Mehanika fluidov

Opis predmeta

Osnovni namen predmeta mehanike fluidov je spoznati njihove fizikalne in mehanske lastnosti in na osnovi teh spoznanj, po teoretični in eksperimentalni poti določiti vpliv fluida na toga in deformabilna telesa. Določanje fizikalnih in mehanskih lastnosti fluidov je največkrat vezano na eksperimentalno delo. Pod fluid razumemo pline in kapljevine, ki se jim pod določenimi pogoji stalno spreminja oblika, lahko pa tudi gostota in volumen. Na mehanske lastnosti ima zelo velik vpliv tudi temperatua. Pri obravnavanju vpliva mirujočega fluida na trdna telesa, ki so popolnoma ali delno potopljena v fluid, se lahko uporabijo določene idealizacije, saj v teh primerih viskoznost ne vpliva na iterakcijo fluid-trdno telo. V tokovnem polju fluida, ki je lahko umetno omejeno s stenami, lahko pa predstavlja obtekanje okoli trdnega telesa, pa se razmere med fluidnim tokom in trdnim telesom obravnava na osnovi nekaterih idealizacij, tako da so rezultati izračunov, ki se s tem poenostavijo, še uporabni tudi v industrijski praksi. Vpliv izbranih predpostavk na izračune se preverjajo v laboratoriju. V statiki fluidov so zanimive študije stabilnega plavanja delno potopljenih teles, saj metacentrična višina vpliva tudi na nihanje ladij okoli svoje vzdolžne osi. Na osnovi izračuna sile fluidnega toka na aero ali hodrodinamične profile, ki izhajajo iz Kutta – Joukowsky-ega konformne transformacije, je možno določiti v praksi uporabne oblike profilov lopatic in kril, tako da je vzgonska sila čomvečja in s tem tudi izkoristek energije fluida. To znanje je osnova za vse nadalnje predmete, ki morajo upoštevati tudi vpliv fluida na toga ali deformabilna telesa.

nazaj na seznam