Študentski priročnik

Strojniški slovarček

A

Asistent – ’Pomočnik’ profesorja, ki vodi praktične vaje v predavalnici ali laboratoriju. Navadno je mlajši od profesorja in imamo z njim bolj sproščen odnos.

B

Baza podatkov – na knjižničnem področju: podatkovna zbirka oziroma katalog.
Bibliografski zapis – (računalniški) zapis o vsebini in obliki gradiva. Bibliografski zapis je osnovna enota knjižničnih katalogov. Zadetki iskanja v COBISS+ so bibliografski zapisi.
Bruc – Študent prvega letnika fakultete.
Brucovanje – Prvi študentski žur, ki se ga udeležijo študenti začetnih in višjih letnikov.

C

Cimer/Cimra – Oseba, s katero si delite študentsko sobo ali stanovanje. Zelo priporočljivo je, da se med seboj razumeta.
Cobiss – To je virtualna knjižnica Slovenije. Z iskanjem gradiv v sistemu Cobiss boste prišli do nepogrešljivih virov informacij pri učenju snovi, pisanju seminarskih nalog in diplomi.
COBISS  Co-operative Online Bibliographic System and Services – slovenski knjižnični informacijski sistem.
COLIB.SI  baza s podatki o slovenskih knjižnicah.
COMARC  format bibliografskega zapisa.

Č

Čitalnica – Miren kotiček na fakulteti, namenjen učenju in študiju.

D

Dekan – Zastopnik oz. predstavnik fakultete, ki skupaj z ožjimi sodelavci tvorijo vodstvo fakultete.
Dekanat – Glavna in sprejemna pisarna na fakulteti.
Demonstrator – Študent, ki pomaga profesorju na predavanjih oz. asistentu na vajah.
Diploma – Z zagovorom diplome zaključite študij po programu, ki ste ga vpisali, in pridobite strokovni naslov.
Docent – Univerzitetni učitelj z doktoratom. To je naziv in položaj med asistentom in profesorjem. Habilitacija za docenta omogoči nosilcu naziva predavati, “docirati”.
DOI  – Digital Object Identifier – enolična oznaka za gradivo v e-obliki.
Doktor - Akademski naziv, ki ga kandidat (doktorand) dobi, ko uspešno ubrani svojo disertacijo.
Domača naloga – Zelo koristno je opravljati domače naloge, saj s tem ponovite že slišano snov.
Dodatno leto – Po vpisu v zadnji letnik študija nastopi dodatno leto, ki je namenjeno pisanju diplomskega/magistrskega dela. Če ste v času študija ponavljali ali zamenjali fakulteto/študij, vam dodatno leto ne pripada.
Društvo – Organizacija, ki ima različne namene. Študentska društva so namenjena združevanju študentov, pogosto organizirajo različne aktivnosti in študentske zabave.

F

Fakulteta – Inštitucija, na kateri študirate. Fakulteta za strojništvo je članica Univerze v Ljubljani. Fakultete se med seboj razlikujejo glede na področja pedagoškega in raziskovalnega dela.

G

Gradivo   knjige, revije, CD-ji, diplomske naloge, skripte …

H

Habilitacija – Pomeni pridobiti kakšnega od akademskih nazivov. Pedagoški nazivi so asistent, lektor, docent, izredni profesor, redni profesor.

I

Indeks – Z vpisom na fakulteto ste pridobili elektronski indeks v študentskem informacijskem sistemu VIS. Do elektronskega indeksa dostopate z uporabniškim imenom in geslom, ki ga dobite zraven vabila k vpisu v 1. letnik.
ISBN – International Standard Book Number – unikatna številčna oznaka monografske publikacije.
ISSN – International Standard Serial Number – unikatna številčna oznaka serijske publikacije.
Izbirni predmet – Določeni programi omogočajo izbiro izbirnih predmetov. Za več informacij glejte študijske programe in znotraj njih posamezne smeri/usmeritve.
Izpit – Ustni ali pisni preizkus, kjer morate za pozitivno oceno izpita pošteno dokazati svoje znanje.
Izpitni roki – Vsako študijsko leto je na voljo več izpitnih rokov, ko lahko opravite svoje študijske obveznosti. Na FS potekajo zimski, letni in jesenski izpitni roki.
Izredni študij – Študijski programi na izrednem študiju so namenjeni predvsem tistim, ki so redno zaposleni, opravljanje študijskih obveznosti je navadno v popoldanskem času. Izredni študij je plačljiv (šolnina).

K

Knjižnica – Prostor na fakulteti, kjer boste našli literaturo za študij, za pisanje seminarske naloge ali diplome. Ko se vpišete na fakulteto, je priporočljivo, da se čim prej vpišete tudi v knjižnico.
Kolokvij – Pisni test, namenjen redno vpisanim študentom, s katerim lahko v več delih opravite izpit.
Komisijski izpit – To je četrto, peto in šesto opravljanje izpita. Te izpite študent zagovarja pred komisijo. Izpit je plačljiv.

M

Moj COBISS – uporabniški profil, ki povezuje račune uporabnika in omogoča uporabniške nastavitve vmesnika in druge prilagoditve.
Monografske publikacije/monografije – knjige, ki izidejo v enem ali več zvezkih. Glede na vsebino ločimo leposlovne in strokovne, glede na nosilec pa tiskane in elektronske.

