Arhiv obvestil za študente III. stopnje

VPIS V VIŠJI LETNIK V Š.L. 2013/2014

22.08.2013


 

vpis v višji letnik  doktorskega študijskega programa – iii. stopnje

v  študijsko leto 2013/2014

 

PRED VPISOM MORATE IMETI V vis-u PORAVNANE VSE FINANÈNE OBVEZNOSTI ZA NAZAJ

 

Vpis poteka elektronsko od 25.7.2013 do 20.9.2013. Študente prosimo, da v VIS programu preverite svoje opravljene študijske obveznosti. Na osnovi vnešenih opravljenih obveznosti se bodo preverjali pogoji za vpis in s tem študentom odpirali vpisni listi za vpis. 

Pogoji za napredovanje iz 1. v 2. letnik doktorskega študijskega programa STROJNIŠTVO – III. stopnja so opravljene študijske obveznosti po programu za 1. letnik v obsegu  najmanj 50 ECTS.

 

Pogoji za napredovanje iz 2. v 3. letnik doktorskega študijskega programa STROJNIŠTVO – III. stopnja so opravljene vse študijske obveznosti pri organiziranih oblikah iz 1. in 2. letnika (tj. opravljeni vsi izpiti, seminarji in odobrena tema doktorske disertacije s strani UL).

 

POMEMBNO:  

·      Vpisni list je odprt le tistim študentom, ki izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje.

·      V primeru, da boste izpolnjevali pogoje naknadno, se vam bo na dan, ko bomo prejeli prijavnico v ŠR in boste s tem izpolnili pogoje, odprl vpisni list, vendar najkasneje do 20.9.2013.

 

·      VPISNO DOKUMENTACIJO (navodila za vpis, pogodbo, izjavo, ind.) vam bomo poslali preko e-pošte na vaš e-naslov, ki ga imamo zavedenega v VIS-u. V ta namen prosimo, da v VIS-u preverite ali je vaš e-naslov še veljaven.

·      Položnico za plaèilo I. obroka šolnine bodo samoplaèniki prejeli v nekaj dneh po odprtju vpisnega lista.Za uspešno izveden vpis morate opraviti elektronski vpis ter poslati oz. dostaviti spodaj navedeno dokumentacijo v Študentski referat na Fakulteto za strojništvo:

 

1. Podpisan vpisni list

 

2. Podpisano pogodbo v dveh izvodih: Pogodba je napisana v dveh izvodih med študentom in èlanico Univerze v Ljubljani, v tem primeru Fakulteto za strojništvo. En izvod bo po vpisu vrnjen študentu, en izvod pa ostane na fakulteti. Ta toèka ne velja za asistente zaposlene na FS, kateri boste, na osnovi odobrenega predloga za izobraževanje, prejeli v podpis interno pogodbo s strani Kadrovske službe FS.

 

3. Indeks (ne velja za generacijo vpisano v 1. letnik v š.l. 2011/2012 in 2012/2013, katera ima le e-indeks)

 

4. Študentsko izkaznico

 

5. Pisemsko ovojnico formata A5 na katero pod naslovnika èitljivo napišite svoje ime in priimek ter popoln naslov v kateri vam bomo vrnili potrjeno dokumentacijo od vpisu. Znamke ni potrebno priložiti.

 

6. Potrdilo o plaèilu šolnine: 

-        Samoplaèniki: Raèuni bodo izstavljeni izkljuèno le na vaše ime. Za plaèilo šolnine s strani podjetja, se morate o tem interno dogovoriti s podjetjem. Celotna šolnina za letnik v š.l. 2013/2014 znaša 4.000,00 EUR, ki se plaèa v 4 obrokih. Ob vpisu se plaèa I. obrok v višini 1.000,00 EUR +  prispevek za vpis  v višini 21,69 EUR. Položnico za plaèilo I. obroka šolnine bodo samoplaèniki prejeli v naslednjih dneh po odprtju vpisnega lista.

Potrdila o plaèilu obroka vam ni potrebno pošiljati skupaj z ostalo vpisno dokumentacijo. Plaèila bodo preverjali v našem raèunovodstvu,  ki vas bo o odprtih terjatvah tudi obvešèal.

 

-        Mladi raziskovalci na FS predložijo izjavo mentorja oz. nosilca stroškovnega mesta o pokrivanju šolnine v breme navedenega delovnega naloga.

 

-        Zaposleni na FS, èe je tako dogovorjeno z mentorjem, lahko predložijo izpolnjeno izjavo mentorja oz. nosilca stroškovnega mesta o pokrivanju šolnine v breme navedenega delovnega naloga.

 

-        Asistenti sistemizirani na delovnem mestu asistenta pa dostavijo izpolnjen Predlog za napotitev na strokovno izobraževanje na osnovi katerega se bo, ob izpolnjevanju pogojev, izdal sklep dekana o oprostitvi šolnine.

 

Dokumente, potrebne za vpis, pošljite najkasneje do vkljuèno 20.9.2013  - PRIPOROÈENO po pošti na naš naslov, s pripisom: »VPIS – III. STOPNJA« ali osebno v Študentski referat. 

 

Po opravljenem vpisnem postopku boste priporoèeno po pošti, predvidoma v nekaj dneh, prejeli:  indeks, 6x potrdila o vpisu, en izvod pogodbe (razen asistentov zaposleni na FS).

 

  

ODDAJA PROŠNJE v primeru neizpolnjevanja pogojev 

V primeru, da predvidevate, da vam pogojev za vpis ne bo uspelo izpolniti lahko oddate PROŠNJO ZA VPIS z dokazili, na osnovi 153. èlena Statuta UL, izkljuèno le preko sistema VIS. O datumu možnosti oddaje prošnje preko sistema VIS boste obvešèeni naknadno po e-pošti.

Rok za oddajo prošnje je 20.9.2013.

O rezultatih rešene prošnje boste obvešèeni po e-pošti do 24.9.2013. Vpis na osnovi pozitivno rešenih prošenj bo potekal najkasneje do 26.9.2013.

 

  

OPOZORILO:

V primeru, da boste izpolnjevali pogoje oz. imeli pozitivno rešeno prošnjo, elektronskega vpisa pa ne boste izvedli in predložili dokumentacije v predpisanem roku, bomo upoštevali, da se ne želite vpisati v višji letnik.

 

Èlanice Univerze v Ljubljani moramo z vpisom zakljuèiti do vkljuèno 30.9.2013. Kasnejši vpis ne bo možen.

 

Za dodatne informacije lahko poklièete Renato Pišèanec - telefon 01/47-71-169.

 

 

 

Prof.dr. Mitjan Kalin,

prodekan za pedagoško dejavnost

II. in III. stopnje