Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor seminarja - ROK HAFNER

04.09.2013


V sredo, 4. 9. 2013 ob 9.00 uri bo kandidat

 

 

Rok Hafner,

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Analiza obdelovalnih parametrov pri frezanju poliuretanskih pen

 

 

mentor:     prof.dr. Janez Kopaè

somentor: prof.dr. Mirko Sokoviæ

 

 

komisija:  

prof.dr. Janez Kopaè

prof.dr. Mirko Sokoviæ

prof.dr. Igor Emri

            

  

Zagovor bo v predavalnici II/3-A.

 

 

Vabljeni!

 

 

 

Zagovor seminarja - BOJAN ZORKO

29.08.2013


V èetrtek, 29. 8. 2013 ob 11.00 uri bo kandidat

 

 

Bojan Zorko, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Optimizacija delovanja otoènega energetskega sistema na primeru avtodoma

 

 

mentor:     izr.prof.dr. Mihael Sekavènik

 

 

komisija:  

izr.prof.dr. Mihael Sekavènik

prof.dr. Vincenc Butala

 

  

Zagovor bo v predavalnici III/3-A.

 

 

 

Vabljeni!

Zagovor seminarja - MIHA POLAJNAR

27.08.2013


V torek, 27. 8. 2013 ob 10.00 uri bo kandidat

 

 

Miha Polajnar, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Uporaba metode nivojske postavitve pri optimizaciji prostorskih konstrukcijskih elementov

 

 

mentor:     prof.dr. Franc Kosel

 

 

komisija:  

prof.dr. Franc Kosel

prof.dr. Janez Grum

izr.prof.dr. Jože Petrišiè

 

 

Zagovor bo v predavalnici III/3-A.

 

 

Vabljeni!

 

 

VPIS V VIŠJI LETNIK V Š.L. 2013/2014

22.08.2013


 

vpis v višji letnik  doktorskega študijskega programa – iii. stopnje

v  študijsko leto 2013/2014

 

PRED VPISOM MORATE IMETI V vis-u PORAVNANE VSE FINANÈNE OBVEZNOSTI ZA NAZAJ

 

Vpis poteka elektronsko od 25.7.2013 do 20.9.2013. Študente prosimo, da v VIS programu preverite svoje opravljene študijske obveznosti. Na osnovi vnešenih opravljenih obveznosti se bodo preverjali pogoji za vpis in s tem študentom odpirali vpisni listi za vpis. 

Pogoji za napredovanje iz 1. v 2. letnik doktorskega študijskega programa STROJNIŠTVO – III. stopnja so opravljene študijske obveznosti po programu za 1. letnik v obsegu  najmanj 50 ECTS.

 

Pogoji za napredovanje iz 2. v 3. letnik doktorskega študijskega programa STROJNIŠTVO – III. stopnja so opravljene vse študijske obveznosti pri organiziranih oblikah iz 1. in 2. letnika (tj. opravljeni vsi izpiti, seminarji in odobrena tema doktorske disertacije s strani UL).

 

POMEMBNO:  

·      Vpisni list je odprt le tistim študentom, ki izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje.

·      V primeru, da boste izpolnjevali pogoje naknadno, se vam bo na dan, ko bomo prejeli prijavnico v ŠR in boste s tem izpolnili pogoje, odprl vpisni list, vendar najkasneje do 20.9.2013.

 

·      VPISNO DOKUMENTACIJO (navodila za vpis, pogodbo, izjavo, ind.) vam bomo poslali preko e-pošte na vaš e-naslov, ki ga imamo zavedenega v VIS-u. V ta namen prosimo, da v VIS-u preverite ali je vaš e-naslov še veljaven.

·      Položnico za plaèilo I. obroka šolnine bodo samoplaèniki prejeli v nekaj dneh po odprtju vpisnega lista.Za uspešno izveden vpis morate opraviti elektronski vpis ter poslati oz. dostaviti spodaj navedeno dokumentacijo v Študentski referat na Fakulteto za strojništvo:

 

1. Podpisan vpisni list

 

2. Podpisano pogodbo v dveh izvodih: Pogodba je napisana v dveh izvodih med študentom in èlanico Univerze v Ljubljani, v tem primeru Fakulteto za strojništvo. En izvod bo po vpisu vrnjen študentu, en izvod pa ostane na fakulteti. Ta toèka ne velja za asistente zaposlene na FS, kateri boste, na osnovi odobrenega predloga za izobraževanje, prejeli v podpis interno pogodbo s strani Kadrovske službe FS.

