Vpisni pogoji

Na Interdisciplinarni univerzitetni študijski program prve stopnje Dizajn inženiring se lahko, v skladu z 38. členom ZViS ter 16. členom prehodnih in končnih določb - ZViS-E (Ur.l. RS št. 119/20.11.2006) in 117. členom Statuta UL, vpiše kandidat, ki je:

A - opravil splošno maturo

B - opravil poklicno maturo v katerem koli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov: mehanika, fizika, matematika, računalništvo, elektrotehnika, ali tuj jezik; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat opravil pri poklicni maturi

C - pred 1.6.1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Vsi kandidati morajo opraviti preizkus umetniške in tehniške nadarjenosti. Preizkus bo potekal v skladu s Pravilnikom o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu.

Predvideno število vpisnih mest je 90.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz točk A, B in C izbrani glede na:


- uspeh pri preizkusu umetniške in tehniške nadarjenosti (70 %)
- splošni uspeh pri splošni maturi, poklicni maturi oz. zaključnem izpitu (15 %)
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku (15 %).

V skladu s postavljenimi elementi za izbiro bo kandidatova uspešnost ovrednotena na način, kot ga prikazuje Preglednica 1. Maksimalno število točk je 100.

Vsi kandidati so v postopku izbire ob omejitvi vpisa obravnavani enakopravno. Izbrani bodo kandidati z večjim skupnim številom zbranih točk. Na seznam sprejetih kandidatov se uvrstijo še vsi kandidati z enakim številom točk, kot jih bo dosegel zadnji kandidat glede na število razpisanih vpisnih mest.

Pravilnik o preizkusu umetniške in tehniške nadarjenosti

DRUGI ROK PREIZKUSA UMETNIŠKE IN TEHNIŠKE NADARJENOSTI

Preizkus umetniške in tehniške nadarjenosti se bo izvajal 10. septembra 2013 v prostorih Fakultete za strojništvo v Ljubljani. Kandidati morajo najkasneje 7 dni pred preizkusom oddati mapo z izvedenimi deli, pripravljeno v skladu s Pravilnikom na naslov FS.

Drugi rok Preizkusa tehniške in umetniške nadarjenosti za Dizajn inženiring, dne 10.09.2013 na FS