izvajanje študijskega procesa po 18. 5. 2020   

Spoštovani! 

V skladu s sklepi rektorja ''Ukrepi covid-19'' z dne 15. 4. 2020, ''Ukrepi covid-19 – usmeritve za ZRD'' z dne 22. 4. 2020, ''Ukrepi covid-19'' z dne 7. 5. 2020 in ''Ukrepi covid-19'' z dne 14. 5. 2020 v nadaljevanju izdajam naslednje navodilo za delo na Fakulteti za strojništvo v obdobju po 18. 5. 2020. Ukrepi veljajo do preklica.  

 

  VSEBINA Ukrep. Pri vsakem ukrepu, ki se izvaja na FS, je potrebno spoštovati SPLOŠNA NAVODILA, zapisna spodaj.

1.

Predavanja

Se izvedejo preko spleta

2.

Vaje

Če jih ni možno izvesti preko spleta in so nujne za dokončanje študijskih obveznosti, se izvedejo na FS v skladu z navodili pod Ad. 2. 

3.

Kolokviji, izpiti

V čim večji meri se priporoča izvedbo preko spleta. Če preverjanja znanja ni možno izvesti preko spleta, se izvede na FS v skladu z navodili pod Ad. 3. 

4.

Zagovori zaključnih del

Se izvajajo preko spleta do preklica.

5.

Individualno delo z mentorjem

Če ga ni možno izvesti preko spleta in je nujno za dokončanje študijskih obveznosti, se izvede na FS v skladu z navodili pod Ad. 2

6.

Knjižnica

Omogoča izposojo fizičnega gradiva. Študenti ga lahko naročijo po e-pošti in se dogovorijo za prevzem preko pošte ali pred stavbo FS

7.

Raziskovalno in strokovno delo

Po ena oseba na kabinet površine cca. 14m2 (2 osebi na površino 28m2 …). Vodja v dogovoru z zaposlenimi določi način dela (na FS ali od doma), režim dela v izmenah (sklopi po dnevih) in protokol prehajanja med prostori.

8.

Sestanki

Če je možno, naj potekajo preko spleta. Če to ni možno, se izvedejo v kateri od predavalnic. Sestanki z zunanjimi deležniki potekajo preko spleta.

9.

Službene poti

V skladu z že danimi navodili in priporočili NIJZ.

10.

Neformalna druženja

Preko elektronskih medijev. Čajne kuhinje ostajajo zaprte.

 

Ad. 2 Izvajanje vaj

Izvede se lahko laboratorijske vaje, ki so nujne za dokončanje študijskih obveznosti v najkrajšem možnem času. Pri tem se upošteva, da je vajo potrebno izvesti v terminu, ki je določen z urnikom, o čemer je potrebno obvestiti študente na običajen način. Pri načrtovanju in izvedbi vaje morate upoštevati splošna navodila za preprečevanje okužb (razdalja 2 metra, razkuževanje opreme in predmetov, prezračevanje, zaščitne maske za vse udeležence, študenti jih morajo zagotoviti sami; in ostala varovalna oprema - rokavice, očala … glede na naravo vaje).

Število študentov na vajah je zmanjšano za najmanj faktor 2 – predvideva se pol skupine v enem terminu. Pri načrtovanju vaj je potrebno upoštevati prisotnost asistenta in tehničnega sodelavca. Po izvedeni vaji je potrebno laboratorij prezračiti in razkužiti, zato naj bo med posameznimi vajami cca. 1 uro premora.

Študente je pred izvedbo vaj potrebno jasno opozoriti, da morajo v primeru simptomov ali suma okužbe dihal ostati doma in poklicati osebnega zdravnika.

Zdravi študenti se najmanj 10 minut pred začetkom vaj zberejo pred laboratorijem ob upoštevanju protokola gibanja po stavbi (v vrsti, razdalja med posamezniki 2 m). Pred vhodom v LAB se razkužijo roke. Vrata LAB naj bodo odprta, tako da ni potrebna uporaba kljuke. V LAB se vstopa posamezno. Pri izvedbi vaj je obvezna uporaba maske in ostalih zaščitnih sredstev.

Študenti si po zaključku vaj umijejo ali razkužijo roke in takoj zapustijo zgradbo po čim krajši poti. Zadrževanje v stavbi FS ni dovoljeno. Izjema je uporaba WC.   

Ad. 3 Preverjanje znanja

Študente je pred izvedbo preverjanja znanja potrebno jasno opozoriti, da morajo v primeru simptomov ali suma okužbe dihal ostati doma in poklicati osebnega zdravnika. Pisna preverjanja znanja se izvajajo tako, da se prijavljene študente razdeli v manjše skupine, ki pišejo v več predavalnicah, za kar je potrebno večje število nadzornikov. Upoštevati je potrebno, da so zaradi ukrepov za preprečevanje okužb kapacitete predavalnic nižje, in sicer:    

Št. sedežev Površina m2 Oznaka Postavitev miz
8 59 II/3A in 3B, III/3A in 3B, IV/3A in 3B Ravna-k
20 100 III/2, IV/2 Poševna-k
24 118 III/4 Poševna-k
28

100

118

II/2

IV/4

Ravna- M

Poševna-k

35 120 II/2 Ravna-M
36 150 V/2 Poševna-k
50 211 V/8 Poševna-k

 

Študenti morajo v predavalnicah sedeti tako, da je zaseden le vsak tretji sedež v vrsti in vsaka druga vrsta. V ta namen so v predavalnicah sedeži, na katere se lahko usedejo študenti, označeni z zeleno nalepko. Pri načrtovanju in izvedbi preverjanja znanja morate upoštevati splošna navodila za preprečevanje okužb (razdalja 2 metra, stalno prezračevanje prostora, rokavice za izvajalca preverjanja znanja, obvezne zaščitne maske za izvajalce in študente, ki so maske dolžni zagotovit sami), kot je objavljeno na spletni strani FS. 

