Interdisciplinarni doktorski študijski program BIOZNANOSTI

Podatki o študijskem programu

 

Naslov: Interdisciplinarni doktorski študijski program BIOZNANOSTI

Trajanje: 4 leta (8 semestrov)
Število ECTS: 240
Znanstveni naslov: Doktor / doktorica znanosti oziroma z okrajšavo dr. pred imenom, z navedbo znanstvenega področja na doktorski listini

Temeljni cilji programa in splošne kompetence

Cilj programa je izobraževati nadpovprečno uspešne magistrante študijskih programov II. stopnje s področja tehnike in naravoslovja ter jih usposobiti za samostojno znanstveno-raziskovalno delo in ustvarjanje novega znanja na področju strojniških ved. Ker je program v celoti zasnovan na načelu izbirnosti, je študentu ob pomoči izbranega raziskovalnega mentorja in s primerno izbiro ponujenih študijskih vsebin dana možnost načrtovanja lastnega razvoja v želeni smeri. Pri tem so upoštevane tako osebne želje in strokovna nagnjenja kandidatov kot tudi trenutne potrebe gospodarskega in raziskovalnega prostora.

STRUKTURA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA

Študijski program je sestavljen iz organiziranega dela pouka (predavanj, vaj, predstavitve teme doktorske disertacije idr.) v obsegu 60 kreditnih točk, preostalih 180 kreditnih točk pa je namenjenih individualnemu raziskovalnemu delu za doktorsko disertacijo.

Program sestavljata dve vrsti predmetov:

Doktorand skupaj z mentorjem in koordinatorjem področja izbere predmete iz nabora temeljnih in obeh vrst izbirnih predmetov. Za zagotovitev področja je potreben izbor vsaj enega temeljnega predmeta iz področja, na katerega se doktorand vpiše. Izbor preostalih predmetov je možen iz nabora vseh ostalih temeljnih in izbirnih predmetov študija in iz predmetnikov drugih primerljivih programov domačih in tujih univerz, ki imajo programe ovrednotene po sistemu ECTS ali drugih sistemih, ki omogočajo primerjavo vrednotenja. Doktorand izbira predmete glede na raziskovalno področje doktorske disertacije.

Oblike študija:

Študij se organizira in izvaja po načelih kreditno ovrednotenega študija, poteka pa s predavanji, seminarji, konzultacijami, individualnim izpopolnjevanjem in aktivnim sodelovanjem v raziskovalnem procesu. Če se k predmetu prijavi manj kot 5 kandidatov, se predmet izvaja le v obliki konzultacij. Študent se o izvedbi konzultacij dogovori neposredno z nosilcem predmeta. Pri predmetih, kjer se prijavi 5 ali več kandidatov, so organizirana predavanja.

Vpisni pogoji in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Na interdisciplinarni doktorski študij Bioznanosti se lahko v skladu z zadnjim odstavkom 38. člena in 16. členom prehodnih in končnih določb Zakona o visokem šolstvu vpišejo diplomanti:

  • študijskih programov druge stopnje;
  • študijskih programov, ki izobražujejo za poklice, urejene z direktivami Evropske unije (93/16/EEC za zdravnike, 78/1027/EEC za veterinarje, 78/687/EEC za zobozdravnike in 85/432/EEC za farmacevte) in so ovrednoteni z najmanj 300 kreditnimi točkami po ECTS;
  • študijskih programov za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program. Dodatne študijske obveznosti za posamezna področja v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk po ECTS kandidatom določi pristojna komisija. Kandidati morajo opraviti obveznosti pred vpisom;
  • študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Kandidatom se priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS. Priznavanje študijskih obveznosti določi pristojna komisija v dogovoru z mentorjem;
  • študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004;
  • diplomanti drugih domačih in tujih univerz v skladu s predpisanimi pogoji kot veljajo za študente RS. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja skladno s 121. členom Statuta UL.

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na:

  • povprečno oceno izpitov in vaj (brez diplome) na študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe ali študijskem programu druge bolonjske stopnje (75 %)
  • oceno diplomske naloge ali magistrske naloge druge bolonjske stopnje (25 %)

 V primeru omejitve vpisa bodo izbrani kandidati z večjim skupnim številom zbranih točk.

Predstavitveni zbornik in arhiv zbornikov

Podrobnosti študijskega programa (predmetnik, vsebine predmetov, nosilci...) so predstavljene na spletni strani UL BF.

Biotehniška fakulteta vodi postopke od prijave na razpis za vpis, vpis na Interdisciplinarni dr. štud. program Bioznanosti, organizira in skrbi za izvedbo predavanj in ostalih študijskih obveznosti pri predmetih (izvajalci, prostor, urnik, obveščanje izvajalcev in študentov, ind.).

Postopki, od prijave teme dr. disertacije do pridobitve znanstvenega naslova, pa se vodijo na članicah-koordinatorkah za posamezno področje, za katerega se študent odloči ob vpisu. Fakulteta za strojništvo je koordinatorka za področje Tehniških sistemov v biotehniki. Koordinator je prof.dr. Iztok Golobič iz UL, FS, namestnik koordinatorja pa prof.dr. Rajko Bernik iz UL, BF.

Kandidat, ki želi na Fakulteti za strojništvo pridobiti doktorat znanosti mora najpozneje v 2. letniku, 4. semestru vložiti prijavo doktorske disertacije.