Mehanika konstrukcij

Nosilci: doc. Halilovič Miroslav, izr. prof. Mole Nikolaj

Opis predmeta

Pri predmetu študent spozna inženirsko aplikativne vidike mehanike trdnih teles, ki se reprezentira v izvedenih konstrukcijskih nosilnih elementih. Spozna teoretične osnove, ki opredeljujejo odziv posameznih vrst konstrukcijskih elementov pod vplivom mehanskih in temperaturnih obremenitev. V nadaljevanju pridobi tudi pregled nad možnimi načini reševanja tovrstnih problemov. Z analitično obvladljivimi problemi pridobi podrobnejše vedenje ter osnovo za razumevanje kompleksnejših problemov konstrukcijske mehanike. Pridobljeno znanje o mehanskem vedenju konstrukcijskih elementov omogoča študentu strokovno odgovorno projektiranje konstrukcij in naprav.

nazaj na seznam