Študent med pisanjem izpita lahko sname masko. Sname jo lahko takrat, ko je zagotovljena razdalja do druge osebe najmanj 1,5 oz. 2 m. Če se študentu med izpitom približa profesor, jo naj ponovno nadene. Potrebno je pravilno nameščanje in odstranjevanje maske, kar je prikazano na: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf. Pri nameščanju in snemanju zasščitne maske se dotikamo le vrvic in ne drugih delov maske.

Preverjanje znanja naj bo čim krajše. Po zaključku preverjanja je potrebno predavalnico prezračiti in razkužiti, zato so naslednja preverjanja znanja v isti predavalnici lahko 1 uro po zaključku. Izvajalci preverjanja znanja morajo razpored sporočiti vodji TVS najmanj 5 dni v naprej, da se lahko pravočasno organizira razkuževanje prostorov po izvedbi.

Študenti se 15 minut pred začetkom preverjanja znanja zberejo pred predavalnico, kjer bo potekalo preverjanje znanja, ob upoštevanju protokola gibanja po stavbi (v vrsti, razdalja med posamezniki 2 m). Študenti si pred vstopom v predavalnico razkužijo roke. Razkuževalniki so nameščeni po hodnikih. Študenti nato pod nadzorom nadzornika in identifikaciji študentov posamično vstopijo v predavalnico ob upoštevanju razdalje 2 metrov in se usedejo na označene sedeže z zeleno nalepko. Študente s podaljšanim časom pisanja nadzornik razporedi na take sedeže, da ne bodo ovirali drugih študentov pri zapuščanju prostora.

Posojanje pisal in predpisanih pripomočkov ni dovoljeno. Ko študenti končajo s pisanjem, posamično prinesejo izpitno polo in jo odložijo v škatlo, ki jo je pripravil izvajalec. Le ta pri rokovanju z izpitnimi polami uporablja rokavice. Izpitne pole ocenjevalec izpita odloži za 24 ur (po ocenjevanju si umije roke), lahko pa jih za namen takojšnjega ocenjevanje predhodno skenira in ocenjuje skenirane kopije.  Ko študenti končajo s pisnim izpitom, morajo takoj zapustiti stavbo. Zadrževanje v stavbi FS ni dovoljeno. Izjema je uporaba WC-ja.  Ustne izpite se izvede preko spletnih aplikacij.   

SPLOŠNA NAVODILA:  

a. FS je do 22. 5. 2020 pretežno odprta le za zaposlene, in sicer ob delavnikih med 6. in 17. uro, ob sobotah bo zaprta. Vhod je možen LE mimo vratarja, ki bo preverjal izvajanje teh navodil (točka b, c in h). Eventualni nujni zunanji obiski morajo biti s strani vodje OE predhodno najavljeni in registrirani pri vratarju.   

b. Obvezna je uporaba zaščitne maske na skupnih površinah (hodniki, toalete…) in v vseh neizbežnih neposrednih službenih kontaktih. Rabljene zaščitne maske za enkratno uporabo se pri izhodu iz FS odvrže v namenski koš na izhodnem podestu stopnišča. Pralne maske zaposleni operejo doma.  

c. Na površinah FS poleg predhodne točke upoštevamo: 

 • razdaljo najmanj 2 metra med osebami,
 • umivanje oz. razkuževanje rok,
 • razkuževanje skupnih kontaktnih površin in predmetov, ki jih uporablja več oseb ob vsaki zamenjavi predmetov ali oseb v prostorih,
 • naravno prezračevanje prostorov vsaki 2 uri, 
 • v dvigalo vstopa le po ena oseba. 

d. V kabinetu/laboratoriju velikost cca. 14m2 lahko opravlja delo le ena oseba, 2 osebi na površino 28m2 … Če ima v kabinetu delovno mesto več zaposlenih in je površina na zaposlenega manjša od 14m2/zaposlenega, ostali zaposleni delajo naprej od doma ali vodja organizira delo izmensko (v sklopih po dnevih). Vodja OE glede na potrebe delovnega procesa izdela tedenski/mesečni razpored zaposlenih, ki opravljajo delo na FS, in tistih, ki delajo od doma.   

e. Tistim zaposlenim, ki zaradi nedelovanja posameznih razredov OŠ ne morejo priti na delo ali sodijo v rizično skupino in delo lahko opravljajo od doma, se ob soglasju predpostavljenega za čas trajanja interventnih ukrepov (do 31. 5. 2020) lahko omogoči delo od doma. Navodila za zaposlene, ki delajo od doma, ostanejo nespremenjena.  

f. Komunikacija poteka po telefonu ali v elektronski obliki. Izogibamo se vsem ne-nujnim neposrednim kontaktom. Predaja gradiv in materialov v fizični obliki (pogodbe, podpisi, pošta, vzorci …) se opravi po predhodnem telefonskem dogovoru načina prevzema in ob uporabi splošnih navodil.  

g. Uporabljeno opremo, ki bo prinesena od zunaj (od doma, od drugih uporabnikov …) na fakulteto, je potrebno predhodno razkužiti v dogovoru s TVS.  

h. Študenti se izogibajo zbiranju v skupine pri prihodu na fakulteto in se ne zadržujejo v prostorih fakultete. Pri izvajanju vaj ali preverjanju znanja uporabljajo izključno osebne pripomočke.  

i. Študenti in ostali zunanji obiskovalci, katerih delo je nujno potrebno za poslovanje fakultete, morajo sami zagotoviti ustrezno zaščitno opremo (masko, očala, rokavice…). Vsak vhod in izhod se evidentira pri vratarju. Skupinske vhode študentov evidentira izvajalec vaj ali preverjanja znanja.  

