Krautov strojniški priročnik

Bojan Kraut ... [et al.]
2021, 17. slovenska popravljena izd., predelana, 2. natis
832 str.
ISBN 978-9-61698-068-5
Enotna cena 39,90 €

 

 

 

 

UVODNA BESEDA K SEDEMNAJSTI SLOVENSKJ IZDAJI

Krautov strojniški priročnik zavzema v slovenski strokovni literaturi prav posebno mesto: je izvirna strokovna knjiga z najdaljšo
tradicijo oz. kontinuiteto ponatisov ter novih izdaj. V 65 letih od njenega nastanka je bilo izdanih več kot 300 000 izvodov,
od tega v slovenščini 135 000 izvodov. Z njo so rasle generacije strojnikov vseh izobrazbenih ravni, predstavljala je pomemben
temelj razvoja slovenske in tudi jugoslovanske industrije. Zadnja obsežnejša prenova priročnika je bila opravljena pod vodstvom
dr. Jožeta Puharja in mag. Jožeta Stropnika pred več kot 18 leti. Od takrat smo priča intenzivnemu razvoju informacijskih in spletnih
tehnologij, ki so bistveno olajšale dostopnost in razpoložljivost informacij ter s tem v temelju spremenile naš odnos do njih.
Vendar ima to obilje informacij tudi temne plati: vse več je tudi nepreverjenih, napačnih, zavajajočih ...
Zato verjamemo, da obstaja tudi v današnji dobi potreba po klasičnih informacijskih virih, kot je ta priročnik, ki na enem mestu
združuje bistvene strokovne informacije, ki so temeljito preverjene ter predstavljene na učinkovit in pregleden način.
Seveda pa je naloga vseh, ki pri tem sodelujemo in bodo sodelovali v prihodnje, da poskrbimo, da se bo priročnik razvijal,
dopolnjeval in izpopolnjeval tako, da bo vedno "skala, na katero se bo lahko oprl strojnik katere koli izobrazbene ravni".

S 17. predelano izdajo vstopa priročnik v novo obdobje. Skrb za njegov nadaljnji razvoj prevzema Fakulteta za strojništvo
Univerze v Ljubljani, ki je postala tudi uradno njegov založnik. S tem se odpirajo možnosti za hitrejše in bolj sprotno
posodabljanje njegovih vsebin, ki je nujno zaradi vse bolj intenzivnega napredka stroke in z njo povezanih znanj.
S tem bo priročnik lahko ohranil pomembno mesto v stroki tudi v prihodnje. Pri tem gre velika zahvala gospe Anji Baras
in dedičem profesorja Bojana Krauta, ki so izkazali veliko razumevanje in interes za nadaljnji razvoj priročnika, ter podprli rešitev,
ki mu odpira dolgoročno perspektivo. Zahvala gre tudi gospe Urši Chitrakar, ki je poskrbela, da so avtorske pravice pravno urejene.

Pričujoča izdaja je celovito prenovljena: pregledana so bila prav vsa obstoječa poglavja, velika večina je bila nato tudi popravljena
in dopolnjena, nekatera so tudi bistveno razširjena. Dodani sta dve novi poglavji in izločeni dve, katerih vsebine ali predstavitve niso
več relevantne za sodobno strojništvo. Celotna prenova je bila opravljena v manj kot 10 mesecih, kar je izredno kratek čas za tolikšen
obseg dela. To je bilo izvedljivo zato, ker je pri pripravi nove izdaje sodelovalo največ avtorjev doslej, delo pa je v celotni potekalo z
računalniškimi orodji in uporabo spleta. Vsi sodelujoči avtorji so navedeni na prvi notranji strani priročnika. Prenovo obsežnejših
poglavij so organizirali in usmerjali vodilni avtorji, ki so navedeni kot prvi pri posarneznih poglavjih. Vsem se iskreno zahvaljujemo
za trud in zavezanost k ohranitvi visokega nivoja kakovosti vključenih vsebin.

Priročnik združuje podatke iz številnih standardov in jih predstavlja na izviren način. Ena od temeljnih nalog pri prenovi je bila zato
uskladitev s podatki iz najnovejših standardov. Izločeni so bili zastareli standardi in z njimi povezani podatki. Ker se standardi nenehno
spreminjajo in dopolnjujejo, bo tanaloga ostala temelj tudi pri pripravi prihodnjih izdaj. Bistveno predelana in razširjena so poglavja:
Optika, Zvok in hrup, Goriva, zgorevanje in kotli, Hladilna tehnika toplotne črpalke, Iz elektrotehnike, O krmiljenju, Oblikovanje tehniških
besedil, Standardizacija in standardi. Na novo sta dodani poglavji Reologija in Industrijsko inženirstvo. Strojništvo postaja vse bolj
interdisciplinarno, zato danes strojnik potrebuje vse več znanj s povezanih področij. Nekatera smo uspeli vključiti že v to izdajo,
kar nekaj pa je še takšnih, ki bodo vključena v prihodnjih.

S to izdajo smo uvedli nov pristop k recenziji priročnika. Poglavja, ki so bila bistveno predelana in razširjena, so pregledali neodvisni
recenzenti ki so priznani strokovnjaki na teh področjih. Navedeni so na prvi notranji strani priročnika. Tudi njim se iskreno zahvaljujemo
za temeljit pregled, podane tehtne pripombe in njihov prispevek h kakovosti vsebin.

Priprava za tisk je bila tudi v tej izdaji v rokah Mira Pečarja, ki mu gre še posebna zahvala tudi zato, da je ohranil digitalni izvirnik
prejšnjih izdaj, kar je odprlo pot k učinkoviti izvedbi nove izdaje. Nova besedila za to izdajo je jezikovno pregledala Marjeta Humar.
Zahvalo in priznanje je treba izreči tudi tiskami ABO grafika d.o.o. za vestno opravljeno delo pri izdelavi priročnika.

Pričujočo izdajo priročnika zaznamuje tudi pomemben jubilej: 100. obletnica študija strojništva na Univerzi v Ljubljani.
Na oboje smo lahko ponosni, oboje je dalo pomemben prispevek k naši samobitnosti: tako po materialni plati, kot tudi
po jezikovni in s tem kulturni. Ustvarjalci nove izdaje Krautovega strojniškega priročnika upamo in želimo, da bi bila
tudi ta deležna naklonjenosti med sedanjimi in prihajajočimi strojniki in ostala jedro, ki združujenašo stroko.
V tem smislu vabimo vse bralce in uporabnike priročnika, da sporočijo svoje predloge, mnenja, vprašanja, pa tudi kritične
pripombe na e-naslov: krautov.prirocnik@fs.uni-Ij.si.


                                                                                                                                                                                           Janez Diaci

 

 

 

nazaj na seznam