Računalniška analiza konstrukcij

Nosilci: doc. Halilovič Miroslav, izr. prof. Mole Nikolaj

Opis predmeta

Pri predmetu študent spozna teoretično ozadje najbolj uveljavljene metode za napredne računske analize v inženirstvu – metode končnih elementov. Študent osvoji podrobno vedenje o ozadju inženirskih analiz v konstrukcijski mehaniki. Z definiranjem lastnih numeričnih modelov in rezultati le-teh študent spozna prednosti in omejitve tovrstnega načina analiziranja inženirskih problemov. S pridobljenimi lastnimi praktičnimi izkušnjami razvije sposobnost za inženirsko odgovorno modeliranje in kritično presojo rezultatov računske analize. Pridobljeno znanje brez težave lahko prenese tudi na druga tehniška področja uporabe.

nazaj na seznam