Montažni in strežni sistemi

Nosilci: prof. Herakovič Niko

Opis predmeta

Predmet Montažni in strežni sistemi podaja študentom temeljna in uporabna znanja o izbiri, snovanju, analizi in vrednotenju avtomatiziranih montažnih in strežnih sistemov (MiSS) in   o njihovi integraciji v proizvodni proces. V okviru predmeta so analizirani razlogi in pogoji za avtomatizacijo MiSS, osnovni koncepti in strategije, ter ekonomski vidiki avtomatizacije MiSS. Podani so koncepti togo in fleksibilno avtomatiziranih MiSS ter analizirani primeri avtomatizacije montažnih in strežnih procesov. Nadalje so podrobneje obravnavani robotizirani montažni in strežni sistemi, sestav industrijskega  robota  (IR):  prostostne  stopnje,  tipični  IR,  sestavni  deli,  delovni  prostor, pogoni, senzorika, ter geometrija IR, vključno s prijemalom. Obravnavane so osnove kinematicnega modeliranja, vodenje IR in varnost. Posebej je obravnavano področje sodelovanja človek-robot. Podane so osnove programiranja IR: on in off-line programiranje. Obravnavani so zunanji senzorji v robotiziranih MiSS, taktilni senzorji in robotski vid ter robotska prijemala. Podorbneje je obdelana senzorika prijemal. Podan je tudi pregled standardov in varnosti v robotiziranih MiSS.

nazaj na seznam