Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Ukrepi COVID-19 z dne 16. 10. 2020

16.10.2020


Spoštovani!

Zaradi poslabšanih epidemioloških razmer se v skladu s priporočilom rektorja z dne 12. 10. 2020 in odlokom vlade v Ur. l. 143/2020 pedagoški proces s ponedeljkom, 19. 10. 2020, v celoti (predavanja in vaje) pričnejo izvajati na daljavo v skladu z objavljenim urnikom. Ukrep velja do preklica, najmanj pa 2 tedna.

Študenti v primeru potrjene okužbe s Covid19 ali izdane odločbe o karanteni po e-pošti obvestijo studentski.referat@fs.uni-lj.si. Protokol za ravnanje študentov v primeru okužbe je opredeljen v navodilih MIZŠ:

Vsem predlagamo, da nadvse odgovorno omejite število osebnih stikov na minimum. Če so že potrebni, upoštevajte: fizično razdaljo najmanj 1,5 m; nošenje zaščitnih mask, umivanje oz. razkuževanje rok, stalno prezračevanje prostorov, razkuževanje kontaktnih površin. Za komunikacijo uporabljajte v največji meri elektronske medije in telefon.

 

Lep pozdrav,

prof. dr. Mitjan Kalin, dekan

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - PRIMOŽ ŽIBRET

15.10.2020


O B V E S T I L O

 

 

V petek, 23. 10. 2020 ob 8.00 uri bo kandidat

 

 

Primož Žibret

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Pregled literature področja primarnih etalonov za merjenje pretoka plina

 

 

mentor:     izr. prof. dr. Jože Kutin

somentor: doc. dr. Gregor Bobovnik

 

 

komisija:  

- izr.prof.dr. Jože Kutin,

- doc.dr. Gregor Bobovnik,

- prof.dr. Iztok Golobič

 

 

Zagovor bo potekal na daljavo preko aplikacije zoom. Spletni naslov:

https://uni-lj-si.zoom.us/j/97613971073

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - JERNEJ JAN KOČICA (v ang. jeziku)

15.10.2020


O B V E S T I L O

 

 

V četrtek, 15. 10. 2020 ob 13.00 uri bo

 

 

JERNEJ JAN KOČICA

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Natančno mikro-procesiranje z visoko prilagodljivimi vlakenskimi laserji

 

 

Mentor:       izr. prof. dr. Rok Petkovšek               

Somentor:   doc. dr. Vid Agrež

 

 

Komisija:

 

-        prof. dr. Janez Diaci – predsednik

-        izr. prof. dr. Primož Podržaj

-        prof. dr. Udo Löschner (Faculty of Engineering Sciences, Nemčija)         .

-        izr. prof. dr. Rok Petkovšek – mentor, kot pridružen član

-        doc. dr. Vid Agrež – somentor, kot pridružen član

 

 

Predstavitev bo v angleškem jeziku na daljavo preko aplikacije Webex.

 

Spletni naslov srečanja: https://fs-uni-lj-si.webex.com/webappng/sites/fs-uni-lj-si/meeting/download/6cd9b0ae1bc94012bc45ba53e232a1c7?siteurl=fs-uni-lj-si&MTID=m8dd8b1316077ee0c5398b15d64b7e1af

 

 

Vabljeni!

nazaj na seznam

Javni poziv študentom za pridobitev sofinanciranja za usposabljanje na področju fuzije za leto 2020

29.09.2020


Javni poziv študentom za pridobitev sofinanciranja za usposabljanje na področju fuzije za leto 2020

 

Dopis in obrazci v prilogi!

 

 

Priloge:
Javni poziv študentom za pridobitev sofinanciranja za usposabljanje na področju fuzije za leto 2020
Obrazec ŠTU-2
Obrazec ŠTU-2

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - JURE ZEVNIK

28.09.2020


O B V E S T I L O

 

 

V ponedeljek, 28. 9. 2020 ob 10.00 uri bo

 

 

JURE ZEVNIK

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Interakcija kavitacijskega mehurčka z deformabilnimi strukturami na mikrometrskem merilu

 

 

Mentor:             prof. dr. Matevž Dular              

Somentor:        prof. dr. David Stopar  

 

 

Komisija:

 

-        prof. dr. Božidar Šarler – predsednik

-        izr. prof. dr. Rok Petkovšek

-        prof. dr. Manolis Gavaises (City, University of London, Združeno kraljestvo)

-        prof. dr. Matevž Dular -mentor, kot pridružen član

-        prof. dr. David Stopar (UL, BF) – somentor, kot pridružen član

 

 

 

Predstavitev bo potekala v angleškem jeziku na Fakulteti za strojništvo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

Vabljeni! 

 

nazaj na seznam

Instructions for the prevention of infections in the academic year 2020/21

24.09.2020


Notice from the University of Ljubljana, Faculty of Mechanical Engineering, 24 September 2020

 

Subject: Instructions for the prevention of infections in the academic year 2020/21 

 

In order to minimize the chances of Covid-19 infections, in accordance with the NIJZ (National Institute of Public Health) recommendation (on 16 September 2020) and the Government Decree (on 23 September 2020), the following measures, that will be adjusted according to the actual regulation, apply at the Faculty of Mechanical Engineering:

1.       Only healthy persons may enter the premises of the UL FS. Before entering the premises of the UL FS, everyone must disinfect their hands (disinfectants are installed at the entrance to the premises) and put on protective masks.

2.       The following measures must be taken on the premises: coughing hygiene, disinfection/hand washing after each contact with the common areas, physical distance between persons at least 1.5 meters.

