Projektno vodenje

Opis predmeta

Osnovo projektnega vodenja predstavlja timsko delo in poznavanje metod kreativnosti. Predstavljena je razlika med individualnim in timskim reševanjem problemov, način oblikovanja tima ob upoštevanju devetih timskih vlog ter način medsebojnega komuniciranja med člani in vodjem tima. Projektno vodenje in timsko delo je neučinkovito brez poznavanja metod kreativnosti. Pri predmetu bodo obravnavane tiste metode kreativnosti, ki so najprimernejše za reševanje problemov v tehniki. Načrtovanje projekta, ob poznavanju metod timskega dela in kreativnosti, se prične z določitvijo cilja projekta, oblikovanjem strukture vsebine projekta in se konča z izdelavo mrežnega diagrama projekta. Načrtovanju projekta sledi izvedba analiz časa, virov in stroškov, katerih izvedba potrdi upravičenost ali neupravičenost projekta. Sprotno spremljanje izvajanja projekta zagotavlja, da bo projekt zaključen v predvidenem roku in v predvidenem obsegu stroškov.

nazaj na seznam