Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Predstavitev dr. teme - KLEMEN POVŠIČ

23.04.2013


V torek, 23. 4. 2013 ob 13.00 uri bo

 

 

KLEMEN POVŠIÈ

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Laserski triangulacijski sistem za merjenje premikov prsnega koša pri dihanju pljuènih bolnikov med telesno obremenitvijo

 

 

Mentor:       doc. dr. Matija Jezeršek               

Somentor:  prof. dr. Janez Možina

 

 

 

Komisija:

 

-      doc. dr. Matija Jezeršek

-      prof. dr. Janez Možina

-      prof. dr. Janez Diaci

-      doc. dr. Matjaž Fležar (Klinika Golnik)

 

 

 

Predstavitev bo v IV/3A.

 

 

 

Vabljeni!

Predstavitev dr. teme - ROK HAFNER

23.04.2013


V torek, 23. 4. 2013 ob 12.00 uri bo

 

 

ROK HAFNER

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Analiza frezalnih parametrov pri obdelavi poliuretanskih pen

 

 

 

Mentor:       prof. dr. Janez Kopaè                   

Somentor:   prof. dr. Mirko Sokoviæ

 

 

 

Komisija:

 

-      prof. dr. Janez Kopaè

-      prof. dr. Mirko Sokoviæ

-      prof. dr. Alojz Sluga

-      prof. dr. Jože Baliè (UM, FS)

 

 

 

Predstavitev bo v predavalnici III/3B.

 

 

 

Vabljeni!

Predstavitev dr. disertacije (3. dr. seminar) na IDŠP VO - mag. ROK FINK

18.04.2013


V èetrtek, 18. 4. 2013 ob 13.30 uri bo kandidat

 

 

mag. Rok Fink, vpisan na Interdisciplinarni doktorski študijski program Varstvo okolja

 

 

predstavil doktorsko disertacijo, v okviru doktorskega seminarja za 3. letnik, z naslovom:

 

Vpliv mikroklimatskih razmer in kakovosti zraka v mestnem okolju na zdravje in poèutje ljudi s srèno-žilnimi boleznimi

 

 

Mentor:       prof.dr. Sašo Medved (UL, FS)

Somentor:   izr.prof.dr. Ivan Eržen (UL, MF)

 

 

Komisija:    

-        prof.dr. Sašo Medved (UL, FS) – predsednik                              

-        izr.prof.dr. Ivan Eržen (UL, MF) –  èlan           

-        prof.dr. Alojz Poredoš (UL, FS) – èlan

-        izr.prof.dr. Ivan Bajsiæ (UL, FS) – èlan

-        doc.dr. Damijana Kastelec (UL, BF) - èlanica

 

Doktorski seminar bo vodila namestnica predsednika Programskega sveta za podroèje tehnike:

-        prof.dr. Jana Zagorc Konèan (UL, FKKT)

 

 

Zagovor bo na Fakulteti za strojništvo (Aškerèeva 6, Ljubljana) v predavalnici DS-P1 (dvorišèna stavba).

 

 

Vabljeni!

Predstavitev dr. teme - URBAN PAVLOVČIČ

17.04.2013


V sredo, 17. 4. 2013 ob 13.00 uri bo

 

 

URBAN PAVLOVÈIÈ

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Laserski merilni sistemi za uporabo v dermatologiji, oftalmologiji in nevrologiji

 

 

 

Mentor:       prof. dr. Janez Diaci             

Somentor:  doc. dr. Matija Jezeršek

 

 

 

Komisija:

 

prof. dr. Janez Možina

doc. dr. Matija Jezeršek

prof. dr. Janez Diaci

doc. dr. Nada Kecelj -  Leskovec (UKC, Dermatovenerološka klinika, LJ)

 

 

 

Predstavitev bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

 

Vabljeni!

Predstavitev dr. teme - MAŠA ZALAZNIK

12.04.2013


 

V petek, 12. 4. 2013 ob 9.00 uri bo

 

 

MAŠA ZALAZNIK

 

 

javno predstavila doktorsko temo z naslovom:

 

Tribološke znaèilnosti PEEK polimerov in njihovih kompozitov z MoS2 in WS2 dodatki

 

 

 

Mentor:       prof. dr. Mitjan Kalin

 

 

 

Komisija:

 

-          prof. dr. Mitjan Kalin

-          prof. dr. Iztok Golobiè

-          doc. dr. Saša Novak Krmpotiè (MPŠ JS)

 

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

 

Vabljeni!

