Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor 1. spec. seminarja - ANDREJ BRAČUN

03.04.2013


V sredo, 3. 4. 2013 ob 9.45 uri bo kandidat

 

 

Andrej Braèun, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na podiplomskem specialistiènem študiju z naslovom:

 

Literaturni viri s podroèja preiskovanja letalskih nesreè (katerih vzrok je èloveški faktor)

 

 

mentor:     prof.dr. Jožef Vižintin

 

 

komisija:   prof.dr. Jožef Vižintin, 

prof.dr. Mitjan Kalin in

prof.dr. Franc Kosel

 

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

Zagovor II. seminarja - JURIJ HLADNIK

04.02.2013


V ponedeljek, 11. 2. 2013 ob 11.00 uri bo kandidat

 

 

Jurij Hladnik, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Upogibna togost èevlja za tek na smuèeh

 

 

 

mentor:     doc.dr. Boris Jerman

so-mentor: prof.dr. Jožef Duhovnik

 

 

 

komisija:  

doc.dr. Boris Jerman,

prof.dr. Jožef Duhovnik,

prof.dr. Franc Kosel,

prof.dr. Vojko Strojnik – UL, FŠ           

 

 

Zagovor bo v predavalnici II/3-B.

 

 

Razpis za podoktorske štipendije za raziskovalno delo na Japonskem

21.01.2013


V petek, 12. 7. 2013 ob 13.00 uri bo kandidat

 

 

Hudovernik Matej, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Karakterizacija krivljenja profilov z uporabo metode prostorske superpozicije navora

 

 

mentor:     prof.dr. Karl Kuzman

 

 

komisija:  

prof.dr. Karl Kuzman

prof.dr. Alojzij Sluga          

 

 

Zagovor bo v predavalnici II/3-A.

 

 

Vabljeni!

Javni razpis štipendij za doktorski študij

16.01.2013


Spoštovani!

 

Obvešèamo vas, da je dne 28. 12. 2012 Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije objavil »Javni razpis štipendij za doktorski študij na European University Institute (EUI) za leto 2013 (148. JR)  (Ur. l. št. 102/2012).

 

Predmet javnega razpisa je štipendiranje najveè petih (5) kandidatov za štiriletni doktorski študij na European University Institute (v nadaljevanju: EUI), pri èemer zadnje leto študija financira EUI.

 

Rok za prijavo na razpis za štipendijo je 24. 5. 2013.

 

Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na spletni strani javnega sklada www.sklad-kadri.si v razdelku Aktualni razpisi, 148. javni razpis, v èasu uradnih ur vsak delovni dan med 9. in 12. uro ob sredah tudi med 14. in 16. uro pa tudi osebno na sedežu javnega sklada ali na telefonsko št. 01/434-58-92 pri Doris Sattler.

 _________________________

 

Pomembna informacija:

Postopek prijave za študij in prijave za štipendijo sta loèena.

 

Za sprejem na študij se kandidati prijavijo na European University Institute, podatki o roku za prijavo in dokumentaciji, ki jo morajo predložiti v postopku za sprejem na študij, se nahajajo http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/stipendije-za-doktorski-studij-na-european-university-institute-eui-za-leto-2013-148-jr/ ali direktno na spletni strani EUI: http://www.eui.eu.

Kratka predstavitev študija na European University Institute je objavljena tudi na spletni strani UL: http://www.uni-lj.si/novica.aspx?id=8048

 

Lep pozdrav,                           

 

Doris Sattler

Oddelek za mednarodno sodelovanje - Ad futura

Informacijski center za študij v tujini in EducationUSA center

 

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

Dunajska 22

1000 Ljubljana

Tel.: 01 434 58 92

Faks: 01 434 58 99

doris.sattler@sklad-kadri.si

http://www.sklad-kadri.si

 

Zagovor seminarja - JURIJ HLADNIK

14.01.2013


V ponedeljek, 14. 1. 2013 ob 11.30 uri bo kandidat

 

 

Jurij Hladnik, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Torzijska togost èevlja za tek na smuèeh

 

 

mentor:     doc.dr. Boris Jerman

so-mentor: prof.dr. Jožef Duhovnik

 

 

komisija:  

doc.dr. Boris Jerman,

prof.dr. Jožef Duhovnik,

prof.dr. Franc Kosel,

prof.dr. Vojko Strojnik – UL, FŠ          

 

 

Zagovor bo v predavalnici II/3-B.