 

3. Indeks (ne velja za generacijo vpisano v 1. letnik v š.l. 2011/2012 in 2012/2013, katera ima le e-indeks)

 

4. Študentsko izkaznico

 

5. Pisemsko ovojnico formata A5 na katero pod naslovnika èitljivo napišite svoje ime in priimek ter popoln naslov v kateri vam bomo vrnili potrjeno dokumentacijo od vpisu. Znamke ni potrebno priložiti.

 

6. Potrdilo o plaèilu šolnine: 

-        Samoplaèniki: Raèuni bodo izstavljeni izkljuèno le na vaše ime. Za plaèilo šolnine s strani podjetja, se morate o tem interno dogovoriti s podjetjem. Celotna šolnina za letnik v š.l. 2013/2014 znaša 4.000,00 EUR, ki se plaèa v 4 obrokih. Ob vpisu se plaèa I. obrok v višini 1.000,00 EUR +  prispevek za vpis  v višini 21,69 EUR. Položnico za plaèilo I. obroka šolnine bodo samoplaèniki prejeli v naslednjih dneh po odprtju vpisnega lista.

Potrdila o plaèilu obroka vam ni potrebno pošiljati skupaj z ostalo vpisno dokumentacijo. Plaèila bodo preverjali v našem raèunovodstvu,  ki vas bo o odprtih terjatvah tudi obvešèal.

 

-        Mladi raziskovalci na FS predložijo izjavo mentorja oz. nosilca stroškovnega mesta o pokrivanju šolnine v breme navedenega delovnega naloga.

 

-        Zaposleni na FS, èe je tako dogovorjeno z mentorjem, lahko predložijo izpolnjeno izjavo mentorja oz. nosilca stroškovnega mesta o pokrivanju šolnine v breme navedenega delovnega naloga.

 

-        Asistenti sistemizirani na delovnem mestu asistenta pa dostavijo izpolnjen Predlog za napotitev na strokovno izobraževanje na osnovi katerega se bo, ob izpolnjevanju pogojev, izdal sklep dekana o oprostitvi šolnine.

 

Dokumente, potrebne za vpis, pošljite najkasneje do vkljuèno 20.9.2013  - PRIPOROÈENO po pošti na naš naslov, s pripisom: »VPIS – III. STOPNJA« ali osebno v Študentski referat. 

 

Po opravljenem vpisnem postopku boste priporoèeno po pošti, predvidoma v nekaj dneh, prejeli:  indeks, 6x potrdila o vpisu, en izvod pogodbe (razen asistentov zaposleni na FS).

 

  

ODDAJA PROŠNJE v primeru neizpolnjevanja pogojev 

V primeru, da predvidevate, da vam pogojev za vpis ne bo uspelo izpolniti lahko oddate PROŠNJO ZA VPIS z dokazili, na osnovi 153. èlena Statuta UL, izkljuèno le preko sistema VIS. O datumu možnosti oddaje prošnje preko sistema VIS boste obvešèeni naknadno po e-pošti.

Rok za oddajo prošnje je 20.9.2013.

O rezultatih rešene prošnje boste obvešèeni po e-pošti do 24.9.2013. Vpis na osnovi pozitivno rešenih prošenj bo potekal najkasneje do 26.9.2013.

 

  

OPOZORILO:

V primeru, da boste izpolnjevali pogoje oz. imeli pozitivno rešeno prošnjo, elektronskega vpisa pa ne boste izvedli in predložili dokumentacije v predpisanem roku, bomo upoštevali, da se ne želite vpisati v višji letnik.

 

Èlanice Univerze v Ljubljani moramo z vpisom zakljuèiti do vkljuèno 30.9.2013. Kasnejši vpis ne bo možen.

 

Za dodatne informacije lahko poklièete Renato Pišèanec - telefon 01/47-71-169.

