Mehanska procesna tehnika

Nosilci: doc. Bombač Andrej

Opis predmeta

Študent pri tem predmetu spozna mehanske operacije znotraj procesne tehnike, kjer posamezna, predhodno pridobljena znanja povezuje in dopolnjuje s konkretnimi tehnološko-procesnimi primeri kot so: večanje in manjšanje površin, razvrščanje delcev, mešanje, uskladiščenje in transport sipkih snovi.
Vsebina: osnovni pojmi in definicije, priporočila in standardi iz področja, karakterizacija disperznih sistemov, tehnologija drobljenja, mletja in pulverzacije, tehniške izvedbe naprav, mehanizmi vezanja snovi, naprave za aglomeracijo. Mešanje različnih agregatnih stanj:
- mešanje sipkih snovi, raztapljanje (blending)
- mešanje medsebojno topnih kapljevin ter delcev,
- suspendiranje (mešanje trdnih delcev s kapljevino),
- dispergiranje (mešanje plina in kapljevine),
- emulgiranje (mešanje netopnih kapljevin).
Ločevanje snovi:
definicija zrnatosti, klasiranje snovi, tehnološki postopki (sejanje, centrifugiranje, sedimentacija, flotacija, filtriranje) in naprave za izvedbo.
Uskladiščenje in transport sipkega materiala.

nazaj na seznam