Vpisni pogoji_staro

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa:

V 1. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa I. stopnje STROJNIŠTVO se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali maturo.

Število vpisnih mest za obliko študija v posameznih organizacijskih enotah:

  • Redni študij:
    • 250 Ljubljana
    • 60 Novo mesto
  • Izredni študij:
    • 60 Ljubljana


V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na:

  • splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oz. maturi: 60% točk,
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 40% točk.


Določbe o uporabi oz. konkretizaciji meril za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program

Študentu se lahko pred vpisom v študijski program pridobljena znanja, ki po vsebini in obsegu ustrezajo učnim vsebinam predmetov v programu priznajo kot opravljene študijske obveznosti. O priznavanju znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom, odloča komisija za visokošolski strokovni študij UL FS na podlagi pisne vloge študenta, priloženih pisnih spričeval in drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje in vsebino teh znanj ter v skladu s pravilnikom o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti, sprejetega na 15. seji Senata UL 29.5.2007. V primeru, da komisija za visokošolski strokovni študij ugotovi, da se pridobljeno znanje lahko prizna, se to lahko ovrednoti z enakim številom ECTS, kot znaša število kreditnih točk pri predmetu, ter prizna kot opravljena študijska obveznost pri predmetu.