Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Predstavitev dr. teme - VANJA ČOK

18.06.2012


V ponedeljek, 18.06.2012 ob 13.00 uri bo

 

 

VANJA ÈOK

 

 

javno predstavila doktorsko temo z naslovom:

 

Vkljuèevanje metodologije Kansei inženiringa v proces razvoja izdelka

 

 

 

Mentor:       prof. dr. Jožef Duhovnik                  

Somentor:   doc. dr. Metoda Dodiè Fikfak

 

 

 

Komisija:

 

·       prof. dr. Jožef Duhovnik

·       doc. dr. Metoda Dodiè Fikfak

·       prof. dr. Marko Starbek

·       doc. dr. Mihael Kline

 

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

 

 

Predstavitev dr. teme - JANEZ TRATAR

14.06.2012


V èetrtek, 14.06.2012 ob 13:30 uri bo

 

 

JANEZ TRATAR

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Robotizirani sistemi za obdelavo lesa in kovin

 

  

Mentor:       prof. dr. Janez Kopaè

 

 

 

Komisija:

 

·      prof. dr. Janez Kopaè

·      prof. dr. Janez Diaci

·      prof. dr. Franci Èuš

 

 

 

Predstavitev bo v II/3A.

 

Zagovor seminarja (star program) - EDVARD HOFLER

13.06.2012


V sredo, 13. junija 2012 ob 9.00 uri bo kandidat

 

 

Edvard Höfler, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi podiplomski seminar z naslovom:

 

Novi vidiki naèrtovanja in raèunskega hidrodinamiènega oblikovanja diagonalne turbine

 

 

Mentor:     izr.prof.dr. Anton Bergant

Somentor: prof.dr. Branko Širok

 

 

Komisija:  

izr.prof.dr. Anton Bergant

prof.dr. Branko Širok,

izr.prof.dr. Ivan Bajsiæ

 

 

Zagovor bo v uèilnici II/3-A.

 

Zagovor seminarja na III. stopnji - VANJA ČOK

12.06.2012


V torek, 12. 6. 2012 ob 8.00 uri bo kandidatka

 

 

Vanja Èok, univ.dipl.oblik.

 

 

zagovarjala prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Vpliv èustev in metode Kansei inženiringa kot vzporednega dejavnika pri razvoju izdelka

 

 

mentor:     prof.dr. Jožef Duhovnik

somentor:  doc.dr. Metoda Dodiè Fikfak

 

 

komisija:  

prof.dr. Jožef Duhovnik,

izr.prof.dr. Roman Žavbi

prof. Saša J. Mächtig 

doc.dr. Metoda Dodiè Fikfak

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

Predstavitev dr. teme - mag. METOD ČUK

12.06.2012


V torek, 12.06.2012 ob 10.30 uri bo

 

 

METOD ÈUK

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Nosilnost fasadnih sendviè plošè z odprtinami

 

 

 

Mentor:       prof. dr. Franc Kosel

Somentor:   doc.  dr. Boris Jerman

 

 

Komisija:

 

·      prof. dr. Franc Kosel

·      doc. dr. Boris Jerman

·      izr. prof. dr. Janez Kramar

·      prof. dr. Darko Beg

 

 

 

Predstavitev bo v IV/3A.

 

Predstavitev dr. teme - ŽIGA GOSAR

12.06.2012


V torek, 12.06.2012 ob 08.00 uri bo

 

 

ŽIGA GOSAR

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Preskok sistema plitke dvoslojne dvakrat povezane lupine

 

 

 

Mentor:       prof. dr. Franc Kosel

 

 

 

Komisija:

 

·      prof. dr. Franc Kosel

·      izr. prof. dr. Jože Petrišiè

·      prof. dr. Miran Saje

 

 

 

Predstavitev bo v IV/3A.

Predstavitev dr. teme - MATJAŽ ČEBRON

12.06.2012


V torek, 12.06.2012 ob 13.00 uri bo

 

 

MATJAŽ ÈEBRON

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Geometrijska optimizacija izdelka iz gradiva z utrjevalno karakteristiko

 

 

 

Mentor:       prof. dr. Franc Kosel

 

  

 

Komisija:

 

·       prof. dr. Franc Kosel

·       izr. prof. dr. Jože Petrišiè

·       prof. dr. Ladislav Kosec

 

 

 

Predstavitev bo v IV/3A.

 

Zagovor seminarja na III. stopnji - ANDREJ SKUMAVC

12.06.2012


V torek, 12. 6. 2012 ob 14.00 uri bo kandidat

 

 

Andrej Skumavc, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Obnova poškodovanih orodij za tlaèno litje

 

 

mentor:     prof.dr. Janez Tušek

 

 

komisija:   prof.dr. Janez Tušek,

prof.dr. Janez Grum,

prof.dr. Karl Kuzman,

                doc.dr. Damjan Klobèar

 

 

Zagovor bo v predavalnici II/3-A.

Zagovor seminarja na III. stopnji - mag. BOŠTJAN NOVAK

04.06.2012


V ponedeljek, 4. 6. 2012 ob 11.00 uri bo kandidat

 

 

mag. Boštjan Novak

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Razvoj sistema za 3D merjenje stopala v gibanju

 

 

mentor:     prof.dr. Janez Možina

somentor:  doc.dr. Matija Jezeršek 

 

 

komisija:   prof.dr. Janez Možina,

prof.dr. Alojzij Sluga

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

Junijska seja Komisije za doktorski študij (KDŠ)

22.05.2012


OBVESTILO

Obvešèamo vas, da je junijska seja, ki je bila napovedana po letnem koledarju za 4.6.2012, prestavljena na 18.6.2012 ob 13. uri.

Gradivo, za obravnavo na seji, se mora dostaviti do 11.6.2012.

Lep pozdrav,

 

Študentski referat

 

 

 

Predavanja pri predmetu Teorija viskoelastičnosti

30.09.2010


Vse podiplomske študente, ki bi želeli v študijskem letu 2010/2011 obiskovati predmet Teroja viskoelastiènosti pri prof.dr. Igorju Emriju, obvešèamo, da bodo predavanja pri predmetu potekala

v zimskem semestru vsak ponedeljek od 14.00 do 16.00 ure v uèilnici na Inštitutu za sonaravne inovativne tehnologije (3. nadstropje), Pot za Brdom 104, ljubljana.

Izstopna postaja za mestni avtobus štev. 14B je Preval.

Prvo predavanje po potekalo v ponedeljek, 25.10.2010.

Predavanja potekajo v angleškem jeziku.

Vljudno vabljeni!