Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Predstavitev dr. disertacije (3. dr. seminar) na IDŠP VO - mag. ROK FINK

18.04.2013


V èetrtek, 18. 4. 2013 ob 13.30 uri bo kandidat

 

 

mag. Rok Fink, vpisan na Interdisciplinarni doktorski študijski program Varstvo okolja

 

 

predstavil doktorsko disertacijo, v okviru doktorskega seminarja za 3. letnik, z naslovom:

 

Vpliv mikroklimatskih razmer in kakovosti zraka v mestnem okolju na zdravje in poèutje ljudi s srèno-žilnimi boleznimi

 

 

Mentor:       prof.dr. Sašo Medved (UL, FS)

Somentor:   izr.prof.dr. Ivan Eržen (UL, MF)

 

 

Komisija:    

-        prof.dr. Sašo Medved (UL, FS) – predsednik                              

-        izr.prof.dr. Ivan Eržen (UL, MF) –  èlan           

-        prof.dr. Alojz Poredoš (UL, FS) – èlan

-        izr.prof.dr. Ivan Bajsiæ (UL, FS) – èlan

-        doc.dr. Damijana Kastelec (UL, BF) - èlanica

 

Doktorski seminar bo vodila namestnica predsednika Programskega sveta za podroèje tehnike:

-        prof.dr. Jana Zagorc Konèan (UL, FKKT)

 

 

Zagovor bo na Fakulteti za strojništvo (Aškerèeva 6, Ljubljana) v predavalnici DS-P1 (dvorišèna stavba).

 

 

Vabljeni!