Predstavitev dr. teme - EVA OBLAK

12.04.2013


V petek, 12. 4. 2013 ob 10.00 uri bo

 

 

EVA OBLAK

 

 

javno predstavila doktorsko temo z naslovom:

 

Nano-tribološke lastnosti mejnih površinskih filmov

 

 

 

Mentor:       prof. dr. Mitjan Kalin

 

 

 

Komisija:

 

-          prof. dr. Mitjan Kalin

-          izr. prof. dr. Ivan Bajsiæ

-          doc. dr. Saša Novak Krmpotiè (MPŠ JS)

 

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

 

Vabljeni!

Zagovor seminarja na III. stopnji - TOMAŽ ŠUKLJE

11.04.2013


V èetrtek, 11. 4. 2013 ob 9.00 uri bo kandidat

 

 

Tomaž Šuklje, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Toplotni odziv prilagodljivih gradnikov fasadnega ovoja stavbe 

 

 

mentor:     prof.dr. Sašo Medved

somentor:  doc.dr. Ciril Arkar

 

 

komisija:  

prof.dr. Sašo Medved,

doc.dr. Ciril Arkar,

prof.dr. Alojz Poredoš,

prof.dr. Iztok Golobiè

  

Zagovor bo v predavalnici IV/3-A.

 

 

Vabljeni!

 

Predstavitev dr. teme - MITJA FRANKO

04.04.2013


 

V èetrtek, 4. 4. 2013 ob 8.30 uri bo

 

 

MITJA FRANKO

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Simuliranje zanesljivosti izdelka v razvoju

 

 

 

Mentor:       prof. dr. Marko Nagode               

Somentor:   prof. dr. Matija Fajdiga

 

 

 

Komisija:

 

-          prof. dr. Marko Nagode

-          prof. dr. Matija Fajdiga

-          izr. prof. dr. Mihael Perman

-          prof. dr. Zoran Ren (UM, FS)

 

 

 

Predstavitev bo v predavalnici III/3-A.

 

 

Vabljeni!

Zagovor seminarja na III. stopnji - IVAN DEMŠAR

03.04.2013


V sredo, 3. 4. 2013 ob 13.00 uri bo kandidat

 

 

Ivan Demšar, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Kinematièna analiza nog pri alpskem smuèanju z nadkolensko amputacijo

 

 

mentor:     prof.dr. Jožef Duhovnik

somentor:  izr.prof.dr. Matej Supej (UL, FŠ)

 

 

 

komisija:  

prof.dr. Jožef Duhovnik

izr.prof.dr. Matej Supej (UL, FŠ)

 

 

 

Zagovor bo v predavalnici III/3-A.

Zagovor 2. spec. seminarja - ANDREJ BRAČUN

03.04.2013


V sredo, 3. 4. 2013 ob 10.45 uri bo kandidat

 

 

Andrej Braèun, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na podiplomskem specialistiènem študiju z naslovom:

 

Raziskava vplivov na letalske nesreèe športnih letal (zakaj in na kakšen naèin umirajo športni piloti)

 

 

mentor:     prof.dr. Jožef Vižintin

 

 

komisija:   prof.dr. Jožef Vižintin, 

prof.dr. Mitjan Kalin in

prof.dr. Franc Kosel

 

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

 

Predstavitev doktorske teme - ALJAŽ POGAČNIK

05.07.2011


V torek, 5. 7. 2011 ob  11.00  uri bo

 

 

Aljaž Pogaènik, univ.dipl.inž.

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Vplivi fizikalnih parametrov na tribološke lastnosti polimerov za zobnike

 

  

Mentor: prof.dr. Mitjan Kalin

 

 

 

Komisija:  

 

prof.dr. Mitjan Kalin

prof.dr. Igor Emri

izr.prof.dr. Ivan Bajsiæ

prof.dr. Jože Flašker (UM, FS)

 

 

 

Predstavitev bo v uèilnici II/3-A.