Nanotehnologije

Nosilci: prof. Kalin Mitjan

Opis predmeta

Pri predmetu Nanotehnologije se bo študent podrobno seznanil s področji, razvojem in možnostmi, ki jih nanotehnologije nudijo pri snovanju in konstruiranju izdelkov. Nanotehnologije so ena izmed najsodobnejših in novorazvijajočih se področij, ki se v konstruiranju šele uveljavljajo. Predvsem velja to za številne nove materiale, njihove lastnosti in možnosti uporabe. Pri tem bo študent najprej spoznal razlike med makro in nano svetom ter zakaj so nanstrukture tako drugačne od makroskopskih. Iz tega se bo izpeljalo tudi osnovne konceptualne razlike in lastnosti, ki jih nanstrukture nudijo. V nadaljevanju se bo študent poučil o načinih izdelave nanostruktur, možnostjo za njihovo upravljanje in opazovanje. Sledil bo pregled orodij za karakterizacijo nanostrukur ali elementov, ki temeljijo na le-teh. Sledil bo podroben pregled nanomaterialov, tako na nivoju njihove uporabe za osnovne gradnike elementov in kompozite, kot tudi za prevleke in vključke v obliki nanodelcev ter različnih pametnih materialov. Podrobneje se bo opisalo  ključne  nanomehanske  in  druge  fizikalne  lastnosti,  ki  jih  taki  nanomateriali omogočajo. Večji poudarek bo tudi na mejnih površinskih filmih ter njihovi uporabi, pomenu in fizikalno-kemisjkih pastnostih. Na kratko bo študent spoznal tudi možnosti modeliranja na različnih principih, ki so pomembna podpora nanotehnologijam zaradi same narave pojavov in težav pri makro evalviranju razvojnih dosežkov. Nanotehnologije so lahko povezane tudi z nevarnostmi za zdravje, zato je pomembno poznavanje, kako primerno delovati in ukrepati pri razvoju in izdelavi ter kakšno je stanje na področju regulative. Predmet se bo zaključil s celovitim pregledom dosedanje uporabe nanotehnologij, nanomaterialov in nankonceptov v številnih panogah, kar bo osvetlilo praktične možnosti nanotehnologij in porodilo študentom ideje za uporabo v lastnih konstrukcijskih in drugih razvojno-raziskovalnih postopkih.

nazaj na seznam