Senat in komisije senata

Komisija za doktorski študij

Člani:

 • prof. dr. Edvard Govekar - predsednik
 • prof. dr. Miha Boltežar - član
 • prof. dr. Matevž Dular - član
 • prof. dr. Iztok Golobič - član
 • prof. dr. Niko Herakovič - član
 • prof. dr. Andrej Kitanovski - član
 • prof. dr. Marko Nagode - član
 • izr. prof. dr. Rok Petkovšek - član
 • Žiga Rosec - študent

Naloge:

 • Pripravi in Senatu fakultete predlaga pravila doktorskega študija.
 • Izvaja dolgoročne naloge v razvijanju študijskih programov fakultete ter učnih tehnologij na doktorskem študiju.
 • Predlaga senatu fakultete imenovanje gostujočih učiteljev.
 • Pripravi predlog članov komisij za oceno primernosti teme doktorske disertacije.
 • Predlaga imenovanje mentorjev pri izdelavi doktorskih disertacij.
 • Predlaga senatu imenovanje komisije za oceno doktorske disertacije.
 • Predlaga senatu imenovanje komisije za zagovor doktorske disertacije
 • Senatu fakultete predlaga razpis za vpis na doktorske študijske programe in pripravi predloge o omejitvi vpisa.
 • Določa predloge o uvedbi izbirnih učnih predmetov.
 • Obravnava analize učinkovitosti študija ter oblikuje predloge ukrepov za učinkovitejši in sodobnejši doktorski študij na fakulteti.
 • Nadzira izvajanje organiziranega študijskega dela in obravnava študijske uspehe.
 • Odloča o vseh študijskih in statusnih vprašanjih študentov doktorskega študija.
 • Določa pogoje za vključitev v izobraževanje in prilagoditev programa študentom, ki se izobražujejo po interdisciplinarnem programu.
 • Usmerja, vodi in nadzoruje študijsko in raziskovalno delo študentov doktorskega študija.
 • V skladu s pravilnikom o priznanjih fakultete predlaga komisiji za priznanja fakultete kandidate za priznanja študentom fakultete.
 • Obravnava vprašanja v zvezi s finančnim poslovanjem na doktorskem študiju ter oblikuje predloge za obravnavo in sprejem na senatu fakultete.
 • Opravlja druge naloge, ki sodijo v njen vsebinski okvir ali jih določijo sklepi senata fakultete.