3.       The wearing of protective masks is compulsory in all areas of the premises UL FME.

4.       In the lecture halls, the students sit on the marked seats.

5.       When changing groups, constant airing of the rooms and disinfection of the common contact surfaces (hooks, tables...) must be ensured.

6.       The following individuals may NOT enter the UL FS premises and make contact with students or staff:

§  individuals with signs or symptoms of Covid-19 infection,

§  individuals who are quarantined for the duration of the quarantine,

§  individuals isolated for the duration of the quarantine due to a positive Covid-19 test.

7.       Protocol in case of signs/symptoms of Covid-19 infection:

§  the infected person goes home and calls the chosen doctor or emergency services. Does not use public transport for the journey home;

§  while waiting for transport, the person wears a protective mask, maintains a safe distance, touches as few common areas as possible and uses toilets that are not used by others during this time;

§  informs the Dean's Office at 01/477 11 43, which organizes airing and disinfection of the rooms and areas used;

§  in case of a negative test result, follow the instructions of the chosen doctor;

§  in case of a positive test result, follow the instructions of the chosen doctor. The NIJZ starts an epidemiological investigation in which it looks for the source of infection and identifies the contacts of the infected person. The employee informs the superior and the human resources department of the duration of the quarantine or isolation and forwards the decision of the Ministry of Health.

 

Prof. Dr. Mitjan Kalin, Dean

nazaj na seznam

Navodila za preprečevanje okužb v študijskem letu 2020/21

24.09.2020


Obvestilo UL FS, 24.9.2020

Navodila za preprečevanje okužb v študijskem letu 2020/21 

Za zmanjšanje možnosti okužbe s Covid-19, v skladu s priporočili NIJZ z dne 16. 9. 2020 in Odlokom vlade z dne 23. 9. 2020 veljajo na UL Fakulteti za strojništvo (UL FS) naslednji ukrepi, ki jih bomo prilagajali glede na aktualno regulativo:

1.       V prostore UL FS lahko vstopajo le zdrave osebe. Pred vstopom v objekte UL FS si morajo vsi razkužiti roke (razkužila so nameščena na vhodu v stavbo) in nadeti zaščitne maske.

2.       V objektih je potrebno upoštevati: higieno kašlja, razkuževanje/umivanje rok po vsakem dotiku skupnih površin, fizično razdaljo med osebami najmanj 1,5 metra.

3.       Nošenje zaščitnih mask je obvezno v vseh delih objektov UL FS.

4.       V predavalnicah se študenti usedejo izključno le na označena mesta.

5.       Zagotoviti je potrebno stalno zračenje prostorov in razkuževanje skupnih kontaktnih površin (kljuke, mize…) ob menjavah skupin.

6.       V objekte UL FS in v stik s študenti ali zaposlenimi NE smejo prihajati osebe:

§  ki imajo znake ali simptome okužbe s Covid-19,

§  ki jim je bila odrejena karantena, za čas trajanja karantene,

§  ki jim je bila odrejena izolacija zaradi Covid-19 pozitivnega testa, za čas trajanja izolacije.

7.       Protokol v primeru znakov / simptomov okužbe s Covid-19:

§  okuženi se odpravi domov in pokliče izbranega zdravnika ali dežurno službo. Za pot domov ne uporabi javnega prevoza;

§  v času čakanja na prevoz oseba nosi zaščitno masko, upošteva varnostno razdaljo, se dotika čim manj skupnih površin in uporablja sanitarije, ki jih v tem času drugi ne uporabljajo;

§  obvesti dekanat na 01/ 477 11 43, ki organizira prezračevanje in razkuževanje uporabljenih prostorov in površin;

§  v primeru negativnega izvida testiranja se ravna po navodilih izbranega zdravnika;

§  v primeru pozitivnega izvida testiranja se ravna po navodilih izbranega zdravnika. NIJZ prične z epidemiološko preiskavo v kateri išče izvor okužbe in identificira kontakte okuženega. Zaposleni obvesti nadrejenega in kadrovsko službo o obdobju karantene oziroma izolacije in posreduje odločbo Ministrstva za zdravje.

 

 

Prof. dr. Mitjan Kalin, dekan

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - NEJC ROŽMAN

21.09.2020


O B V E S T I L O

 

 

V ponedeljek, 21. 9. 2020 ob 10.00 uri bo

 

 

NEJC ROŽMAN

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Okvir za vodenje mehatronskih naprav na osnovi bločno-verižne tehnologije

 

 

Mentor:       prof. dr. Janez Diaci

 

 

 

Komisija:

 

-      izr. prof. dr. Primož Podržaj – predsednik

-      doc. dr. Rok Vrabič

-      doc. dr. Muhamed Turkanović (UM, FERI)                     .

-      prof. dr. Janez Diaci – mentor, kot pridružen član

 

 

 

Predstavitev bo na Fakulteti za strojništvo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

Vabljeni!

 

nazaj na seznam

Zagovor 2. seminarja (III.stopnja) - DUNJA RAVNIKAR

22.12.2011


V èetrtek, 22. 12. 2011 ob 12.30 uri bo kandidatka

 

 

Dunja Ravnikar, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjala drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Lasersko oplastenje aluminijevih zlitin s keramiènimi sestavinami

 

 

mentor: prof.dr. Janez Grum

 

 

komisija:  

prof.dr. Janez Grum

prof.dr. Alojzij Sluga

prof.dr. Janez Tušek

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.