Študentski priročnik

Pedagoški proces

Na Fakulteti za strojništvo pedagoški proces na 1. in 2. stopnji poteka v obliki predavanj in vaj ali seminarja. Predavanja vodi profesor, ki predava snov predmeta. Predavanja potekajo v dopoldanskem času v predavalnicah. Vaje vodi asistent, ki teoretično snov prenese na praktične primere. Vaje potekajo v predavalnicah ali laboratorijih v dopoldanskem in tudi popoldanskem času. Študentje so pri vajah razdeljeni v skupine, ki jih določi fakulteta na začetku študijskega leta. Skupine za vaje so objavljene na spletni strani fakultete, pod rubriko Obvestila za študente.

Danes se na Fakulteti za strojništvo izvajajo naslednji študijski programi:

1. stopnja:

Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Strojništvo - Projektno aplikativni program traja 3 leta, je praktično naravnan in se v 2. letniku deli na 5 temeljnih smeri študija, v tretjem letniku pa na usmeritve. Diplomanti pridobijo naziv diplomiran-i/-a inženir/-ka strojništva (VS).

1. letnik 2.letnik - smeri 3.letnik - usmeritve


enoten

Energetsko, procesno in okoljsko inženirstvo – EPO
Energetsko strojništvo
Hišna in sanitarna tehnika
Procesno inženirstvo

Snovanje, obratovanje in vzdrževanje – SOV
Transportni in delovni stroji
Mobilna tehnika
Upravljanje tehničnih sistemov

Proizvodno strojništvo – PRS
Proizvodne tehnologije
Vodenje proizvodnje
Tehnologija spajanja
Mehatronika – MEH Mehatronika

Letalstvo – LET
Prometni pilot letala/helikopterja
Snovanje in vzdrževanje letal
 

 

Univerzitetni študijski program 1. stopnje strojništvo – Razvojno raziskovalni program traja 3 leta in je brez smeri. Študenti pridobijo teoretično znanje za nadaljevanje študija na 2. stopnji. Diplomanti pridobijo naziv diplomiran-i/-a inženir/-ka strojništva (UN).

 

2. stopnja:

Magistrski študijski program 2. stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program traja 2 leti ter se deli na 4 osnovne in 7 interdisciplinarnih smeri. Diplomanti pridobijo naziv magister/-ica inženir/-ka strojništva.

osnovne smeri z usmeritvami     interdisciplinarne smeri

Konstruiranje in mehanika
Mehanika gradiv, sistemov in procesov
Konstruiranje in razvoj

   

Sistemi prometne varnosti
Inženirska reologija
Okoljsko strojništvo
Varilstvo
Terotehnologije
Inženirska pedagogika
Inženirska varnost

Energetsko in procesno strojništvo
Toplotna in procesna tehnika
Energetska tehnika

Proizvodno strojništvo
Proizvodne tehnologije in sistemi
Industrijsko inženirstvo

Mehatronika in laserske tehnika

 

Mednarodni program

Skupni magistrski program tribologije površin in kontaktov TRIBOS traja 2 leti in ga skupno izvajajo 4 evropske univerze. Študenti pridobijo naziv Magister/-ica inženir/-ka tribologije površin in kontaktov.

 

3. stopnja:

Doktorski študijski program Strojništvo traja 4 leta in se deli na 3 glavne smeri študija. Študenti pridobijo naziv doktor/-ica znanosti.

smeri
Konstrukcijsko mehanske inženirske znanosti,
Energetske, procesne in okoljske inženirske znanosti,
Proizvodno inženirske znanosti, kibernetika in mehatronika

 

Interdisciplinarni doktorski študijski program varstvo okolja (koordiniran na ravni UL) traja 4 leta in združuje znanstvena področja 13 fakultet. Študenti pridobijo naziv doktor/-ica znanosti.

Interdisciplinarni doktorski študijski program Bioznanosti traja 4 leta in ga skupno izvajajo 4 članice UL. Študenti pridobijo naziv doktor/-ica znanosti.