V PRIMERU SUMA NA OKUŽBO SO ZAPOSLENI IN ŠTUDENTI DOLŽNI OSTATI DOMA IN POKLICATI SVOJEGA ALI DEŽURNEGA ZDRAVNIKA TER SE RAVNATI V SKLADU Z NJEGOVIMI NAVODILI IN ŽE DANIMI PRIPOROČILI.    

Prof. dr. Mitjan Kalin, dekan

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obvestilo UL FS, 7.5.2020

Obvestilo zaposlenim na FS

Zadeva: Ukrepi za preprečevanje širjenja koronavirusa po 11. 5. 2020 oz. v prehodnem obdobju

Spoštovani!

V skladu s sklepom rektorja ''Ukrepi covid-19'' z dne 15. 4. 2020, ''Ukrepi covid-19 – usmeritve za ZRD'' z dne 22. 4. 2020 in Ukrepi covid-19 z dne 7. 5. 2020 v nadaljevanju izdajam naslednje navodilo za delo na Fakulteti za strojništvo v prehodnem obdobju po 11. 5. 2020. Ukrepi veljajo do preklica.

 

VSEBINA

Ukrep. Pri vsakem ukrepu, ki se izvaja na FS, je potrebno spoštovati splošna navodila, zapisna spodaj.
1.  Predavanja Ostanejo on-line.
2. Vaje Ostanejo on-line do 18.5. oz sklepa MIZŠ
3. Kolokviji, izpiti Ostanejo on-line do 18.5. oz sklepa MIZŠ
4. Zagovori zaključnih del Ostanejo on-line do 18.5. oz sklepa MIZŠ
5. Raziskovalno in strokovno delo Po ena oseba na kabinet, vodja v dogovoru z zaposlenimi določi način dela (na FS ali od doma), režim dela v izmenah in protokol prehajanja med prostori
6. Sestanki Če je možno, naj potekajo on-line. Če sestanka ni možno izvesti preko oddaljenega dostopa, se izvede v veliki predavalnici. Sestanki z zunanjimi deležnik potekajo on-line.
7. Službene poti V skladu z že danimi navodili in priporočili NIJZ.
8. Neformalna druženja Izključno ON- LINE. Čajne kuhinje ostajajo zaprte.

 

Splošna navodila:

a. FS je v prehodnem obdobju pretežno odprta le za zaposlene, in sicer ob delavnikih med 6. in 17. uro, ob sobotah bo zaprta. Vhod je možen LE mimo vratarja, ki bo preverjal izvajanje teh navodil (točka b, c in h). Eventualni nujni zunanji  obiski morajo biti s strani vodje OE predhodno najavljeni in registrirani pri vratarju.

b. Obvezna je uporaba zaščitne maske na skupnih površinah (hodniki, toalete…) in v vseh neizbežnih neposrednih službenih kontaktih:

b1. zaposleni prejmejo tri pralne zaščitne maske, ki jih po uporabi operejo doma v skladu z navodili,
b2. vodja katedre sporoči vodji TVS, kdo bo zaščitne maske za PRE prevzel in razdelil zaposlenim,
b3. rabljene zaščitne maske za enkratno uporabo se pri izhodu iz FS odvrže v namenski koš na izhodnem podestu stopnišča.

c. Na površinah FS poleg predhodne točke upoštevamo:

- razdaljo najmanj 2 metra med osebami,
- umivanje oz. razkuževanje rok,
- razkuževanje skupnih kontaktnih površin in predmetov, ki jih uporablja več oseb ob vsaki zamenjavi predmetov ali oseb v prostorih,
- zračenje prostorov na 2 uri.

d. V kabinetu lahko opravlja delo le ena oseba. Če ima v kabinetu delovno mesto več zaposlenih, ostali zaposleni delajo naprej od doma. Vodja OE glede na potrebe delovnega procesa izdela mesečni razpored zaposlenih, ki opravljajo delo na FS, in tistih, ki delajo od doma. Razpored zaposlenih se v priloženi XLS datoteki do pričetka meseca za prihodnji mesec posreduje v KS, ki pripravi ustrezne sklepe.

e. Tistim zaposlenim, ki zaradi nedelovanja javnega prevoza, vrtcev ali šol ne morejo priti na delo in delo lahko opravljajo od doma, se ob soglasju predpostavljenega do vzpostavitve delovanja javnega prevoza še naprej lahko omogoči delo od doma. Navodila za zaposlene, ki delajo od doma, ostanejo nespremenjena.

f.Komunikacija poteka po telefonu ali v elektronski obliki. Izogibamo se vsem ne-nujnim neposrednim kontaktom. Predaja gradiv in materialov v fizični obliki (pogodbe, podpisi, pošta, vzorci …) se opravi po predhodnem telefonskem dogovoru načina prevzema in ob uporabi splošnih navodil.

g. Uporabljeno opremo, ki bo prinesena od zunaj (od doma, od drugih uporabnikov…) na fakulteto, je potrebno predhodno razkužiti v dogovoru s TVS.

h. Študenti in ostali zunanji obiskovalci, katerih delo je nujno potrebno za poslovanje fakultete, morajo sami zagotoviti ustrezno zaščitno opremo. Vsak vhod in izhod se evidentira pri vratarju.

