Postopki in obrazci

Postopki na doktorskem študiju UL FS

Doktorski študijski program obsega 6 postopkov:

 • Registracija izpitov
 • Prijava teme doktorske disertacije
 • Predstavitev rezultatov raziskovalnega dela
 • Oddaja doktorske disertacije
 • Ocena doktorske disertacije
 • Zagovor doktorske disertacije 

 

Opis posameznih postopkov na 3-letnem doktorskem študiju UL FS  - velja za študente katerim je/bo tema potrjena po oktobru 2017

Opis posameznih postopkov na 4-letnem doktorskem študiju UL FS

 

Registracija izpitov

Kandidat s pomočjo predlaganega mentorja izdela predlog raziskovalnih hipotez in obrazloži cilj in namen predvidenega raziskovalnega programa na obrazcu za registracijo okvirne teme, mentorja, so-mentorja (če je s strani mentorja predlagan), izpitov in komisije za zagovor seminarjev za doktorski študij. 

Opis postopka - glej zgoraj "Opis posameznih postopkov na 4-letnem doktorskem študiju UL FS"

Priloge:

 

Pomembno:

Mentorji morajo število kreditnih točk pri zunanjih predmetih predhodno preveriti in jih v primeru, da je število kreditnih točk premajhno, nadomestiti še z enim zunanjim predmetov.

V primeru, da se izbere predmet izven fakultete mora biti k Vlogi za registracijo izpitov priložen še:

 • potrjen učni program in
 • cena izpita

Učni program mora vsebovati:

 • ime študijskega programa,
 • ime predmeta (obvezno SLO in ANG ime),
 • vsebino predmeta,
 • število ECTS,
 • izvajalca predmeta,
 • literaturo.

 

Obvestilo o izpitu (prijavnica)

V skladu s 138. členom Statuta UL se uspeh na izpitu ocenjuje z ocenami od 1-10, pri čemer za pozitivno oceno šteje ocena od 6 – 10. Podrobnosti glede preverjanja znanja ureja Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja  študenta UL FS.

Na doktorskem študiju ni elektronske prijave na izpit. Izvajalec predmeta oceno zapiše v VIS v meniju Končne ocene. Klasična prijavnica pa se še vedno uporablja za Raziskovalna dela in Seminar.

Obvestilo o izpitu (prijavnica) - za Raziskovalno delo in Seminar

 

Prijava teme doktorske disertacije

3-letni program: V 3. letnik se lahko vpišejo študenti, ki so opravili vse študijske obveznosti pri organiziranih oblikah študija iz 1. in 2. letnika ter imajo odobreno temo doktorske disertacije s strani UL.

4-letni program: v 3. letnik se lahko vpišejo študenti, ki so opravili vse študijske obveznosti pri organiziranih oblikah študija iz 1. in 2. letnika ter imajo potrjeno pozitivno oceno Komisije za spremljanje doktorskega študenta o ustreznosti teme doktorske disertacije na senatu članice UL.

Opis postopka  - glej zgoraj "Opis pozameznih postopkov na 3-letnem oz. 4-letnem doktorskem študiju UL FS"

Priloga 1: Prijava teme dr disertacije na UL FS

Priloga 2:  Struktura dispozicije doktorske disertacije

Priloga 3:  Primer življenjepisa.doc

Priloga 4: Vloga za nadaljevanje in dokončanje študija (če je od zadnjega vpisa v letnik preteklo dve leti ali več)

Priloga 5: Soglasje mentorja, da soglaša s predlogom dr teme

Priloga 6a: Soglasje somentorja, da soglaša s predlogom dr teme

Priloga 6b:Soglasje somentorja, da soglaša s predlogom dr teme - ANG

Priloga 7: obrazec za mentorja - predlog komisije za spremljanje doktorskega študenta (KSDŠ)

V vednost:  sklep UL glede pisanja dispozicije dr. teme in pisanje dr. disertacije v angleškem jeziku

Terminski plan organov FS za tekoče študijsko leto (glej oznako KDŠ)

V vednost:  Pridobitev soglasja etične komisije

 

POMEMBNO:

Pri študentih, ki so na članici temo doktorske disertacije prijavili od 14.10.2017 dalje (šteje se datum kandidatove vloge) se postopki vodijo po novem Pravilniku o doktorskem študiju Univerze v Ljubljani.