 

 

 

Prof.dr. Mitjan Kalin,

prodekan za pedagoško dejavnost

II. in III. stopnje

Zagovor seminarja - mag. JANEZ BLAŽ

21.08.2013


V sredo, 21. 8. 2013 ob 10.00 uri bo kandidat

 

 

mag. Janez Blaž,

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Sistem za kontrolo in upravljanje javnega potniškega prometa

 

 

mentor:     prof.dr. Ivan Prebil

somentor: doc.dr. Samo Zupan

 

 

komisija:  

prof.dr. Ivan Prebil,

doc.dr. Samo Zupan,

prof.dr. Rajko Pirnat (UL, PF)

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

Predstavitev dr. teme - mag. JANEZ BLAŽ

21.08.2013


V sredo, 21. 8. 2013 ob 9.00 uri bo

 

 

JANEZ BLAŽ

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Sistem za kontrolo in upravljanje javnega potniškega prometa

 

  

Mentor:       prof. dr. Ivan Prebil

  

 

Komisija:

 

-      prof. dr. Ivan Prebil

-      doc. dr. Samo Zupan

-      izr. prof. dr. Marijan Žura (UL, FGG)

 

 

 

Predstavitev bo na Fakulteti za strojništvo (Aškerèeva 6) v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

Vabljeni!

Zagovor seminarja - LUKA SELAK

17.07.2013


V sredo, 17. 7. 2013 ob 9.30 uri bo kandidat

 

 

Luka Selak, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Platforma za podporo operacijam industrijskih delovnih sistemov

 

 

mentor:     prof.dr. Alojzij Sluga

 

 

komisija:  

prof.dr. Alojzij Sluga

prof.dr. Marko Starbek

prof.dr. Branko Širok 

 

Zagovor bo v predavalnici II/3-A.

 

 

Vabljeni! 

 

 

Zagovor seminarja - URBAN PAVLOVČIČ

15.07.2013


 

V ponedeljek, 15. 7. 2013 ob 8.00 uri bo kandidat

 

 

Urban Pavlovèiè, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Razvoj optiène metode merjenja prostorske orientacije glave

 

 

mentor:     prof.dr. Janez Diaci

somentor:  doc.dr. Matija Jezeršek

 

 

komisija:  

prof.dr. Janez Diaci,

doc.dr. Matija Jezeršek,

prof.dr. Janez Možina,

doc.dr. Nada Kecelj Leskovec (UKC Ljubljana, Dermatovenerološka

klinika)

 

 

Zagovor bo potekal v uèilnici II/3-A.

 

 

Vabljeni!

Zagovor seminarja - KLEMEN POVŠIČ

15.07.2013


V ponedeljek, 15. 7. 2013 ob 9.00 uri bo kandidat

 

 

Klemen Povšiè, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Laserski triangulacijski sistem za analizo premikov prsnega koša med dihanjem

 

 

mentor:     doc.dr. Matija Jezeršek

somentor:  prof.dr. Janez Možina

 

komisija:  

doc.dr. Matija Jezeršek,

prof.dr. Janez Možina,

prof.dr. Janez Diaci,

doc.dr. Matjaž Fležar  (Bolnišnica Golnik)

 

Zagovor bo potekal v uèilnici II/3-A.

 

 

 

Vabljeni! 

Zagovor seminarja - mag. JOAMIN GONZALEZ-GUTIERREZ (v ang. jeziku)

12.07.2013


V petek, 12. 7. 2013 ob 12. uri bo kandidat

 

 

mag. Joamin Gonzalez-Gutierrez

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Time-dependent properties of polymer-metal composites for powder injection molding applications

 

 

mentor: prof.dr. Igor Emri

 

 

 

komisija:  

prof.dr. Igor Emri

prof.dr. Karl Kuzman

  

 

 

Zagovor bo potekal v angleškem jeziku v predavalnici II/3-A.

 

 

 

Vabljeni!

 

Zagovor II. seminarja (star program) - Lenart Marđetko

22.06.2011


V torek, 28. 6. 2011 ob 16.00 uri bo kandidat

 

 

Lenart Marðetko, univ.dipl.inž.

 

zagovarjal drugi podiplomski seminar z naslovom:

 

TERMOENERGETSKI PREIZKUSI TERMOELEKTRARN

 

 

 

mentor: prof.dr. Janez Oman

 

 

komisija:   prof.dr. Janez Oman

                izr.prof.dr. Ivan Bajsiæ

                izr.prof.dr. Mihael Sekavènik

 

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.