Specialistični študij

V š.l. 2008/2009 je bila v 1. letnik vpisana zadnja generacija študentov na podiplomski specialistični študijski program za pridobitev strokovnega naslova specialist/ka za izbrano področje. Vpis na specialistični študij - ni več mogoč


Dokončanje študija  - do 30.9.2016 (tj. vključno z zagovorom specialistične naloge)
Vlogo za dokončanje študija oddajo vsi, katerim je od zaključka statusa preteklo dve in več let.


Nekateri temeljni cilji študija:

Osrednji cilji predlaganih specialističnih študijev so:

 • Poglabljanje temeljnih znanj na posameznem strokovnem področju.
 • Vzpodbujanje trajnega izobraževanja in spremljanja napredovanja na strokovnem področju specializacije.
 • Prikaz usmeritve strokovnega področja ter navajanje na interdisciplinarnost ter samostojno razvojno delo.
 • Povezovanje teoretičnih in praktičnih znanj ter izkušenj.

Kaj specialistični študij ponuja kandidatu:

 • Pridobitev najnovejših in posebnih znanj na izbranem strokovnem področju specializacije.
 • Študij, ki je usmerjen v praktično delo na strokovnem področju.
 • Ob sodelovanju z izbranim mentorjem individualno izbiro vseh temeljnih in izbirnih predmetov študija.
 • Osebno potrditev s pridobitvijo višje izobrazbene stopnje.
 • Izmenjavo izkušenj in druženje s kolegi, ki se ukvarjajo s podobnim področjem dela.


Kaj specialistični študij ponuja delodajalcu oz. podjetju:

 • Poglobljeno obdelavo konkretnega strokovnega problema v obliki specialistične naloge.
 • Izobraževanje in usposabljanje strokovnjaka-specialista na izbranem strokovnem področju specializacije.
 • Izbiro učnih vsebin in predmetov, ki pokrivajo področje dejavnosti podjetja.
 • Navezavo trajnih stikov s strokovnjaki in eksperti fakultete ter
  vzpostavitev permanentnega izobraževanja na propulzivnih področjih stroke.


Izvajanje študija: Specialistični program je po obliki in strukturi zasnovan kot izredni študij, zato se bo izvajal v popoldanskem času.
Pridobljen strokovni naziv: Specialist ali specialistka na izbranem področju specializacije, kar predstavlja po veljavni zakonodaji VII/1 izobrazbeno stopnjo.
Trajanje študija: Specialistični študij traja 1,5 leta (tri semestre).

Ostali podatki o študiju:

Študij je organiziran iz naslednjih strokovnih področij oz. specialističnih programov:

 • Management tehnologij vzdrževanja,
 • Konstruiranje in razvojna tehnika,
 • Vodenje proizvodnje,
 • Gospodarjenje z energijo,
 • Procesno strojništvo.

Predmetnik in obveznosti kandidatov:
Predlagan in izbran mentor v sodelovanju z kandidatom izbira učne predmete po naslednjem dogovorjenem ključu:

 • 0 do 1 učni predmet iz nabora skupnih temeljnih predmetov.
 • 2 do 3 učna predmeta iz nabora izbirnih predmetov na izbranem programu specializacije.
 • 0 do 2 učna predmeta iz nabora izbirnih predmetov na ostalih programih specializacije na FS.
 • Vsak izvajalec ali učitelj je lahko nosilec le enega ali izjemoma največ dveh učnih predmetov iz predloženega nabora učnih vsebin (za posameznega kandidata).

