Obvestila za študente I. in II. stopnje

datum: 04.09.2019

kategorija: Sporočila za študente

 

ROK ODDAJE od 5.9.2019 do 10.9.2019.

Študenti, ki ne izpolnjujete pogojev za napredovanje v višji letnik/ponovni vpis imate možnost oddati vlogo z dokazili za izjemno napredovanje v višji letnik/ponovni vpis/podaljšanje statusa v skladu s Pravilnikom o obravnavi vlog študentov ter 125. in 126. členom Statuta UL.

Po Pravilniku o obravnavi vlog študentov (objavljenim na spletni strani) se izjemno napredovanje v višji letnik po 1. odstavku člena lahko dovoli, če je imel študent v tekočem študijskem letu status študenta (pavzerji š.l. 2018/19 vlog ne oddajajte).


125. člen (napredovanje v višji letnik, ponavljanje): »Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko ponavlja letnik v skladu z zakonom, če je izpolnil pogoje za ponavljanje, predpisane s študijskim programom.

Izjemoma lahko študent zaprosi za vpis v višji letnik, če ima opravljene obvezne vsebine v skladu s študijskim programom in minimalni obseg kreditnih točk tekočega letnika ter ima izkazane upravičene razloge. Minimalni obseg kreditnih točk določa pravilnik članice in ne sme biti manjši od 40 kreditnih točk. Upravičeni razlogi so, npr.: starševstvo, daljša bolezen študenta, izjemne družinske in socialne okoliščine, priznan status osebe s posebnimi potrebami, aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah ter aktivno sodelovanje v organih univerze.

Študent mora izkazati povezavo, da je ta razlog iz prejšnjega odstavka neposredno vplival na izpolnjevanje študijskih obveznosti, o čemer presoja komisija za študijske zadeve članice ali drug organ, določen s pravili članice. Članica v svojih pravilih opredeli okoliščine in dokazila, s katerimi študent izkazuje upravičene razloge.«

126. člen (podaljšanje statusa): »V primerih, ko zakon tako določa, se lahko študentu, ki ni opravil obveznosti za vpis v višji letnik, iz upravičenih razlogov status študenta tudi podaljša za eno študijsko leto, če so izpolnjeni pogoji, ki jih določata zakon in ta statut. Pravica se začne uveljavljati v naslednjem študijskem letu po upravičenem razlogu.

O podaljšanju statusa iz upravičenih razlogov, kot so npr.: daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, starševstvo in status študenta s posebnimi potrebami, odloča komisija za študijske zadeve članice ali drug organ, določen s pravili članice.

Kot upravičen razlog za podaljšanje statusa študenta, se za tuje študente prvega letnika študija, ki jim slovenščina ne predstavlja maternega jezika, lahko upošteva učenje slovenščine.

Študentke matere, ki v času študija rodijo in študenti, ki v času študija postanejo očetje, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živorojenega otroka.«

V skladu z 2. členom Pravilnika o obravnavi vlog študentov morajo študentje v primeru zdravstvenih težav zdravniška potrdila dostaviti v študentski referat takoj oz. najkasneje v 14 dneh po zaključku zdravljenja. Komisija zdravniška potrdila, izdana v mesecu avgustu in septembru NE bo upoštevala.

Vlogo izpolnite preko sistema VIS ter jo z dokazili pošljite po pošti ali jo oddajte v nabiralnik na glavnem hodniku v 1. nadstropju FS najkasneje do vključno 10.9.2019.

Rezultati obravnave vlog bodo objavljeni v VIS-u do najkasneje 16.9.2019.                                                 Študentski referat

 

nazaj na seznam