Vpisni pogoji staro

Na Magistrski študijski program II. stopnje STROJNIŠTVO - Razvojno raziskovalni program se lahko, v skladu z 38.a členom ZViS ter 16. členom prehodnih in končnih določb - ZViS-E (Ur.l. RS št. 119/20.11.2006) in 117. členom Statuta UL, vpišejo kandidati, ki so zaključili:

 • dodiplomski študijski program prve stopnje (bolonjski univerzitetni ali visokošolski strokovni program v obsegu vsaj 180 ECTS) s področja strojništva ali sorodnih tehniških oziroma naravoslovno-matematičnih ved,
   
 • dodiplomski študijski program prve stopnje (bolonjski univerzitetni ali visokošolski strokovni program v obsegu vsaj 180 ECTS) s področij, ki niso navedena v prejšnjem odstavku, ob pogoju, da so pred vpisom v Magistrski študijski program II. stopnje STROJNIŠTVO - Razvojno raziskovalni program opravili študijske obveznosti iz univerzitetnega dodiplomskega študijskega programa STROJNIŠTVO - Razvojno raziskovalni program v obsegu 44 ECTS iz vsebin, ki so bistvene za nadaljevanje študija: Matematika 2, Trdnost, Gradiva 2, Termodinamika, Prenos toplote, Strojni elementi 2 in Metodika konstruiranja,
   
 • visokošolski strokovni študijski program s področja strojništva ali sorodnih tehniških oziroma naravoslovno-matematičnih ved (pred sprejetjem Zakona o visokem šolstvu leta 2004),
   
 • visokošolski strokovni študijski program (pred sprejetjem Zakona o visokem šolstvu leta 2004) s področij, ki niso navedena v prejšnjem odstavku, ob pogoju, da so pred vpisom v Magistrski študijski program II. stopnje STROJNIŠTVO - Razvojno raziskovalni program opravili študijske obveznosti iz univerzitetnega dodiplomskega študijskega programa STROJNIŠTVO - Razvojno raziskovalni program v obsegu 44 ECTS iz vsebin, ki so bistvene za nadaljevanje študija: Matematika 2, Trdnost, Gradiva 2, Termodinamika, Prenos toplote, Strojni elementi 2 in Metodika konstruiranja.


Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Število vpisnih mest je 220. V primeru bistvene prekoračitve tega števila bo izbor kandidatov temeljil na uspehu pri predhodnem študiju in preverbi znanja pri izbirnem pisnem izpitu s področja strojništva, in sicer upoštevaje naslednje deleže:

 • povprečna ocena študija vključno z oceno diplomske naloge (40 %)
 • uspeh pri izbirnem pisnem izpitu (60 %). Pisni izpit sestoji iz preverbe vsebin, ki so bistvene za nadaljevanje študija: Matematika 2, Trdnost, Gradiva 2, Termodinamika, Prenos toplote, Strojni elementi 2 in Metodika konstruiranja.