Vpisni pogoji staro

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V 1. letnik Univerzitetnega študijskega programa I. stopnje STROJNIŠTVO - Razvojno raziskovalni program se lahko vpiše, kdor je:

  • opravil maturo,
  • opravil poklicno maturo v katerem koli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov: mehanika, fizika, matematika, računalništvo, elektrotehnika, ali tuj jezik; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat opravil pri poklicni maturi,
  • pred 1.6.1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.


Število vpisnih mest je 250.

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati iz točke A in C izbrani glede na:

  • splošni uspeh pri maturi oz. zaključnem izpitu in 60% točk,
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku. 40% točk;


Kandidati iz točke B izbrani glede na:

  • splošni uspeh pri poklicni maturi 40% točk,
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku in 40% točk,
  • uspeh pri maturitetnem predmetu. 20% točk.


Določbe o uporabi oz. konkretizaciji meril za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program

Študentu se lahko priznajo znanja, ki po vsebini in obsegu ustrezajo učnim vsebinam predmetov v programu STROJNIŠTVO. O priznavanju znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom odloča komisija za univerzitetni študij UL FS na podlagi pisne vloge študenta, priloženih pisnih spričeval in drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje in vsebino teh znanj ter v skladu s pravilnikom o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti, sprejetega na 15. seji Senata UL 29.5.2007. V primeru, da komisija za univerzitetni študij ugotovi, da se pridobljeno znanje lahko prizna, se to lahko ovrednoti z enakim številom ECTS, kot znaša število kreditnih točk pri predmetu.