Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Predstavitev dr. tem - IDŠP VARSTVO OKOLJA

14.05.2013


OBVESTILO O PREDSTAVITVI TEM DOKTORSKIH DISERTACIJ

NA INTERDISCIPLINARNEM DOKTORSKEM ŠTUDIJSKEM PROGRAMU

VARSTVO OKOLJA

Drugi doktorski seminar s predstavitvijo tem doktorskih disertacij študentov 2. letnika interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Varstvo okolja v študijskem letu 2012/2013 bo

v torek, 14. maja 2013, ob 16.00 uri

na Biotehniški fakulteti, Jamnikarjeva 101, v veliki predavalnici nove stavbe dekanata.

 

Temo bosta predstavili:

Daniela Ribeiro: »Vpliv pokrajinskih prvin na rabo zemljišè in regionalni razvoj kraških obmoèij: na primeru Bele krajine«

Mentor: prof. dr. Dušan Plut, FF; Somentor: doc. dr. Andraž Èarni, Biološki inštitut Jovana Hadžija

 

Katja Klun: "Sestava koloidne organske snovi in njena kompleksacija s kovinami v obalnem morju (Tržaški zaliv)«

Mentor: prof. dr. Jadran Fabaneli, BF; Somentorica: doc. dr. Ingrid Falnoga, IJS

 

Koordinator doktorskega seminarja Predsednik programskega sveta doktorskega prof. dr. Franc Lobnik študijskega programa Varstvo okolja prof. dr. Mitja Brilly

 

 

Obvešèeni:

 šudenti doktorskega šudijskega programa Varstvo okolja

 mentorji in somentorji šudentov

 èani programskega sveta

 èani komisij

 strokovne služe èanic, izvajalk doktorskega šudijskega programa Varstvo okolja