Prijava za vpis na II. in III. stopnjo

Prijava za vpis na II. stopnjo

Informacije o razpisu za vpis

POZOR: Prijava je možna izključno v času prijavnih rokov in le preko portala eVŠ. Kandidat lahko odda le eno prijavo, znotraj te pa navede vse smeri po prioritetnem vrstnem redu. Na posamezni smeri bo predvidoma 30 vpisnih mest. Študenti bodo razvrščeni glede na seznam želja in uspeha pri študiju prve stopnje (povprečna ocena in ocena diplomskega dela). V kolikor študijski programi I. stopnje ne vsebujejo diplomskega dela, se upošteva samo povprečna ocena. Podrobna navodila za oddajo prijave najdete tukaj.  

Prijavni roki za slovenske državljane in tuje državljane iz držav članic EU:

- Prvi prijavni rok je do vključno 1. 9. 2022: Rok za oddajo dokazil o izpolnjevanju pogojev za vpis je do vključno 13. 9. 2022.

- Drugi prijavni rok bo od 16. 9. 2022 do vključno 19. 9. 2022: Drugi prijavni rok bo razpisan le v primeru prostih vpisnih mest po končanem prvem prijavnem roku. Na drugi prijavni rok se lahko prijavijo le tisti kandidati, ki na prvem prijavnem roku niso bili sprejeti. Rok za oddajo dokazil o izpolnjevanju pogojev za vpis v drugem prijavnem roku je do vključno 19. 9. 2022.

Prijavni roki za slovence brez slovenskega državljanstva in tuje državljane iz držav nečlanic EU:

- Prijavni rok je do vključno 1. 9. 2022: Rok za oddajo dokazil o izpolnjevanju pogojev za vpis je do vključno 1. 9. 2022.

Prijavni roki za študente, ki želijo izkoristiti pravico do vzporednega študija in za vpis po merilih za prehode:

- Prijavni rok je do vključno 1. 9. 2022: Rok za oddajo dokazil o izpolnjevanju pogojev za vpis je do vključno 13. 9. 2022.

 

Informativni dan bo potekal v dveh delih in sicer:

PRVI DEL Informativnega dne bo izveden v TOREK, 24. 5. 2022, s pričetkom ob 17. uri v predavalnici V/8, po naslednjem razporedu:

- 17:00 uri prof. dr. Jernej Klemenc, Katja Seražin: splošna predstavitev magistrskega študija

- 17:20 uri prof. dr. Janko Slavič: predstavitev smeri Mehanika 

- 17:45 uri prof. dr. Marko Hočevar: predstavitev smeri Energetsko strojništvo 

- 18:10 uri asist. dr. Izidor Sabotin: predstavitev smeri Proizvodno strojništvo

DRUGI DEL Informativnega dne bo izveden v SREDO, 25. 5. 2022, s pričetkom ob 17. uri v predavalnici V/8 po naslednjem razporedu:

- ob 17:00 uri prof. dr. Jernej Klemenc, Katja Seražin: splošna predstavitev magistrskega študija

- ob 17:20 uri prof. dr. Marko Nagode: predstavitev smeri Konstruiranje 

- ob 17:45 uri doc. dr. Rok Vrabič: predstavitev smeri Mehatronika in laserska tehnika 

- ob 18:10 uri prof. dr. Božidar Šarler: predstavitev smeri Procesno strojništvo

 

Vabljeni!

 

 

Prijava za vpis na III. stopnjo

 

Informacije o razpisu za vpis

Prijavni rok:  1. september 2022, izključno le preko sistema eVŠ.

Informativni dan za Doktorski študijski program Strojništvo bo v ponedeljek, 23. 5. 2022 ob 16. uri v predavalnici II/2.

Prezentacija informativnega dne  - informacije o prijavi in vpisu

Prezentacija informativnega dne - informacije o študiju

 

Vabljen!

 

Kandidat si mora pred vpisom na III. stopnjo, tj. v roku za oddajo prijave na Razpis za vpis na III. stopnjo, poiskati mentorja na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani. Mentor potrdi mentorstvo kandidatu z izjavo mentorja, ki je sestavni del prilog k prijavi na Razpis za vpis na III. stopnjo.


Obvezni prilogi k prijavi za vpis na III. stopnjo: 

 

Po zaključenem roku za prijavo bodo vsi prijavljeni študenti, v najkrajšem času, izključno le po e-pošti prejeli navodila za vpis.

Vpis bo potekal elektronsko preko spletne strani Fakultete za strojništvo in bo zaključen najpozneje do 30. septembra 2022.

 

CENIK

SOFINANCIRANJE DOKTORSKEGA ŠTUDIJA NA UNIVERZI V LJUBLJANI V ŠTUDIJSKEM LETU - Zaradi ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za sofinanciranje morajo kandidati priložiti dokazila o zaključku za vse do sedaj zaključene študijske programe (dokazila iz 1. in 2. točke obveznih prilog k  prijavi.

 

Etični kodeks UL  - izjava (obvezna priloga k vpisnemu listu za vpis v 1. letnik)

Etični kodeks za raziskovalce UL 

 

Seznam prilog k prijavi na Razpis za vpis v doktorski študijski program Strojništvo (Rok za oddajo: 1. 9. 2022)

Priloga

 

Opis priloge

Diplomska listina

(obvezna)

Sken/fotografija diplomske listine o najvišji zaključeni izobrazbi, relevanti za vpis na III. stopnjo. Če listina še ni izdana, kandidat priloži začasno potrdilo o diplomiranju.

Priloga k diplomi

(obvezna)

Sken/fotografija priloge k diplomi ali potrdilo o opravljenih izpitih z oceno diplomskega oziroma magistrskega dela – vezano na priloženo diplomsko listino

Življenjepis

(obvezna)

Življenjepis z opisom aktivnosti in delovnih izkušenj s področja študija (lahko EUROPASS življenjepis)

Izjava mentorja

(obvezna)

Kandidat se do zaključka prijavnega roka na razpis za vpis dogovori z visokošolskim učiteljem ali znanstvenim delavcem na FS za mentorstvo ter najpozneje ob vpisu predloži njegovo soglasje za mentorstvo.

Bibliografija

(ni obvezna)

Izpis iz Cobissa, v kolikor je kandidat že zaveden v Cobissu

Kratka idejna zasnova raziskovalnega dela

(obvezna)

Kandidat ob prijavi najkasneje pa pred vpisom na največ dveh A4 straneh na kratko predstavi raziskovalni problem, ki ga želi podrobneje raziskati, opredeli hipotezo/-e in raziskovalno/-e metodo/-e ter navede vsaj pet virov, povezanih s temo. Idejno zasnovo kandidat uskladi s predlaganim mentorjem in somentorjem.  (Idejna zasnova doktorske disertacije)

Osebni dokument

le na vpogled

 

 

Informacije o razpisu za vpis VARSTVO OKOLJA

Rok za prijavo: javljeno naknadno, preko sistema eVŠ

Informativni dan na FS (v okviru informativnega dne za III. stopnjo Strojništvo): v ponedeljek, 23. maja 2022 ob 16. uri. 

(Informativni dan na FGG:  datum bo javljen naknadno)

Vpis bo potekal elektronsko na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo in bo zaključen najpozneje do 30. septembra 2022.
Več o vpisu si preberite na njihovi spletni strani: https://www.fgg.uni-lj.si/navodila-za-vpis-na-3-stopnjo-studija/.