Nihanja struktur

Nosilci: prof. Boltežar Miha

Opis predmeta

Dinamika  zveznih  sistemov,  splošne  lastnosti. Lastna nihanja nedušenih linijskih sistemov: modeli prečnega nihanja strune, osnega nihanja palice, torzijskega nihanja gredi ter upogibnega nihanja nosilcev.

Eksperimentalna modalna analiza, eskperimentalno določevanje lastnih frekvenc ter oblik na osnovi meritev ter analize frekvenčnih prenosnih funkcij, postavitev modalnih modelov. Validacija,  korelacija,  optimizacija  modalnih  modelov;  vpliv  nelinearnosti  v  kompleksnih strukturah, problem obravnavanja spojev, optimiranje strukture z ozirom na dinamski odziv- doseganje enakomerne dinamične obremenjenosti; osnove nihanj 2D elementov.

Osnove  nelinearnih  nihanj,  lastna  ter  vsiljena  nihanja  nel.  sistema  z  eno  pr.  stopnjo, eksaktne, geometrijske, aproksimativne metode. Materialne, geometrijske ter kinematične nelinearnosti. Pojem prave ter rekonstruirane fazne ravnine. Analiza Duffingovega modela za primere  rahle  nelinearnosti,  perturbacijska  metoda  za  lastna  ter  iteracijska  metoda  za vsiljena nihanja. Preskok sistema.

nazaj na seznam