Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Predstavitev dr. teme - mag. UROŠ BOŽIČ

07.09.2012


O B V E S T I L O

 

 

 

V petek, 7. 9. 2012 ob 9.00 uri bo

 

 

mag. UROŠ BOŽIÈ

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Razvoj stabilnega tehnološkega okna za izmetavanje polimernih izdelkov z negativnimi snemalnimi koti

 

 

 

Mentor:       prof. dr. Karl Kuzman             

Somentor:   prof. dr. Igor Emri

 

 

 

Komisija:

 

·           prof. dr. Karl Kuzman

·           prof. dr. Igor Emri

·           prof. dr. Alojzij Sluga

·           prof. dr. Zoran Ren (UM, FS)

 

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

Predstavitev teme - NEJC MATJAŽ

29.08.2012


O B V E S T I L O

 

 

 

V sredo, 29. 8. 2012 ob 11.00 uri bo

 

 

NEJC MATJAŽ

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Geometrija in kinematika rezil v napravah za mehansko obdelavo hrane

 

 

 

Mentor:       prof. dr. Mihael Junkar           

Somentor:   doc. dr. Henri Orbaniæ

 

 

 

Komisija:

 

·      prof. dr. Mihael Junkar

·      doc. dr. Henri Orbaniæ

·      prof. dr. Janez Kopaè

·      prof. dr. Slavko Amon

 

 

 

Predstavitev bo v II/3B.

 

 

Predstavitev dr. teme - ROK LACKO

23.08.2012


O B V E S T I L O

 

 

 

V èetrtek, 23.08.2012 ob 09.00 uri bo

 

 

ROK LACKO

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Uporaba vodikovih tehnologij za izrabo razpršenih obnovljivih virov energije

 

 

 

Mentor:       izr. prof. dr. Mihael Sekavènik

 

 

 

 

Komisija:

 

·           izr. prof. dr. Mihael Sekavènik

·           prof. dr. Branko Širok

·           prof. dr. Igor Papiè (UL, FE)

 

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

Javni razpis za sofinanciranje

21.08.2012


Spoštovani,

 

Obvešèamo vas, da je dne 6. 7. 2012 Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije objavil »Javni razpis štipendij za podiplomski študij državljanov Zahodnega Balkana v Sloveniji za leto 2012  - 138 javni razpis (Uradni list št. 51/12).

 

Predmet javnega razpisa je štipendiranje državljanov Zahodnega Balkana (državljanov Republike Albanije, Bosne in Hercegovina, Republike Èrne Gore, Republike Kosovo, Republike Makedonije in Republike Srbije) za podiplomski študij naravoslovja, tehnike ali medicine na izobraževalnih ustanovah v Republiki Sloveniji za posamezno stopnjo izobraževanja, in sicer za:

-          magistrski študij (druga stopnja)

-          doktorski študij.

 

Štipendija se podeli za:

-          življenjske stroške v skupni višini 8.400,00 EUR za posamezno študijsko leto ter

-          šolnino: najvišji znesek odobrene štipendije za šolnino za posamezno študijsko leto znaša 100% šolnine, vendar ne veè kot 3.000,00 EUR za posamezno študijsko leto.

 

Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na spletni strani javnega sklada www.sklad-kadri.si v razdelku Štipendije - Aktualni razpisi, 138. Javni razpis, v èasu uradnih ur vsak delovni dan med 9. in 12. uro ob sredah tudi med 14. in 16. uro - kontaktna oseba: Doris Sattler, tel +386 (0) 1/434-58-92, email: doris.sattler@skladkadri.si

 

 

Doris Sattler

Oddelek za mednarodno sodelovanje - Ad futura

Informacijski center za študij v tujini in EducationUSA center

 

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

Dunajska 22

1000 Ljubljana

Tel.: 01 434 58 92

Faks: 01 434 58 99

doris.sattler@sklad-kadri.si

http://www.sklad-kadri.si

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

We inform you that Slovene Human Resources development and scholarship fund on 6 .7. 2012 announced Call for applications for the award of scholarship for postgraduate study of nationals of Western Balkans in Slovenia for the year 2012 - Call for applications No. 138 (Official Gazette no 51/12).

 

The subject-matter of the 138. call for applications is the award of scholarship to the nationals of Western Balkans (Nationals of Republic of Albania, Bosnia and Herzegovina, Republic of Montenegro, Republic of Kosovo, Republic of Macedonia and Republic of Serbia) for postgraduate studies in natural science, technology or medicine at educational institutions in the Republic of Slovenia for individual level of education, more precisely for:

- Master studies (second level),

- Doctoral studies.

 

The scholarship is granted for:

- living costs; in the total amount of EUR 8.400,00 for each study year;

and

- tuition fee; the maximum granted amount of yearly scholarship for tuition fee for an individual year of study according to this call for applications shall amount to 100% of tuition fee, but not more than EUR 3,000.00 for individual study year.