Kreditno in urno ovrednotenje specialističnega študija:

Specialistični študij obsega skupaj 90 kreditnih točk (KT), od tega:

 • Štirje učni predmeti:...........4 x 10 točk = 40 točk
 • Seminarska naloga:............2 x 10 točk = 20 točk
 • Specialistično delo:...................................30 točk

Urni obseg predavanj, vaj in seminarjev:

 • Predavanja:......................4 x 45 ur = 180 ur
 • Vaje:................................4 x 15 ur = 60 ur
 • Seminarja:........................2 x 60 ur = 120 ur

Sklop temeljnih učnih predmetov:

 • Izbrana poglavja iz tehnične in numerične matematike,
 • Izbrana poglavja iz konstruiranja,
 • Izbrana poglavja iz fizike,
 • Izbrana poglavja iz mehanike,
 • Izbrana poglavja iz termodinamike,
 • Izbrana poglavja iz prenosa toplote,
 • Izbrana poglavja iz gradiv,
 • Menedžment kakovosti,
 • Izbrana poglavja iz merilnih tehnik.

Nabor aplikativnih učnih predmetov specialističnega študija za program Konstruiranje in razvojna tehnika

Nabor aplikativnih izbirnih učnih predmetov je širok ter odvisen od izbrane smeri po tem programu.
Na tem specialističnem programu so tri možne smeri in sicer:

 • Razvojna vrednotenja,
 • Razvoj in oblikovanje izdelkov,
 • Razvoj nosilnih strojnih konstrukcij ter transportnih naprav in sistemov.

Nabor aplikativnih učnih predmetov specialističnega študija za program Vodenje proizvodnje

Nabor aplikativnih izbirnih učnih predmetov po tem programu je:

 • Sistemi načrtovanja in vodenja proizvodnje,
 • Načrtovanje in vodenje projektov,
 • Računalniško integrirana proizvodnja,
 • Računalniško podprto obvladovanje kakovosti,

Nabor aplikativnih učnih predmetov specialističnega študija za program Procesno strojništvo

Nabor aplikativnih izbirnih učnih predmetov po tem programu je:

 • Ogrevanje in prezračevanje,
 • Hladilni sistemi,
 • Klimatizacija,
 • Nadzor in vodenje hladilno-ogrevalnih sistemov,
 • Daljinski energetski sistemi,
 • Energijska in okoljska presoja stavb,
 • Inovativne tehnologije procesne tehnike,
 • Presoja sistemov toplotne in procesne tehnike,
 • Načrtovanje in ovrednotenje preizkusov,
 • Validacija procesov in prevzemni preizkusi.

Nabor aplikativnih učnih predmetov specialističnega študija za program Gospodarjenje z energijo

Nabor aplikativnih izbirnih učnih predmetov po tem programu je:

 • Zmanjševanje hrupa,
 • Energetski delovni stroji,
 • Preizkušanje termoenergetskih postrojenj,
 • Generatorji toplote za obnovljive energetske vire,
 • Numerične analize v energetiki,
 • Termoenergetski sistemi,
 • Energetika in okolje,
 • Industrijski kotli in peči,
 • Hidravlični stroji,
 • Meritve v energetskih sistemih,
 • Goriva in zgorevanje,
 • Motorji z notranjim zgorevanjem in letalski potisniki

Nabor temeljnih učnih predmetov specialističnega študija za program Management tehnologij vzdrževanja (MTV)

Nabor temeljnih učnih predmetov po tem programu je:

 • Izbrana poglavja iz numeričnih metod,
 • Izbrana poglavja iz fizike; (Akustika in ultrazvok, Laserska tehnika)
 • Izbrana poglavja iz mehanike; (Elasto in termomehanika, Dinamika in vibracije),
 • Izbrana poglavja iz gradiv,
 • Izbrana poglavja iz metodike konstruiranja; (Obratovalna trdnost, Teorija konstruiranja z uporabo računalnika),
 • Management kakovosti.

Nabor aplikativnih učnih predmetov specialističnega študija za program Management tehnologij vzdrževanja (MTV)

Nabor aplikativnih učnih predmetov po tem programu je:

 • Management vzdrževanja,
 • Kontaktne površine in poškodbe nosilnih strojnih elementov,
 • Vzdrževanje hidravličnih in mazalnih sistemov,
 • Tehnična diagnostika v vzdrževanju.