Študenti, ki so na članici temo doktorske disertacije prijavili pred 14.10.2017 (šteje se datum kandidatove vloge), torej pred začetkom veljavnosti novega Pravilnika o doktorskem študiju UL, se postopki vodijo po Statutu UL, ki je veljal do 11.2.2017.

Ne glede na datum prijave teme doktorske disertacije, soglasje k temi na triletnem doktorskem študijskem programu (velja za vse, ki bodo od š.l. 2019/2020 tekoče napredovali*) velja štiri leta od datuma potrditve na UL.

* - kdor bo od vključno š.l. 2019/2020 tekoče napredoval iz letnika v letnik lahko zaključi študij po pogojih triletnega študija. V nasprotnem primeru, če študent v tem času pavzira ali ponavlja letnik, tj.da ne napreduje tekoče iz letnika v letnik, prestopi na štiriletni program, kar pomeni, da dobi še dodatni letnik raziskovalnega dela s plačilom šolnine za ta letnik.

Doktorand, vpisan v štiriletni doktorski študijski program, odda doktorsko disertacijo na članici v elektronski in tiskani obliki skupaj s soglasjem mentorja in somentorja najkasneje v dveh letih od vpisa v zadnji letnik študijskega programa oziroma v dodatno leto. V primeru upravičenih razlogov (npr.: materinstva, očetovstva, daljše najmanj šestmesečne dokumentirane bolezenske odsotnosti),
ki so se zgodili v obdobju od zadnjega vpisa v program do roka za oddajo disertacije, lahko članica doktorandu na podlagi prošnje izjemoma podaljša rok za oddajo disertacije za eno leto.

Navodila UL glede izvajanja novega pravilnika

POMEMBNO OBVESTILO iz UL študentom glede TRILETNIH in ŠTIRILETNIH doktorskih programov

 

 

Predložitev osnutka doktorske disertacije za predstavitev rezultatov raziskovalnega dela oz.

Predložitev doktorske disertacije v oceno

Doktorsko delo mora biti izdelano po Navodilih za izdelavo in opremo doktorske disertacije.  Lahko je napisano v angleškem jeziku, vendar le, če je bilo to predhodno odobreno na UL. Doktorsko delo, ki je napisano v angleškem jeziku, mora vsebovati: uvod (prevod), obsežen povzetek (5−10 strani) in zaključke (prevod) v slovenskem jeziku. Uvod, razširjen povzetek in zaključke v slovenskem jeziku se vključi na koncu doktorskega dela, za prilogo.

Velja za študente, ki imajo dr. temo potrjeno do oktobra 2017: Ko so opravljene vse študijske obveznosti na doktorskem študiju in v času veljavnosti doktorske teme, kandidat odda v študentski referat izdelano doktorsko disertacijo v oceno. Najprej odda le en izvod doktorskega dela, vezanega v špiralo, ki gre v pregled na prvo naslednjo sejo Komisije za doktorski študij (KDŠ), skupaj z mentorjevim predlogom komisije za oceno predloženega doktorskega dela.

Velja za študente, ki imajo dr. temo potrjeno po oktobru 2017:  Pred oddajo doktorske disertacije v oceno mora študent najprej v študentski referat oddati osnutek naloge, da študent opravi pred člani KSDŠ predstavitev rezultatov raziskovalnega dela. To obveznost lahko naredi tudi sočasno z zagovorom II. seminarja. Po uspešno opravljeni predstavitvi in po opravljenih vseh študijskih obveznostih ter v času veljavnosti doktorske teme, kandidat odda v študentski referat izdelano doktorsko disertacijo v oceno. Najprej odda le en izvod doktorskega dela, vezanega v špiralo, ki gre v pregled na prvo naslednjo sejo Komisije za doktorski študij (KDŠ), skupaj z Izjavo o oddaji doktorske disertacije.

Do Senata FS, kandidat dostavi še manjkajoče izvode, da vsak član komisije za oceno dobi svoj izvod. Doktorsko delo je skupaj z odločbo o imenovanju v komisijo predloženo članu komisije preko Študentskega referata.

V določenem roku mora vsak poročevalec podati svojo oceno o predloženem doktorskem delu.