V primeru suma na okužbo so zaposleni DOLŽNI ostati doma in poklicati svojega ali dežurnega zdravnika ter se ravnati v skladu z njegovimi navodili in že danimi priporočili.

 

Prof. dr. Mitjan Kalin, dekan

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obvestilo UL FS, 7.5.2020

Obvestilo študentom na FS

Študentski svet UL FS nam je v imenu študentov poslal vprašanja in pobude v zvezi s študijskim procesom, izpitnem obdobjem, prakso, zaključevanjem študija, študentsko izmenjavo in izposojo knjig. Odgovore na vprašanja smo vam pripravili v priponki. 

Ostanite zdravi,

Študentski referat FS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obvestilo UL FS, 29.4.2020

Obvestilo zaposlenim in študentom na FS

Glede na aktualne razmere v zvezi s koronavirusom COVID-19 in na predlog Skupine za koordinacijo COVID-19 na UL, ki temelji na mnenjih epidemiologov in infektologov, je rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič, danes, 29.4.2020 sprejel naslednji sklep. 

S tem sklepom rektorja (29.4.2020), se ukrepi iz obvestila dekana (24.4.2020) PREKLIČEJO.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obvestilo UL FS, 24.4.2020

Obvestilo zaposlenim

Spoštovani!

V skladu s sklepom rektorja ''Ukrepi covid-19'' z dne 15. 4. 2020 in ''Ukrepi covid-19 – usmeritve za ZRD'' z dne 22. 4. 2020 v nadaljevanju izdajam naslednje navodilo za delo na Fakulteti za strojništvo v prehodnem obdobju po 4. 5. 2020. Ukrepi veljajo do preklica.

 

VSEBINA

Ukrep. Pri vsakem ukrepu, ki se izvaja na FS, je potrebno spoštovati splošna navodila, zapisna spodaj.
1.  Predavanja Ostanejo on-line.
2. Vaje Če je le možno, se izvajajo on-line. Izjemoma vaje lahko potekajo v LAB, če jih ni možno izvesti on-line, ko bo zagotovljen javni prevoz.
3. Kolokviji, izpiti Velike skupine on-line. V kolikor preverjanj znanja ni možno izvesti on-line, se v manjših skupinah izvedejo v velikih predavalnicah, ko bo zagotovljen javni prevoz.
4. Zagovori zaključnih del Potekajo on-line ali v velikih predavalnicah brez širše javnosti.
5. Raziskovalno in strokovno delo Po ena oseba na kabinet, vodja določi protokol prehajanja med prostori in režim dela v izmenah.
6. Sestanki Če je možno, naj potekajo on-line. Če sestanka ni možno izvesti preko oddaljenega dostopa, se izvede v veliki predavalnici. Sestanki z zunanjimi deležnik potekajo on-line.
7. Službene poti V skladu z že danimi navodili in priporočili NIJZ.
8. Neformalna druženja Izključno ON- LINE. Čajne kuhinje ostajajo zaprte.

 

Splošna navodila:

 • FS je v prehodnem obdobju pretežno odprta le za zaposlene, in sicer ob delavnikih med 6. in 17. uro, ob sobotah bo zaprta. Vhod je možen mimo vratarja, ki bo preverjal izvajanje teh navodil (točka b, c in h).
 • Obvezna je uporaba zaščitne maske na skupnih površinah (hodniki, toalete…) in v vseh neizbežnih neposrednih službenih kontaktih. Rabljene zaščitne maske za enkratno uporabo se pri izhodu iz FS odvrže v namenski koš na izhodnem podestu stopnišča. Pralne zaščitne maske zaposleni opere doma.
 • Na površinah FS poleg predhodne točke upoštevamo:
 • razdaljo najmanj 2 metra med osebami,
 • umivanje oz. razkuževanje rok,
 • razkuževanje skupnih kontaktnih površin in predmetov, ki jih uporablja več oseb ob vsaki zamenjavi predmetov ali oseb v prostorih,
 • zračenje prostorov na 2 uri.

V kabinetu lahko opravlja delo le ena oseba. Če ima v kabinetu delovno mesto več zaposlenih, ostali zaposleni delajo naprej od doma. Vodja OE glede na potrebe delovnega procesa izdela mesečni razpored zaposlenih, ki opravljajo delo na FS, in tistih, ki delajo od doma. Razpored zaposlenih se v priloženi XLS datoteki do pričetka meseca za prihodnji mesec posreduje v KS, ki pripravi ustrezne sklepe. Tistim zaposlenim, ki zaradi nedelovanja javnega prevoza, vrtcev ali šol ne morejo priti na delo in delo lahko opravljajo od doma, se ob soglasju predpostavljenega do vzpostavitve delovanja javnega prevoza še naprej lahko omogoči delo od doma. Navodila za zaposlene, ki delajo od doma, ostanejo nespremenjena. Komunikacija poteka po telefonu ali v elektronski obliki. Izogibamo se vsem ne-nujnim neposrednim kontaktom. Predaja gradiv in materialov v fizični obliki (pogodbe, podpisi, pošta, vzorci …) se opravi po predhodnem telefonskem dogovoru načina prevzema in ob uporabi splošnih navodil. Uporabljeno opremo, ki bo prinesena od zunaj (od doma, od drugih uporabnikov …) na fakulteto, je potrebno predhodno razkužiti v dogovoru s TVS. Študenti in ostali zunanji obiskovalci, katerih delo je nujno potrebno za poslovanje fakultete, morajo sami zagotoviti ustrezno zaščitno opremo.