Zagovor seminarja na III. stopnji - TADEJ KRANJC

20.12.2012


 

V èetrtek, 20. 12. 2012 ob 9.00 uri bo kandidat

 

 

Tadej Kranjc, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Masno normiranje lastnih oblik  v eksperimentalni modalni analizi specifiènih deformacij

 

 

mentor: prof.dr. Miha Boltežar

 

 

komisija:  

prof.dr. Miha Boltežar

prof.dr. Mirko Èudina

prof.dr. Franc Kosel

 

 

 

Zagovor bo potekal v predavalnici III/4.

 

 

 

 

Zagovor seminarja na III. stopnji - ANDREJ LJUBENKO

20.12.2012


 

V èetrtek, 20. 12. 2012 ob 8.00 uri bo kandidat

 

 

Andrej Ljubenko, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Eksergo-ekonomsko vrednotenje energijskih produktov v daljinski energetiki

 

 

mentor: prof.dr. Alojz Poredoš

 

 

komisija:  

prof.dr. Alojz Poredoš

prof.dr. Sašo Medved

izr.prof.dr. Mihael Sekavènik

 

 

 Zagovor bo potekal v Leskovarjevi sobi.

Zagovor seminarja - JURIJ GREGORC

29.11.2012


O B V E S T I L O

 

 

 

 

V èetrtek, 29. 11. 2012 ob 13.00 uri bo kandidat

 

 

Jurij Gregorc, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Vpliv vstopnih pogojev na strukturo stiène površine dvofaznega toka v mini kanalu

 

 

mentor:     prof.dr. Iztok Žun

 

 

 

komisija:  

prof.dr. Iztok Žun

izr.prof.dr. Ivan Bajsiæ

 

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

Mentor leta 2012 - slavnostna podelitev priznanj

22.11.2012


Spoštovani!

 

Društvo mladih raziskovalcev Slovenije (DMRS) že èetrto leto zaporedoma organizira dogodek Mentor leta, kjer bomo izmed 54 nominiranih mentorjev mladih raziskovalcev izbrali najboljšega in mu podelili priznanje Mentor leta 2012.

Slavnostna podelitev bo v torek, 27. 11. 2012, ob 19. uri, v Centru kulture Španski borci, v Ljubljani.

• od 18:30 ure dalje sprejem gostov

• ob 19.00 podelitev priznanja Mentor leta
• od 20.00 ure dalje pogostitev in druženje

Osrednjo nit veèera bo z živahnimi melodijami dopolnjeval Big band Medicinske fakultete v Ljubljani.

Iskreno upamo, da se vidimo v èim veèjem številu in se skupaj zahvalimo vsem odliènim mentorjem!

Za lažjo organizacijo prireditve vas prosimo, da svojo udeležbo prijavite preko spletnega obrazca http://goo.gl/PsILQ.

 

Z lepimi pozdravi,
Upravni odbor DMRS


Povezave do novice:
- http://dmrs.posterous.com/
- http://www.uni-lj.si/novica.aspx?id=7901

- http://www.arrs.gov.si/sl/dogodki/12/mentor-leta-2012.asp

 

Predstavitev dr. teme - TINE CENCIČ

13.11.2012


O B V E S T I L O

 

 

 

V èetrtek, 22.11.2012 ob 10.00 uri bo

 

 

TINE CENCIÈ

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Diagnostika kavitacije v èrpalni hidroelektrarni

 

 

 

Mentor:       izr. prof. dr. Marko Hoèevar              

Somentor:   prof. dr. Branko Širok

 

 

 

Komisija:

 

-      izr. prof. dr. Marko Hoèevar

-      prof. dr. Branko Širok

-      prof. dr. Iztok Žun

-      prof. dr. Matjaž Hriberšek (UM, FS) 

nadomešèa prodekan, izr.prof.dr. Mihael Sekavènik

 

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

Predstavitev doktorske teme - BORIS KRŽAN

16.06.2011


V petek, 24. 6. 2011 ob  11.00  uri bo

 

 

Boris Kržan, univ.dipl.inž.

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Raziskava možnosti delovanja gonil z zmanjšano kolièino tekoèih maziv

 

  

Mentor: prof.dr. Jožef Vižintin

 

 

 

Komisija:  

 

prof.dr. Jožef Vižintin

izr.prof.dr. Ivan Bajsiæ

izr.prof.dr. Bojan Podgornik (Inštitut za kovinske materiale in tehnologije)

 

 

 

Predstavitev bo v prostorih Centra za tribologijo in tehnièno diagnostiko, Bogišièeva 8, Ljubljana.