Praktično uspabljanje RRP

Osnovna navodila za opravljanje praktičnega usposabljanja

--------------------------------------------------------------------------------------------
Praktično usposabljanje od študijskega leta 2014/15 ni več predvideno v študijskem programu, nadomesti ga obvezni strokovni predmet Zaključna naloga. Vsi študentje, ki so bili vpisani v tretji letnik RRP programa pred študijskim letom 2014/15 in so si izbrali predmet praktično usposabljanje, ga opravijo po spodaj navedenih navodilih.
--------------------------------------------------------------------------------------------

V nadaljevanju si lahko v priloženem dokumentu (Navodila) podrobno preberete postopek za opravljanje izbirnega splošnega predmeta Praktično usposabljanje - RRP (1.stopnja).

Opravila PRED in PO KONCU praktičnega usposabljanja

1. Študent/ka se pred začetkom prakse sam/a dogovori s podjetjem, kjer bo opravljal/a prakso.

2. Študent/ka pred pričetkom prakse mora v celoti izpolniti obrazec (Soglasje) in z mentorjem v podjetju sestaviti program dela v času prakse (Vzorec programa dela). Oba dokumenta (original) speta odda pri vratarju FS ali pošlje po elektronski ali navadni pošti na naslov koordinatorja praktičnega usposabljanja, ki pripravi pogodbo (Vzorec pogodbe) in jih pošlje v podjetje v podpis.

Mentorja na FS, si študent izbere med naslednjimi mentorji (zraven imate tudi področja, ki jih pokrivajo):

doc. dr. Tomaž Berlec - (področje - Proizvodno strojništvo),

izr. prof. dr. Tomaž Pepelnjak - (področje - Proizvodno strojništvo),

prof. dr. Jernej Klemenc - (področje - Konstruiranje),

doc.dr. Samo Zupan - (področje - Konstruiranje),

doc. dr. Mitja Mori - (področje - Energetsko in procesno strojništvo),

izr. prof. dr. Uroš Stritih - (področje - Energetsko in procesno strojništvo),

doc. dr. Drago Bračun - (področje - Mehatronika in laserska tehnika),

ali

katerikoli drug učitelj, ki ga za posameznega študenta imenuje prodekan za pedagoško delo 1. stopnje.

3. Med opravljanjem prakse mora mentorju na FS po elektronski pošti (ali navadni pošti) poslati konec tedna poročilo o delu v tekočem tednu (Obrazec tedenskega poročila), ki ga tudi mentor v podjetju podpiše. Ta tedenska poročila morajo biti priložena k končnemu poročilu prakse. Študent je v stalnem stiku z mentorjem na FS in se z njim in mentorjem v podjetju dogovori okoli vsebine poročila, ki ga bo ob zaključku prakse oddal za vpis ocene.

4. Poročilo z vsemi potrebnimi prilogami mora obsegati vsaj 10 strani.

5.Študent pri pisanju poročila uporabi za prvo stran predpisano obliko (Prva stran poročila). Poleg poročila izpolni še poseben obrazec (Zaključno poročilo), ki ga ne veže v Poročilo o praktičnem usposabljanju.

OBVEZNO mora biti priložena tudi kopija pogodbe, ki je bila sklenjena med FS in podjetjem v katerem je kandidat opravljal prakso. Če je kandidat zaposlen v podjetju se pogodba ne sklepa mora pa v tem primeru biti med končnim poročilom oddana kopija POTRDILA O ZAPOSLITVI, ki to dokazuje, zakaj nismo sklepali pogodbe. Pogodba se ne sklepa tudi v primeru, če se je praksa opravljala na FS in zato kandidat ne more oddati nobene kopije v končno poročilo. 

6. Mentor na FS odda izpolnjen in podpisan obrazec (Zaključno poročilo o praktičnem usposabljanju) koordinatorku praktičnega usposabljanja, ki poročilo pregleda ali izpolnjuje vse navedene priloge in dokumente in ga nato odda v študentski referat za vpis končne ocene v elektronski indeks.

7. Po končanem postopku študentski referat odda indeks k vratarju FS.

8. Na željo študenta se študentu lahko izda Potrdilo o opravljenem praktičnem usposabljanju (Vzorec).


Dodatne informacije dobite pri koordinatorju prakse na mail ali po telefonu (mobitelu).

Fakulteta za strojništvo
Darko Švetak - soba VP-3
Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana
tel.: 01/ 4771-136
faks: 01/2518-567
GSM: 041 797 158

E-mail: praksa@fs.uni-lj.si

nazaj na seznam