 

V primeru suma na okužbo so zaposleni DOLŽNI ostati doma in poklicati svojega ali dežurnega zdravnika ter se ravnati v skladu z njegovimi navodili in že danimi priporočili.

 

Prof. dr. Mitjan Kalin, dekan

----------------------------------------------------------------------------------------

Obvestilo UL FS, 23.4.2020

Obvestilo zaposlenim in študentom na FS

Glede na aktualne razmere v zvezi s COVID-19 in na predlog Skupine za koordinacijo COVID-19 na UL, ki temelji na mnenjih epidemiologov in infektologov in je pripravila naslednje usmeritve, kako izvajati znanstvenoraziskovalno delo ob upoštevanju navodil vlade in NIJZ, je rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič, dne, 22.4.2020 sprejel naslednji sklepUKREPI COVID-19 – usmeritve glede znanstvenoraziskovalnega dela

-----------------------------------------------------------------------------------------

Obvestilo UL FS, 15.4.2020

Obvestilo zaposlenim in študentom na FS

Glede na aktualne razmere v zvezi s koronavirusom COVID-19 in na predlog Skupine za koordinacijo COVID-19 na UL, ki temelji na mnenjih epidemiologov in infektologov, je rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič, sprejel naslednji sklep.

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Obvestilo UL FS, 7.4.2020

Obvestilo zaposlenim in študentom na FS

Glede na aktualne razmere v zvezi s koronavirusom COVID-19 in na predlog Skupine za koordinacijo COVID-19 na Univerzi v Ljubljani, ki temelji na mnenjih epidemiologov in infektologov, je rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič, sprejel naslednji  sklep. Do vključno 30. 4. 2020 oziroma do preklica tega sklepa se podaljša veljavnost vseh ukrepov o prekinitvi izvajanja vseh oblik neposrednega pedagoškega dela in omejitvi osebnih stikov pri vseh aktivnostih na Univerzi v Ljubljani in uporabi drugih oblik pedagoških aktivnosti in ostale komunikacije. Sklep stopi v veljavo takoj in velja do preklica, najmanj pa do vključno 30. 4. 2020.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obvestilo UL FS, 18.3.2020

Obvestilo zaposlenim in študentom na FS

Glede na aktualne razmere v zvezi s koronavirusom COVID-19 in na predlog Skupine za koordinacijo COVID-19 na Univerzi v Ljubljani, ki temelji na mnenjih epidemiologov in infektologov, je rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič, sprejel naslednji sklep. Do vključno 13. 4. 2020 oziroma do preklica tega sklepa se podaljša veljavnost vseh ukrepov o prekinitvi izvajanja vseh oblik neposrednega pedagoškega dela in omejitvi osebnih stikov pri vseh aktivnostih na Univerzi v Ljubljani in uporabi drugih oblik pedagoških aktivnosti in ostale komunikacije, skladno s sklepi kolegija dekanov z dne 12. 3. 2020.

Sklep stopi v veljavo takoj in velja do preklica, najmanj pa do vključno 13. 4. 2020.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obvestilo UL FS, 15.3.2020

Obvestilo zaposlenim na FS

Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih.pdf

Glede na nove usmeritve Ministrstva za delo (MD) in danes prejeti ODLOK o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (priloga) poleg že posredovanih navodil izdajam v nadaljevanju navedene ukrepe za zaposlene z namenom preprečitve širjenja koronavirusa in ohranjanja temeljnih funkcij FS.

Konkretno (in poenostavljeno) pa te ukrepe na FS izvajamo na sledeči način:

