Naključni pojavi

Nosilci: prof. Govekar Edvard

Izvajalci: asist. Jeromen Andrej

Opis predmeta

Predmet Naključni pojavi podajajo študentom osnovna temeljna in uporabna znanja za opis, analizo, karakterizacijo in interpretacijo variabilnih naključnih merskih podatkov, ki so rezultat poskusov oziroma meritev.. V okviru predmeta so opredeljeni osnovni pojmi poskusa, izida poskusa oziroma naključnega dogodka, relacije med dogodki ter je pojem verjetnosti za nastop naključnega dogodka. Pojem naključnega dogodka je posplošen na pojem naključne spremenljivke in funkcije naključnih spremenljivk pojem verjetnosti dogodka pa na pojem porazdelitve verjetnosti skalarnih in vektorskih naključne spremenljivke. Izpostavljen je problem omejenosti števila poskusov v praksi. Vpeljana sta pojma populacije in naključnega vzorca ter predstavljene osnovne metode statističnega sklepanja o populaciji na osnovi vzorca. V ta namen so opredeljene nekatere pomembnejše cenilke ter vpeljana metoda statističnega testiranja hipotez. Poleg hi-kvadrat testa je poseben poudarek na analizi variance. Podane so tudi osnove parametričnega in neparametričnega modeliranja. Opis in karakterizacija vektorskih naključnih spremenljivk je razširjena na opis in karakterizacijo naključnih procesov. Vpeljani so pojmi stacionarnosti ter pomembne karakteristike kot so avto in križne korelacijske funkcije ter spektralne gostote. Pri tem je poudarek na uporabnih primerih iz strojništva.

nazaj na seznam