Pogoji za napredovanje

Pogoj za napredovanje iz 1. v 2. letnik Interdisciplinarnega univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Dizajn inženiring so opravljene študijske obveznosti v obsegu najmanj 54 kreditnih točk po ECTS.

Pogoj za napredovanje iz 2. v 3. letnik Interdisciplinarnega univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Dizajn inženiring so opravljene vse študijske obveznosti iz 1.letnika in obveznosti iz 2.letnika v obsegu najmanj 54 kreditnih točk po ECTS.

Študent se lahko izjemoma vpiše v višji letnik tudi, če ni opravil vseh obveznosti, ki so določene s študijskim programom za vpis v višji letnik, kadar ima za to upravičene razloge, ki jih določa 153. člen Statuta UL (materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, priznan status osebe s posebnimi potrebami, aktivno sodelovanje na vrhunsko strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah, aktivno sodelovanje v organih univerze) ali razlogov iz naslova obveznosti iz vzporednega študija, prehoda iz ene univerze na drugo, jezikovne težave (tuji študent), dodatne obremenitve zaradi mednarodne izmenjave ali povečanega obsega dela pri dodatnem razvojno raziskovalnem delu.

Študent ima po 240. členu Statuta UL pravico do uveljavljanja mirovanja statusa študenta v času materinstva, očetovstva ali bolniške odsotnosti, daljše od enega leta.