Proizvodni sistemi

Nosilci: doc. Berlec Tomaž, doc. Jamšek Janez, izr. prof. Kušar Janez

Opis predmeta

Kibernetska shema proizvodnega sistema. Planiranje količine proizvodov (deterministične in stohastične metode ugotavljanja potreb). Planiranje skladiščenja proizvodov (stroški na izstopu iz skladišča, modeli skladiščenja, optimalna količina materiala oziroma proizvoda v skladišču, optimalna ponovitev serij). Planiranje opreme za proizvodnjo, upravo in skladišča (planiranje strojev in naprav, planiranje proizvodni površin). Planiranje osebja za proizvodnjo, upravo in skladišča. Planiranje oskrbe in odvoda. Prikazi toka materiala v proizvodnji, upravi in skladišču (blokovni diagram, Sankyev diagram, IZV karta, shema usmerjenih in neusmerjenih povezav, krožni diagram, trikotna shema). Sistemi toka materiala v proizvodnji, upravi in skladiščih (direktni, kanalni, centralni). Modeli toka materiala v proizvodnji, upravi in skladiščih (vzdolžni, U-oblika, L-oblika). Funkcijski model toka materiala v proizvodnji, upravi in skladiščih. Osnovne strukture poteka dela v proizvodnji, upravi in skladiščih (zaporedna, IN-delitev, ALIdelitev) in pretočni časi. Principi poteka dela v proizvodnji (delavniški, izdelčni, avtomatska izdelava). Modeli določitve poteka dela v proizvodnji, upravi in skladiščih (nazorni, analogni, matematični). Cilji planiranja LAYOUT-a proizvodnje in skladišč (dobiček, rentabilnost, rast, mejni stroški, produktivnost, lokacija in ohranjanje delovnih mest). Planiranje optimalnega LAYOUT-a proizvodnje, uprave in skladišč (optimalna razmestitev stavb, oddelkov, ali delovnih mest, oblikovanje IDEALNEGA, REALNEGA in DETAJLNEGA LAYOUT-a proizvodnje, uprave in skladišč). Načini prikaza LAYOUT-a proizvodnje, uprave in skladišč (risbe, šablone, modeli). Računalniško podprto planiranje LAYOUT-a proizvodnje, uprave in skladišč.

nazaj na seznam