 1. Vsi zaposleni ostanejo do nadaljnjega doma, če njihovo delo na FS ni nujno potrebno.
 2. Izvajajo se samo najbolj nujne aktivnosti po laboratorijih in v strokovnih službah. Nujne aktivnosti pomenijo, da bi bila škoda zaradi ne-izvedbe nesorazmerna s potencialnimi posledicami.
 3. Nujnost izvajanja katerekoli aktivnosti MORA NEPOSREDNO ODREDITI vaš predpostavljeni: vodja laboratorija, vodja katedre, vodja strokovnih služb ali dekan.
 4. V točki 3 omenjeni vodje LAB naj v največji možni meri (če je izvedljivo vsem), z dodelitvijo ustreznih nalog zagotovijo, da imajo vsi zaposleni omogočeno delo na domu, s čimer se ohrani 100 % osebni dohodek. Zaposleni, ki imajo odrejeno delo na domu izvajajo naročene obveznosti in so aktivno dosegljivi med 8. in 16. uro preko telefona, elektronske pošte, Skype, GoToMeteenig in drugih oblik oddaljenega dostopa. Vodje OE morajo sporočiti v KS (anja.novak@fs.uni-lj.si) imena zaposlenih, ki bodo delali na domu;
 5. V primeru, da to ni možno, bodo za uveljavljanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja veljala navodila MD, ki jih bomo posredovali vodjem LAB.
 6. Vsi zaposleni, ki delajo na domu, morajo pisati časovnice: koliko časa, kaj in na kateri nalogi so delali vsak dan. Poročila se obvezno pošilja predstojnikom, vašim nadrejenim, tedensko  v petek. Tisti, ki vodijo evidenco preko programa Codeks, v rubriki ''Najava delovne odsotnosti'' izberete zadnjo rubriko DDomDo (Delo od doma – delovna obveznost).
 7. Strokovne naloge v strokovnih službah koordinira tajnik FS, dr. T. Češnovar.
 8. Predavanja in predavalniške vaje potekajo po urniku na daljavo, kot dogovorjeno. Laboratorijske vaje naj vodje prilagodijo na način, primeren za daljše časovno obdobje, da bodo študenti pridobili primerljive kompetence, kot doslej, in bodo na koncu semestra lahko ocenjeni.
 9. Način izvajanja kolokvijev in izpitov se še preverja na nivoju FS. Če načina izvedbe kolokvijev ne bo možno pravočasno določiti, se odpovejo. V primeru, da posamezni profesorji ali asistenti imate izdelan način za izvedbo kolokvijev in/ali izpitov, prosim sporočite vaše izkušnje in namero  izvedbe (obvezno) kolokvijev prodekanoma za 1. in 2. stopnjo.
 10. Laboratorijsko delo se prekinja v celoti, če ni urgentno oz. nujno zaradi nesorazmerne škode, ki bi pri tem nastala (npr. več-tedenski poskusi, nujni eksperimenti za industrijske projekte, ipd). Raziskovalci naj delajo na domu preostale aktivnosti, skladno z navodili vodje laboratorija.
 11. V primeru prihoda posameznika na FS, mora predstojnik oddelka v dogovoru s takim posameznikom zagotoviti, da v prostoru ni več kot ena oseba, da se redno na 2 uri zračijo prostori, da se redno na 1 uro čistijo skupne površine (kljuke, mize, ..) in podobni higienski ukrepi, kot so bili že predstavljeni.
 12. Vse razprave, sestanki, dogovori, navodila ipd. se izvajajo preko elektronskih poti ali telefona.
 13. Vse vitalne funkcije FS se bodo ohranile, za kar bo poskrbelo vodstvo in strokovne službe, ki bodo aktivno delovale v okviru danih možnosti na daljavo preko obstoječega telefona in e-pošte med 8. in 12. uro. Zaradi razmer bo seveda lahko prihajalo do manjših zamud, a zavedati se je treba, da je enaka situacija povsod po Sloveniji in Evropi, čemur se bodo vsi prilagajali.
 14. Administrativni ukrepi, odredbe, ipd. se bodo urejevali postopoma, tudi za nazaj. Zato predstojniki vse dvome nemudoma sporočite vodstvu oz. v dekanat in do razrešitve delujte dalje skladno z vašo presojo glede na dana navodila.
 15. Sedaj je nujno in najpomembnejše, da v največji možni meri ostanemo vsi zaposleni FS doma, preprečimo širjenje virusa in hkrati ohranimo lastno zdravje.
 16. Za vsa dodatna vprašanja se obrnite na svoje predstojnike oddelkov ali tajnika FS.

Z željo po ohranitvi zdravja.

Prof. dr. Mitjan Kalin, dekan

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obvestilo UL FS, 13.3.2020

Obvestilo zaposlenim na FS

Spoštovani!

Glede na ravno prejete Usmeritve MIZŠ in UL, poleg že posredovanih navodil izdajam v nadaljevanju navedene ukrepe za zaposlene z namenom preprečitve širjenja koronavirusa:

 1. Prepovedano je zbiranje ljudi na UL FS. Vsi neposredni stiki, ki niso nujno potrebni za izvajanje delovnega procesa (na primer: druženja po pisarnah in hodnikih, pitje kave v kofetarnici) so STROGO PREPOVEDANI. Komunikacijo opravljajte po telefon in preko elektronskih medijev. V primeru, da je osebni stik nujno potreben, upoštevajte razdaljo 3 m in dosledno spoštujte vsa že dana navodila.
 2. Pedagoški proces se v največji možni meri izvaja na daljavo v skladu z že danimi navodili.
 3. Če je možno, se raziskovalno delo izvaja na daljavo.
 4. Vodje OE morajo zagotoviti, da se izvajajo osnovne funkcije delovnega procesa, potrebne za ohranjanje premoženja, ob čim manjših neposrednih stikih, na daljavo in v elektronski obliki.
 5. V primeru, da delo posameznika ni nujno potrebno, se z vodjem OE dogovori za koriščenje lanskega letnega dopusta.
 6. Zaposlenim, ki so nujno potrebni za izvajanje delovnega procesa in kjer je to možno, se odredi delo na domu z odredbo dekana. Vodje OE morajo sporočiti v KS (kadrovska.sluzba@fs.uni-lj.si) imena zaposlenih, ki bodo delali na domu, da jim vročimo sklepe in o tem obvestimo inšpektorja za delo. Lahko so to vsi zaposleni v OE.
 7. Za delo na domu se vodi evidenca delovnega čas v obliki, kot do sedaj. Tisti, ki vodijo evidenco preko programa Codeks, v rubriki ''Najava delovne odsotnosti'' izberete zadnjo rubriko DDomDo (Delo od doma – delovna obveznost). O izrabi delovnega časa je potrebno voditi evidenco delovnega časa in jo skupaj s tedenskim poročilo posredovati na elektronski naslov neposredno nadrejenega vsak petek, najkasneje do 17.30 ure. Evidence se hranijo v OE.
 8. FS bo ob delavnikih odprta med 6. in 17. uro, ob sobotah bo zaprta.
 9. Strokovne službe bodo zagotovile osnovno podporo za ohranjanje delovanja FS na daljavo preko telefona in e-pošte. V izrednih primerih, ko problema ni možno rešiti brez neposrednega kontakta, se predhodno dogovori za srečanje med 8. in 12 uro.
 10. Sestanki in seje laboratorijev se izvajajo na daljavo, v kolikor je to možno.
 11. Seji KNNN in senata bosta potekali v predavalnici V/8 ob upoštevanju minimalne razdalje 3 m in že danih navodil. O načinu izvedbe ostali komisij senata odloči predsednik komisije. V primeru, da so potrebne neposredne seje, potekajo v V/8.

