Tehniška mehanika 2

Opis predmeta

Uvod: pojasnitev osnovnih pojmov, povezava med dinamskim modelom in realnim inženirskim sistemom v dinamiki, gibalna enačba, metodologija reševanja problemov iz dinamike. Dinamika masne točke, navezava na strojniške aplikacije: sila, masa, pospešek; premočrtno, krivočrtno gibanje; delo in energija (kinetična, potencialna), moč, izkoristek, impulz in gibalna količina, vrtilna količina. Dinamika sistema masnih točk: gibanje masnega središča, energije. Dinamika togega telesa: masni vztrajnostni momenti, osni, deviacijski, glavni, vzporedni premik osi, zavrtitev koordinatnega sistema. Ravninsko gibanje: translacija, rotacija, splošno. Vrtenje okoli stalne osi, masno statično in dinamično uravnoteženje togih rotorjev. Določitev vztrajnika. Trk: hitrostne razmere pri premem centričnem trku. Osnove mehanskih nihanj: lastna in vsiljena nihanja sistema z eno prostostno stopnjo, nedušena ter dušena nihanja, harmonsko, centrifugalno vzbujanje, kritični vrtljaji enomasnih prožnih rotorjev, prenosnost vibroizolacije. Mehanika tekočin, Eulerjeva enačba, Pascalov zakon, Gladina v posodi pri translacijskem ter rotacijskem gibanju. Sile na stene posode. Statični vzgon ter stabilnost plavanja. Dinamika tekočin: Vrste gibanja. Kontinuitetna enačba. Eulerjeva in Bernoullijeva enačba ter njuna uporaba. Zvočna hitrost. Pretakanje realnih tekočin po cevovodu.

Domača stran predmeta

nazaj na seznam