Praktično usposabljanje staro

Študentska praksa
Strokovna praksa naj bi se praviloma izvajala v juliju oz. avgustu (med počitnicami) v podjetjih ali na visokošolskih zavodih.

Program vsebuje 2 strokovni praksi:
  • Strokovna praksa 1: Praksa je izvedena v počitnicah po drugem letniku in traja 1 mesec. Program strokovne prakse določi visokošolski zavod in podjetje, kjer se praksa izvaja, s pravilnikom o strokovni praksi. Namen prakse je spoznati aplikativne procese na področju energetike, konstruiranja in proizvodnega strojništva. Praksa se načrtuje z mentorjem letnika, študent izdela poročilo v obliki praktikuma.

  • Strokovna praksa 2: Praksa je izvedena v počitnicah po četrtem letniku in traja 1 mesec. Strokovno raziskovalna praksa je organizirana tako, da se študent vključi v raziskovalno skupino, ki dela v industrijskih laboratorijih ali labortorijih na fakulteti in pod mentorstvom sodeluje v segmentu raziskovalne naloge. Študent izdela poročilo, ki vsebuje elemente poročila raziskovalne naloge. Praksa je načrtovana z mentorjem - tutorjem.


Za enomesečne prakse se študenti samostojno dogovarjajo v podjetjih.
V kolikor podjetje želi, lahko dobi študent poseben dopis – napotnico za prakso. Dopis prejmete pri g. Darku Švetak, v sobi VP-3 v medetaži.


Podjetje izda študentu potrdilo o opravljeni enomesečni praksi, študent pa napiše o praksi poročilo, ki mora obvezno obsegati najmanj 10 strani (po sklepu kolegija dekana z dne 23. marca 2009).

Poročilo z indeksom odda g. Darku Švetak v sobi VP-3 v medetaži.

Pregled poročila in vpis v indeks opravite pri g. Darku Švetak v sobi VP-3 v medetaži.

Prva stran poročila enomesečne prakse enomesečna praksa