Ukrep velja do 31. 3. 2020 oz. do preklica.

 

Prof. dr. Mitjan Kalin, dekan                                                                                               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obvestilo UL FS, 11.3.2020

Spoštovani!

Na osnovi sklepa rektorja, ki smo ga ravno prejeli (priloga spodaj), se prekine z izvajanjem vseh oblik neposrednega pedagoškega dela in omeji osebne stike, kjer je le mogoče.

Poleg že sprejetih ukrepov se od danes tudi VL1 in VL2 ne izvajajo več v laboratorijih. Vsi nosilci predmetov naj prilagodijo izvedbo VL vaj danim možnostim z uporabo elektronskih oblik, kot to že velja za predavalniške vaje in predavanja.

Odpadejo tudi vsi izpiti in kolokviji, pri čemer bomo skušali raziskati možnosti za izvedbo le-teh na daljavo v elektronski obliki, o čemer vas bomo še obveščali.

Poleg pedagoških se tudi pri vseh ostalih osebnih stikih uporabi v največji možni meri ne-osebne oblike komunikacije (e-pošta, videokonference, telefonska komunikacija ipd.).

Sklep velja najmanj do 23. 3. 2020 oz. do preklica.

V prilogi spodaj vam tudi dopolnjeno navodilo UL o ukrepih za preprečevanje koronavirusa.

 

Lep pozdrav.

Prof. dr. Mitjan Kalin, dekan

 

Sklep Univerze v Ljubljani, 11.3.2020.pdf

Obvestilo UL MF, 11. 3. - Splošne informacije o preprečevanju širjenja okužbe.pdf

Dopolnitev verzije obvestila UL MF z dne, 6.3.2020 (vse dopolnitve so poudarjene v rumeni barvi)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obvestilo UL FS, 10.3.2020

Spoštovani!

Vsa predavanja in predavalniške vaje potekajo od jutri, srede, 11. 3. 2020, naprej po urniku v “online” elektronski obliki.
Vsi študenti bodo prejeli vabilo učitelja ali asistenta preko e-sporočila s povezavo na predavanje.
Od jutri, 11. 3. 2020, potekajo vse laboratorijske vaje v malih in velikih skupinah v laboratorijih na fakulteti po urniku.
Podrobnosti o izvedbi vseh laboratorijskih vaj dobijo študenti na spletnih straneh predmeta (VIS), ki jih je potrebno redno spremljati zaradi morebitnih sprememb.

Lep pozdrav,

prof. dr. Mitjan Kalin, dekan

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obvestilo UL FS, 9.3.2020

Spoštovani,

glede na navodilo UL se od danes naprej pri delu na FS uporabljajo v nadaljevanju navedeni ukrepi, ki so namenjeni preprečevanju širjenja okužb z novim virusom. Delo in pedagoški proces se nadaljujeta v predvidenem obsegu, zgolj način izvajanja se prilagodi trenutnim razmeram.

Izvajanje pedagoškega procesa:

 1. predavanja in vaje na FS se začasno prekinejo 9. 3. 2020 ob 12h z namenom priprave na prehod izvajanja v elektronski obliki in se nadaljujejo v elektronski obliki v sredo, 11. 3. 2020, po urniku;
 2.  predavanja in vaje se bodo izvajala preko GoToMeeting aplikacije po urniku od srede, 11. 3. 2020, naprej. Natančna navodila študentom in pedagoškim delavcem bomo posredovali tekom današnjega in jutrišnjega dne.

Splošna priporočila:

 1. odsvetujemo obiske zaposlenih in študentov v ogrožena območja,
 2. odsvetujemo obiske iz tujine iz ogroženih območij,
 3. ukinjamo vsa srečanja, kjer je v tesnem stiku več ljudi (kongresi, svečane akademije, podelitve diplom, športna vzgoja),
 4. zagovori zaključnih del se izvajajo brez občinstva,
 5. odpovedo se vsi nenujni sestanki in neposredni kontakti,
 6. komunikacija se opravlja preko telefona ali elektronskih medijev (e-pošta, skype, BlueJeans, GoToMeeting ...).

Trajanje ukrepov: do preklica.

Ukrepi so namenjeni izključno preprečevanju širjenja okužbe in naj ne povzročajo nepotrebnega vznemirjenja.

