Zbirka nalog iz kemijskega računanja

Iztok Turel, Ivan Leban, Marija Zupančič
5., dopolnjena izd., 2015
114 str.
ISBN 978-961-6536-99-8
Enotna cena: 8,00 €
 

 

 

 

Predgovor k peti, dopolnjeni izdaji

Učno gradivo, ki ga imate pred seboj, je vsebinsko in po zahtevnosti prilagojeno študentom Fakultete za strojništvo pri predmetu Kemija. Četrta izdaja zbirke je bila posodobljena in dopolnjena izdaja zbirke »Kemija (Zbirka računskih nalog)« iz leta 2004, avtorjev Iztoka Turela in Ivana Lebana. V zbirki so bili odpravljeni nekateri zastareli izrazi, zbirka pa je vsebinsko in oblikovno postala bolj prijazna študentu. Za razliko od izvornika je imela razširjen uvodni del in dodatne naloge, ki so še nadgradile povezavo kemije s problemi v realnem življenju. Peta, dopolnjena izdaja, v uvodnem delu predstavi še dve novi vsebini, ki sta podprti tudi z dodatnimi nalogami.

Gradivo je vsebinsko razdeljeno na tri dele. V prvem, teoretičnem delu, so pojasnjeni osnovni kemijski pojmi, definicije in zakoni, s katerimi je študent seznanjen tudi na predavanjih. Računski del v uvodu zajema primere rešenih nalog, sledijo pa primeri nalog z navedenim pravim rezultatom. Nalogam, razdeljenim po poglavjih, sledi nekaj kombiniranih nalog, pri katerih je potrebno razumevanje celotne snovi, kar je študentu v pomoč, da samokritično preveri, če zahtevano znanje celovito obvladuje. V tretjem delu gradiva so zajete osnove kemijske nomenklature (poimenovanja spojin), podatki o tlaku vodne pare, konstantah kislin, topnosti nekaterih slabo topnih snovi, redoks potencialih in periodni sistem elementov.

Avtorji se zahvaljujemo recenzentu prof. dr. Alojzu Demšarju za skrben pregled tretje in četrte izdaje. Zahvala gre tudi prof. dr. Primožu Šegedinu, drugemu recenzentu tretje izdaje.

 

Avtorji

 

nazaj na seznam