Zaključek študija staro

Univerza v Ljubljani je v študijskem letu 2009/2010 skladno z Zakonom o visokem šolstvu razpisala le nove, v skladu s smernicami bolonjske deklaracije prenovljene študijske programe prve, druge in tretje stopnje. Ker ZViS ne predvideva ve študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti, vpis v začetni letnik študijskih programov za pridobitev znanstvenega naslova magister/magistrica znanosti v letošnjem študijskem letu ni bil oz. ni več mogoč. Študenti, vpisani v stare podiplomske študijske programe (magistrske in doktorske), se v skladu z 48. členom prehodnih določb ZViS (ZViS-D Ur. l. RS, št. 63/2004) izobražujejo in končajo izobraževanje pod pogoji, ki so veljali pred uveljavitvijo tega zakona, vendar najdlje do izteka študijskega leta 2015/16. (Ljubljana, 16. 2. 2010)

... več v dokumentu: ZAKLJUČEVANJE STARIH PODIPLOMSKIH PROGRAMOV