Lep pozdrav,

prof. dr. Mitjan Kalin, dekan

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obvestilo UL MF, 6.3.2020 - Osnutek navodil za zaposlene in študente - novi koronavirus SARS-CoV-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obvestilo UL FS, 4.3.2020 - Dodatne usmeritve glede koronavirusa FW: Priporočilo NIJZ za preprečevanje okužbe s koronavirusom

 corona      KAJ JE KORONAVIRUS KAJ JE KORONAVIRUS

Spoštovani sodelavci / študenti / foreign students / zunanji sodelavci, obiskovalci Fakultete za strojništvo UL.

Skladno z navodili MIZŠ in Univerze v Ljubljani smo tudi na Fakulteti za strojništvo UL oblikovali koordinacijsko skupino, ki je pripravila akcijski Načrt zagotavljanja kontinuiranega dela UL FS v času koronavirusa (SARS-CoV-2). Ob stalnem dopolnjevanju načrta bo skupina skrbela tudi za koordinacijo aktivnosti in informiranje v času izvajanja preventivnih nalog in ob morebitnem pojavu koronavirusa (SARS-COvCoV-2). Skupino sestavljajo:

-  izr. prof. dr. Matija Jezeršek, prodekan

-  prof. dr. Tomaž Katrašnik, prodekan

- dr. Tone Češnovar, tajnik

- Anja Novak, vodja Kadrovske službe

- Vinko Tomc, vodja Tehnično vzdrževalne službe

Najprej želimo poudariti, da glede na trenutno epidemiološko situacijo delo na fakulteti poteka nemoteno po ustaljenem urniku. V prvi vrsti vas zato vse prosimo za umirjen odziv. Na fakulteti smo kot odziv na situacijo oblikovali strokovno koordinacijsko skupino, ki skrbi za pripravo Načrta za zagotavljanje kontinuiranega dela na fakulteti, njegovo implementacijo in ob stalnem dopolnjevanju načrta tudi za koordinacijo aktivnosti v času pojavljanja koronavirusa (SARS-CoV-2). Vse aktivnosti se bodo, glede na spreminjajočo se situacijo, sprotno spremljale in usklajevale tako znotraj Univerze kot tudi s ključnimi inštitucijami v državi. Za zaposlene in za študente bomo zagotovili ustrezno obravnavo, če bi bila izkazana tveganja za okužbo. O morebitnih spremembah v načinu dela vas bomo sprotno obveščali. Pripravljamo tudi protokole delovanja, ki vam jih bomo v najkrajšem možnem času posredovali. Do nadaljnjega delo na fakulteti in v strokovnih bazah poteka nespremenjeno, seveda ob intenzivnejšem izvajanju preventivnih ukrepov.

Na tem mestu želimo ponovno izpostaviti ključne preventivne ukrepe, ki jih javnosti posreduje NIJZ in Svetovna zdravstvena organizacija – WHO ter Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni – ECDC.

Ključni preventivni ukrepi so:

- izogibanje tesnim stikom z ljudmi, ki kažejo znake bolezni;

- upoštevanje higiene kašlja;

PRAVILNA HIGIENA KAŠLJA

- dosledno izvajanje higiene rok (predvsem izvajanje umivanja rok in upoštevanje principa nedotikanja);

NASVETI ZA UMIVANJE ROK

- v primeru, ko voda in milo nista dostopna, se namesto umivanja lahko poslužimo razkuževanja rok, pri tem za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo z vsebnostjo alkohola v razkužilu vsaj 60 %;

- izogibanje zaprtim javnim prostorom, kjer je veliko ljudi;

- kdor kaže znake bolezni, naj ostane doma in se izogiba stiku z ljudmi ter zdravnika o simptomih najprej obvesti po telefonu; zdravnik ali drug zdravstveni delavec bo na podlagi anamneze podal navodila za nadaljnje ravnanje.

SUM NA OKUŽBO 

 

Pozivamo vas, da tudi v bodoče sledite navodilom NIJZ in se nanje ustrezno odzivate.

Za vse informacije glede izvedbe delovnih ali študijskih obveznosti se lahko obrnete na naslov dekanat@fs.uni-lj.si, za vsa vsebinska vprašanja pa se obrnite na spletno stran NIJZ ali njihove kontaktne točke (031 646 617 vsak dan med 9.00 in 17.00 uro).

Na podlagi analize morebitnih zapletov v dokument pripenjamo nekaj navodil za različne situacije in dodatna pojasnila:

Priloga 3.a Navodilo za zaposlene, ki se vračajo iz tujine

Priloga 3.b Priporocila za zaposlene, ki načrtujejo pot v tujino

Priloga 3.c Navodila za študente, ki se vračajo iz tujine.pdf

Priloga 3.d Obvestilo zaposlenim, ki bodo sprejeli gosta iz tujine

Priloga 3.e: Navodila za pedagoške delavce, kako ravnati v primeru, če se v pedagoški proces priključi študent z izraženimi simptomi (vročina, kašelj, dihalna stiska, itd.)

Priloga 3.f: Navodila glede čiščenja prostorov na fakulteti

Priloga 3.g: Navodila za dosledno zračenje prostorov

Priloga 3.h: Pojasnilo glede rabe razkužil

 

V primeru morebitnih vprašanj ali predlogov bomo veseli, če boste svoje predloge in opažanja delili z nami.

 

Z lepimi pozdravi,

Koordinacijska skupina Fakultete za strojništvo UL

 

 

 

 

 

Ukrep. Pri vsakem ukrepu, ki se izvaja na FS, je potrebno spoštovati splošna navodila, zapisna spodaj.

nazaj na seznam