Senat in komisije senata

Disciplinska komisija za študente

Člani:

  • prof. ddr. Janez Žerovnik - predsednik
  • prof. dr. Jernej Klemenc - namestnik predsednika
  • Žiga Rosec - študent
  • Matej Kunavar - študent - namestnik člana
  • Matej Primc - študent - namestnik člana

Za ugotavljanje kršitev dolžnosti in neizpolnjevanje obveznosti študentov, ugotavljanje njihove odgovornosti in izrekanje ukrepov sta na Univerzi disciplinski komisiji I. in II. stopnje za študente.

Disciplinska komisija I. stopnje za študente odloča v senatu, ki ga sestavljajo predsednik in dva člana iz vrst študentov. Predsednik in člani imajo namestnike.

Predsednike, člane ter njihove namestnike izvolijo senati članic izmed pedagoških delavcev in študentski sveti iz vrst študentov. Mandatna doba predsednika, članov in namestnikov traja 2 leti. Predlog za uvedbo disciplinskega postopka da dekan članice ali od njega pooblaščeni delavec.

Disciplinska komisija II. stopnje za študente ima predsednika in štiri člane, od tega dva iz vrst študentov. Predsednik in člani imajo namestnike. Predsednika, člana iz vrst učiteljev ter njihove namestnike izvoli senat Univerze, člana iz vrst študentov in njuna namestnika pa študentski svet Univerze. Mandatna doba predsednika, članov in namestnikov traja 2 leti.

Disciplinska komisija II. stopnje za študente obravnava:

  • ugovor zoper odločbo disciplinske komisije I. stopnje za študente, ki ga lahko poda udeleženi študent, njegov zagovornik, dekan članice ali od njega pooblaščena oseba;
  • odločbo disciplinske komisije I. stopnje za študente, s katero je izrečen zoper študenta ukrep izključitve z visokošolskega zavoda tudi v primeru, če zoper ukrep ni vložen ugovor.
  • Študent ima v postopku pred disciplinsko komisijo pravico do zagovornika. Če ni s tem statutom ali s predpisi drugače določeno, se glede postopka pred disciplinsko komisijo smiselno uporabljajo določbe skrajšanega postopka po Zakonu o kazenskem postopku.