Po oddaji vseh ocen poročevalcev (le v primeru pozitivnih ocen), kandidat v študentski referat dostavi čistopis doktorskega dela (še vedno vezano v špiralo), da se skupaj  ocenami predloži na javni ogled za 14 dni. Čistopis doktorskega dela pomeni, da kandidat upošteva vse pripombe, ki so mu jih mogoče naložili ocenjevalci.

Ocene se potrjujejo na prvi naslednji seji KDŠ in Senatu FS. Če so vse ocene pozitivne, se hkrati na Senatu FS potrdi tudi komisija za zagovor. Kandidat praviloma v roku enega meseca od potrditve komisije za zagovor na Senatu FS zagovarja svojo doktorsko disertacijo.

V primeru negativnih ocen ali ocen s pripombo se postopek za zagovor ustavi in se najprej obravnavajo ocene na prvi naslednji seji KDŠ in Senatu FS. Če so pripombe utemeljene, se kandidatu naloži rok v katerem mora te pripombe odpraviti.

Opis postopka  - glej zgoraj "Opis pozameznih postopkov na 3-letnem oz. 4-letnem doktorskem študiju UL FS"

Priloga: Vloga za predčasno dokončanje študija (SLO / ANG) - vloga je aktualna, če je študent še vpisan v letnik ob oddaji dr. dela

 

Postopek preverjanja podobnosti vsebin

Ko je doktorsko delo zaključeno, pozitivno ocenjeno in lektorirano mora kandidat identično verzijo kot bo izdelana v trdi vezavi, oddati še v elektronski obliki v študentski informacijski sistem VIS, kjer se izvede postopek preverjanja podobnosti vsebin. Mentor na podlagi analize preverjanja podobnosti vsebine v (10) desetih delovnih dneh odloči ali je doktorsko delo primerno za zagovor.

V kolikor mentor presodi, da je študent podobne dele besedila neustrezno označil in da gre za previsok delež podobnih vsebin zahteva popravke vsebine, ki jih mora študent odpraviti najkasneje v roku (10) deset delovnih dni. Pri tem se smiselno uporablja Pravilnik o preverjanju podobnosti vsebine elektronske oblike pisnega zaključnega dela študija in pogojih za začasno nedostopnost vsebine pisnega zaključnega dela študija ter Navodila za oddajo elektronskih oblik pisnih zaključnih del študija in preverjanje podobnosti vsebine  na UL.

Delež podobnosti vsebin zaključnih del je določen s sklepom Senata FS.

Po sklepu Senta FS, z dne 15. 6. 2017 je delež podobnosti vsebin doktorskih del lahko 20% do 30% o čemer odloči mentor, pri tem pa je lahko maksimalno 5% iz enega vira

Postopek preverjanja podobnosti vsebin mora biti zaključen pred objavo datuma zagovora (rok od objavo do zagovora je 8 dni).

 

Tabela za evidentiranje prisotnosti na predstavitvah tem in zagovorih seminarjev in doktorskih del

V času doktorskega študija mora kandidat najmanj 5 (petkrat) prisostvovati pri javnem zagovoru seminarjev ali javnih predstavitvah dispozicij tem doktorskih del ali pri javnih zagovorih doktorskih del drugih kandidatov doktorskega študijskega programa na FS. Kandidat mora sam voditi evidenco o svoji prisotnosti na javnih predstavitvah drugih študentov doktorskega študijskega programa na posebnem obrazcu. Obrazec je veljaven, če so v razpredelnici, za vsako prisotnost kandidata, ustrezni podpisi. V celoti izpolnjen obrazec mora kandidat z ustreznimi podpisi oddati v RŠZ, pred oddajo doktorskega dela v pisni obliki.Tabela -novo (Senat FS, 20.6.2019)

 

Predloga za zagovor zaključnih in seminarskih nalog

Senat FS je na svoji 4. seji,dne 28.11.2011 sprejel sklep 5.5.1:
"V cilju okrepitve celostne podobe FS strokovne službe pripravijo enotno predlogo (template) za predstavitve in zagovore seminarskih ter zaključnih del za vse študijske programe, ki se izvajajo na FS. Kandidati uporabljajo predlogo na svojih javnih predstavitvah na FS. V primeru pogodbenih obveznosti iz naslova sofinanciranjih del, se lahko uporablja tudi pogodbeno določene označbe. Zahvale pokroviteljem in sponzorjem se izvede na zadnji strani." Predloga za zagovor zaključnih in seminarskih nalog na FS.