Metode numeričnega modeliranja

Opis predmeta

V splošnem je modeliranje tisto sredstvo v tehniki, ki s preslikavo fizikalno-tehniškega problema v ustrezno ekvivalentno obliko omogoči kontrolirano analizo problema. V primeru matematične preslikave je eksplicitno reševanje tako dobljenega modela večkrat oteženo ali celo nemogoče. Tedaj se kot edina možnost v rokah analitika ponuja numerično modeliranje z a priori privzetim pristopom aproksimativnega reševanja, s prehodom obravnave iz zveznega v diskretni prostor. Pri predmetu študent spozna principe in osvoji metode za fizikalno objektivno numerično modeliranje. Na zgledu preprostih tehniških problemov osvoji razumevanje matematičnih modelov, razpozna pomen fizikalnih veličin, ki v modelu nastopajo, ter njihovo vlogo pri definiranju robnega problema. Aproksimativni pristop k reševanju enačb robnega problema je zastavljen splošno. Kot izhodišče sta uporabljena tako diferencialna kot integralska formulacija. Metoda končnih razlik ter Metoda končnih elementov sta njuni neposredni numerični izpeljanki.

nazaj na seznam