Postopki in obrazci

Izjava mentorja

Kandidat si mora pred vpisom na III. stopnjo, tj. v roku za oddajo prijave na Razpis za vpis na III. stopnjo, do 1. septembra t.l., poiskati mentorja na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani. Mentor potrdi mentorstvo kandidatu z izjavo mentorja, ki je sestavni del prilog k prijavi na Razpis za vpis na III. stopnjo.

Izjava mentorja

 

Postopki na doktorskem študiju UL FS

Doktorski študijski program obsega 4 postopke:

  • Registracijo izpitov
  • Prijavo teme doktorske disertacije
  • Oddajo in ocenitev doktorske disertacije
  • Zagovor doktorske disertacije 

Opis pozameznih postopkov na doktorskem študiju UL FS

 

Vloga za registracijo izpitov

Kandidat s pomočjo predlaganega mentorja izdela predlog raziskovalnih hipotez in obrazloži cilj in namen predvidenega raziskovalnega programa na obrazcu za registracijo okvirne teme, mentorja, so-mentorja (če je s strani mentorja predlagan), izpitov in komisije za zagovor seminarjev za doktorski študij.  Opis celotnega postopka registracije izpitov

Priloge:

 

Obvestilo o izpitu (prijavnica)

V skladu s 138. členom Statuta UL se uspeh na izpitu ocenjuje z ocenami od 1-10, pri čemer za pozitivno oceno šteje ocena od 6 – 10. Podrobnosti glede preverjanja znanja ureja Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja  študenta UL FS. Obvestilo o uspešno opravljenem izpitu se odda v Študentski referat, da se kandidatu ocena zavede v njegov elektronski indeks. Na doktorskem študiju ni elektronske prijave na izpit, temveč kandida izpolni klasično prijavnico in jo predloži izvajalcu predmeta: Obvestilo o izpitu (prijavnica)

 

Postopek prijave teme doktorske disertacije

V 3. letnik se lahko vpišejo študenti, ki so opravili vse študijske obveznosti pri organiziranih oblikah študija iz 1. in 2. letnika ter imajo odobreno temo doktorske disertacije s strani UL. 0-POSTOPKI na DOKTORSKEM ŠTUDIJU-11-1-2018- PRIJAVA TEME DOKTORSKE DISERTACIJE.pdf

Priloga 1: 0-OBRAZEC-Prijava teme dr disertacije na UL FS.doc
Priloga 2:  0-primer življenjepisa.doc

Terminski plan organov FS za tekoče študijsko leto (glej oznako KDŠ)

V vednost:  Pridobitev soglasja etične komisije

NOV Pravilnik o doktorskem študiju Univerze v Ljubljani  - postopki od prijave dr. teme do zagovara doktorske disertacije veljajo tudi že za triletne bolonjske doktorske študijske programe, in sicer za vse, ki bodo vložili vlogo za potrditev teme doktorske disertacije od 14.10.2017 dalje. Veljavnost teme pa je še vedno 4 leta od potrditve teme na UL.

Navodila UL glede izvajanja novega pravilnika

Sklep UL za ponovno prijavo doktorske teme

 

Postopek preverjanja podobnosti vsebin

Hkrati z oddajo doktorskega dela v ŠR za javni ogled, mora kandidat isto verzijo oddati tudi v elektronski obliki pisnega doktorskega dela v študentski informacijski sistem VIS, kjer se izvede postopek preverjanja podobnosti vsebin. Mentor na podlagi analize preverjanja podobnosti vsebine v (10) desetih delovnih dneh odloči ali je doktorsko delo primerno za zagovor.

V kolikor mentor presodi, da je študent podobne dele besedila neustrezno označil in da gre za previsok delež podobnih vsebin zahteva popravke vsebine, ki jih mora študent odpraviti najkasneje v roku (10) deset delovnih dni. Pri tem se smiselno uporablja Pravilnik o preverjanju podobnosti vsebine elektronske oblike pisnega zaključnega dela študija in pogojih za začasno nedostopnost vsebine pisnega zaključnega dela študija ter Navodila za oddajo elektronskih oblik pisnih zaključnih del študija in preverjanje podobnosti vsebine  na UL.

Delež podobnosti vsebin zaključnih del je določen s sklepom Senata FS.

Po sklepu Senta FS, z dne 15. 6. 2017 je delež podobnosti vsebin doktorskih del lahko 20% do 30% o čemer odloči mentor, pri tem pa je lahko maksimalno 5% iz enega vira

 

Tabela za evidentiranje prisotnosti na predstavitvah tem in zagovorih seminarjev in doktorskih del

V času doktorskega študija mora kandidat najmanj 5 (petkrat) prisostvovati pri javnem zagovoru seminarjev ali javnih predstavitvah dispozicij tem doktorskih del ali pri javnih zagovorih doktorskih del drugih kandidatov doktorskega študijskega programa na FS. Kandidat mora sam voditi evidenco o svoji prisotnosti na javnih predstavitvah drugih študentov doktorskega študijskega programa na posebnem obrazcu. Obrazec je veljaven, če so v razpredelnici, za vsako prisotnost kandidata, ustrezni podpisi. V celoti izpolnjen obrazec mora kandidat z ustreznimi podpisi oddati v RŠZ, pred oddajo doktorskega dela v pisni obliki. Tabela

 

Predloga za zagovor zaključnih in seminarskih nalog

Senat FS je na svoji 4. seji,dne 28.11.2011 sprejel sklep 5.5.1:
"V cilju okrepitve celostne podobe FS strokovne službe pripravijo enotno predlogo (template) za predstavitve in zagovore seminarskih ter zaključnih del za vse študijske programe, ki se izvajajo na FS. Kandidati uporabljajo predlogo na svojih javnih predstavitvah na FS. V primeru pogodbenih obveznosti iz naslova sofinanciranjih del, se lahko uporablja tudi pogodbeno določene označbe. Zahvale pokroviteljem in sponzorjem se izvede na zadnji strani." Predloga za zagovor zaključnih in seminarskih nalog na FS.