 

Additional information can be obtained from the Fund's website www.skladkadri.si under Scholarships and Grants > Call for Applications No. 138, or at the headquarters or telephone number of the Fund, during official hours: Monday to Friday from 9.00 to 12.00 o’clock, and Wednesday also between 14.00 and 16.00 o’clock – contact person: Doris Sattler, tel. +386 (0)1 4345892, email: doris.sattler@skladkadri.si

 

Natečaj za najboljše diplomske, magistrske in doktorske naloge

21.08.2012


Stalni sekretariat Alpske konvencije že nekaj let organizira nateèaj za najboljše diplomske, magistrske in doktorske naloge napisane na eno od tem Alpske konvencije.

Veè informacij o nateèaju najdete na: http://www.alpconv.org/en/activities/younggeneration/YSAward/default.html

Rok za oddajo prijave je 30. avgust 2012.


Študentski referat

Predstavitev dr. teme - MARKO JERMAN

20.08.2012


O B V E S T I L O

 

 

 

V ponedeljek, 20.08.2012 ob 10.00 uri bo

 

 

MARKO JERMAN

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Fenomenološko modeliranje lednega abrazivnega vodnega curka v industrijskih procesih rezanja

 

 

Mentor:       prof. dr. Mihael Junkar

 

 

Komisija:

 

·       prof. dr. Mihael Junkar

·       prof. dr. Alojz Poredoš

·       izr. prof. dr. Ivan Bajsiæ

·       doc. dr. Henri Orbaniæ

·       prof. dr. Igor Plazl

 

 

 

Predstavitev bo v II/3A.

 

 

 

 

Predstavitev dr. teme - ANDREJ BERNARD HORVAT

19.07.2012


O B V E S T I L O

 

 

 

V èetrtek, 19. 7. 2012 ob 10.00 uri bo

 

 

ANDREJ BERNARD HORVAT

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Vpliv biogoriva na nosilnost krilnega rezervoarja ultralahkega letala

 

 

 

Mentor:       izr. prof. dr. Tadej Kosel                  

Somentor:   prof. dr. Milan Batista

 

 

 

Komisija:

 

-      izr. prof. dr. Tadej Kosel

-      prof. dr. Milan Batista - UL, FPP

-      izr. prof. dr. Roman Šturm

-      prof. dr. Matjaž Krajnc - UL, FKKT (na osnovi pooblastila ga bo nadomešèal: prodekan za PD za II. in III. stopnjo, izr.prof.dr. Mihael Sekavènik)

-      doc. dr. Gregor Veble - UNG

 

 

 

Predstavitev bo v II/3A.

 

 

Predstavitev dr. teme - PRIMOŽ POREDOŠ

16.07.2012


O B V E S T I L O

 

 

 

V ponedeljek, 16.07.2012 ob 12.00 uri bo

 

 

PRIMOŽ POREDOŠ

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Laserski triangulacijski sistemi za merjenje deformacij in pooperativnih stanj v ortopedski kirurgiji

 

 

 

Mentor:       prof. dr. Janez Možina            

Somentor:  prof. dr. Vane Antoliè (UL, MF)

 

 

 

Komisija:

 

prof. dr. Janez Možina

prof. dr. Vane Antoliè (UL, MF)

prof. dr. Janez Diaci

doc. dr. Matija Jezeršek

 

 

 

Predstavitev bo v II/3A.

 

Zagovor seminarja na III. stopnji - EVA OBLAK

12.07.2012


V èetrtek, 12. 7. 2012 ob 9.30 uri bo kandidatka

 

 

Eva Oblak, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjala prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Doloèanje lastnosti prevlek in površinskih filmov z mikroskopom na atomsko silo

 

 

Mentor: prof.dr. Mitjan Kalin

 

 

 

Komisija:  

prof.dr. Mitjan Kalin in

izr.prof.dr. Ivan Bajsiæ

 

 

 

Zagovor bo v predavalnici II/3-A.

Predstavitev doktorske teme - MATEJ MIKLAVEC

16.06.2011


V  ponedeljek, 20. 6. 2011 ob 13.30 uri bo

 

 

Matej Miklavec, univ.dipl.inž.

 

 

javno predstavila doktorsko temo z naslovom:

 

Zdržljivost izdelkov zgrajenih iz hibridnih kovinsko–nekovinskih materialov

 

 

Mentor: doc.dr. Jernej Klemenc

So-mentor: prof.dr. Matija Fajdiga

 

 

Komisija:  

 

doc.dr. Jernej Klemenc

prof.dr. Matija Fajdiga

prof.dr. Igor Emri

prof.dr. Janez Grum

prof.dr. Franc Kosel

prof.dr. Zoran Ren (UM, FS)

 

 

Predstavitev bo potekala v Leskovarjevi sobi.