NAVODILA ZA ODDAJO VLOG za izjemno napredovanje v višji letnik/ponovni vpis/podaljšanje statusa

datum: 02.09.2020

kategorija: Sporočila za študente

 

ROK ODDAJE od 3. 9. 2020 do 9. 9. 2020

Študenti, ki ne izpolnjujete pogojev za napredovanje v višji letnik/ponovni vpis, imate možnost oddati vlogo z dokazili za izjemno napredovanje v višji letnik/ponovni vpis/podaljšanje statusa v skladu s Pravilnikom o obravnavi vlog študentov ter 125. in 126. členom Statuta UL.

Po Pravilniku o obravnavi vlog študentov (objavljenim na spletni strani) se izjemno napredovanje v višji letnik/podaljšanje statusa po 1. odstavku člena lahko dovoli, če je imel študent v tekočem študijskem letu status študenta (pavzerji š. l. 2019/20 vlog ne oddajajte).


125. člen (napredovanje v višji letnik, ponavljanje): »Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko ponavlja letnik v skladu z zakonom, če je izpolnil pogoje za ponavljanje, predpisane s študijskim programom. Izjemoma lahko študent zaprosi za vpis v višji letnik, če ima opravljene obvezne vsebine v skladu s študijskim programom in minimalni obseg kreditnih točk tekočega letnika ter ima izkazane upravičene razloge. Minimalni obseg kreditnih točk določa pravilnik članice in ne sme biti manjši od 40 kreditnih točk. Upravičeni razlogi so, npr.: starševstvo, daljša bolezen študenta, izjemne družinske in socialne okoliščine, priznan status osebe s posebnimi potrebami, aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah ter aktivno sodelovanje v organih univerze. Študent mora izkazati povezavo, da je ta razlog iz prejšnjega odstavka neposredno vplival na izpolnjevanje študijskih obveznosti, o čemer presoja komisija za študijske zadeve članice ali drug organ, določen s pravili članice. Članica v svojih pravilih opredeli okoliščine in dokazila, s katerimi študent izkazuje upravičene razloge.«

126. člen (podaljšanje statusa): »V primerih, ko zakon tako določa, se lahko študentu, ki ni opravil obveznosti za vpis v višji letnik, iz upravičenih razlogov status študenta tudi podaljša za eno študijsko leto, če so izpolnjeni pogoji, ki jih določata zakon in ta statut. Pravica se začne uveljavljati v naslednjem študijskem letu po upravičenem razlogu. O podaljšanju statusa iz upravičenih razlogov, kot so npr.: daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, starševstvo in status študenta s posebnimi potrebami, odloča komisija za študijske zadeve članice ali drug organ, določen s pravili članice. Kot upravičen razlog za podaljšanje statusa študenta, se za tuje študente prvega letnika študija, ki jim slovenščina ne predstavlja maternega jezika, lahko upošteva učenje slovenščine. Študentke matere, ki v času študija rodijo in študenti, ki v času študija postanejo očetje, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živorojenega otroka.«

 

Ustrezna dokazila, ki jih mora študent predložiti v primeru, da prosi za izjemno napredovanje v višji letnik/ponovni vpis/podaljšanje statusa (prošnjo brez priloženih zahtevanih dokazil se zavrže):

  • Starševstvo: Otrokov izpisek iz rojstne matične knjige.
  • Daljša bolezen študenta: Ustrezno zdravniško potrdilo, ki mora vsebovati diagnozo in trajanje bolezenskega stanja oziroma navedbo poškodbe in čas okrevanja po poškodbi ter natančno navedeno časovno obdobje (datumsko od-do), v katerem je bil študent popolnoma nezmožen za študij oziroma opravljanje študijskih obveznosti. V skladu z 2. členom Pravilnika o obravnavi vlog študentov morajo študentje v primeru zdravstvenih težav zdravniška potrdila dostaviti v študentski referat takoj oz. najkasneje v 14 dneh po zaključku zdravljenja. Komisija zdravniških potrdil, izdanih v mesecu avgustu in septembru NE bo upoštevala.
  • Izjemne družinske in socialne okoliščine: Pisno potrdilo, ki ga izda pooblaščeni zavod (socialni, zdravstveni, pokojninski, za zaposlovanje ipd.) in dokazuje, da so ti razlogi bistveno vplivali na uspešnost študenta v času študija.
  • Aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah: Pisno potrdilo organizatorja prireditve ali organizacije, ki je poslala študenta na to prireditev, iz katerega je točno razvidna vrsta, čas in trajanje prireditve, za športnike tudi potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije o kategorizaciji.
  • Aktivno sodelovanje v organih univerze: Pisno potrdilo ustreznega organa univerze z navedbo funkcije in dela, ki ga študent opravlja.
  • Izjemne okoliščine (epidemija COVID-19): Študentu se lahko v študijskem letu 2020/2021 odobri podaljšanje statusa študenta zaradi izjemnih okoliščin (epidemija covid-19) tudi, če ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik oziroma ponavljanje letnika. Študent mora v prošnji podrobno pojasniti konkretne zdravstvene, družinske ali socialne okoliščine, zaradi katerih obveznosti ni mogel opraviti, in priložiti vsa dokazila, s katerimi lahko prošnjo utemelji.

 

Vlogo izpolnite preko sistema VIS ter jo z dokazili pošljite po pošti ali jo oddajte v nabiralnik na glavnem hodniku v 1. nadstropju UL FS najkasneje do vključno 9. 9. 2020.

Rezultati obravnave vlog bodo objavljeni v VIS-u do najkasneje 16. 9. 2020. Študent se lahko vpiše (odda vpisno dokumentacijo), ko ima pozitivno rešeno prošnjo (sklep v sistemu VIS), vendar najkasneje do 21. septembra 2020.

 

 

                                                                                                                                                                Študentski referat

nazaj na seznam