Študentski priročnik

Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani

Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani je največja nosilna pedagoška in raziskovalna ustanova na področju strojništva v Sloveniji.

Lastno ustvarjanje, raziskovanje in kakovosten prenos znanja študentom ter partnerjem na raziskovalnem področju omogoča konkurenčno vključevanje v mednarodno okolje.

Na fakulteti pedagoški proces poteka na vseh treh ravneh študija, in sicer se izvajata 2 prvostopenjska programa (UN, VS), drugostopenjski magistrski program in doktorski program na tretji stopnji. Diploma, pridobljena na Fakulteti za strojništvo, je mednarodno akreditirana na evropski ravni (ASIIN, ENUA, EUR--ACE) in tako enakovredna ostalim di-plomam v Evropi.

Znanstvenoraziskovalna dejavnost na Fakulteti za strojništvo poteka na področjih energetskega in procesnega strojništva, konstruiranja, mehanike in vzdrževanja strojev, proizvodnega strojništva, meha-tronike, mikromehanskih sistemov ter avtomatizacije. Raziskovalci so vpeti v številne domače in mednarodne projekte, na podlagi katerih se povezujejo z gospodarstvom in drugimi institucijami.

Osnovne informacije

Naslov:

Univerza v ljubljani
Fakulteta za strojništvo
Aškerčeva cesta 6
1000 ljubljana

Telefon: (01) 4771 200
Faks: (01) 2518 567
E-pošta:

Fakulteta za strojništvo