N

Nalepka – Nalepljena je na zadnji strani študentske izkaznice. Nalepko vam nalepijo v Študentskem referatu, ko se vpišete v višji letnik. Z nalepko za tekoče leto izkazujete veljaven status študenta.

O

Obvestila za študente – Na spletni strani FS (Študijska dejavnost, aktualne informacije za študente) so objavljena glavna obvestila o izvedbi pedagoškega procesa. Če ne želite česa zamuditi, jih redno spremljajte.
Ocena – Na fakulteti je ocenjevalna lestvica od 5 do 10, pri čemer je 10 najboljša ocena, ocena 5 pa pomeni, da izpita niste uspešno opravili.
Odprti dostop (angl: free access ali open access) – prost in neomejen dostop do besedila
Oglasna deska – Na Fakulteti za strojništvo jo najdete v 1. nadstropju na hodniku. Oglasne deske imajo tudi posamezni laboratoriji pred vhodom v laboratorij. Če ne želite česa zamuditi, jih redno spremljajte.
OPAC – Open Public Access Catalog.

P

Pavziranje – Če niste izpolnili pogojev za vpis v višji letnik in ne morete ponavljati letnika, potem pavzirate. S pavziranjem izgubite status študenta. Za pavzerje je opravljanje študijskih obveznosti (vaje in izpiti) plačljivo.
Podelitev diplom – Na slavnostnem dogodku, ki je nekajkrat na leto, dekan podeli diplomantom diplomsko listino. Dogodek poteka po protokolu, zato so obvezna slavnostna oblačila.
Ponavljanje letnika – Letnik ponavljate, če ste dosegli pogoje za ponovni vpis, nimate pa dovolj kreditnih točk za vpis v višji letnik. Letnik se lahko ponavlja le enkrat v času študija na določeni stopnji. Če letnik ponavljate, potem izgubite pravico do vpisa v dodatno leto. V času ponavljanja letnika se vam število opravljanj izpita za letnik, ki ga ponavljate, začne šteti znova.
Potrdilo o vpisu – Ko se vpišete na fakulteto, prejmete po pošti potrdilo o vpisu, s katerim izkazujete status študenta.
Praksa – Praktično delo v podjetju ali laboratoriju.
Predavanja – Teoretični del študija, ki jih vodi profesor. Obiskovanje predavanj je koristno, če želite uspešno opraviti izpit.
Predrok – Nekateri profesorji že pred vnaprej predpisanimi izpitnimi roki razpišejo izpitni rok za tiste najbolj pridne študente.
Predstavitev – Največkrat predstavljate seminarsko nalogo/svoje raziskovalno delo svojim sošolcem in profesorju. Predstavitev je dobra vaja za govorni nastop (zagovor diplome).
Predstojnik - Izvoljeni šef določenega oddelka, katedre.
Prijava na izpit – Na vsak izpit se je treba obvezno prijaviti prek študentskega informacijskega sistema VIS. Brez prijave se izpita ne smete/ne morete udeležiti.
Profesor – Oseba moškega ali ženskega spola, ki predava predmete, za katere je habilitirana. S habilitacijo najprej pridobi naziv docent, nato izredni profesor in na koncu najvišjo stopnjo, redni profesor.
Prosti pristop – uporabnik ima dostop do knjižničnega gradiva in si ga sam izbira.

R

Redni študij – Vsakodnevna predavanja in vaje, izpiti v izpitnih rokih, veliko sprotnega dela. Za vpis na redni študij se plača vpisnina, ki je precej nižja od šolnine.
Rektor – ‚Šef’ univerze, ki jo predstavlja. Rektor Univerze v Ljubljani ima sedež na rektoratu, na Kongresnem trgu 12 v Ljubljani.
Rok za odjavo od izpita – Če ugotovite, da nimate dovolj znanja za opravljanje izpita, se lahko od izpita odjavite še najkasneje 24 ur pred izpitnim rokom. Odjave od izpita potekajo izključno prek študentskega informacijskega sistema VIS.

S

Seminarska naloga – Napisano besedilo, ki se ga piše po vnaprej določenih pravilih in je ali pogoj za izpit ali pa prinaša dodatne točke.
Serijske publikacije – revije, časopisi, časniki, zbirke.
Signatura – številska, črkovna ali kombinirana oznaka mesta, na katerem je shranjen kos knjižničnega gradiva v knjižnici.
Subvencija – Denar, ki ga prispeva država študentom. Načeloma se to pozna pri bivanju in pri študentski prehrani.

Š

ŠOU – Študentska organizacija univerze v Ljubljani, ki nudi obštudijske dejavnosti za študente, pomoč v takšnih in drugačnih težavah, temeljno pa so namenjeni, da nastopajo na vseh področjih v imenu študentov in se za njih borijo.
Štipendija – Denar, ki ga dobite vsak mesec od države ali kakšnega podjetja.
Študent – Oseba, ki študira. Svoj status študenta izkazuje s študentsko izkaznico, na kateri je veljavna nalepka za tekoče študijsko leto.
Študentski dom – Subvencionirano bivanje za študente.
Študentski servis – Organizacija, prek katere lahko najdete prosta delovna mesta v času študija.
Študentski žur – Udeležimo se ga, ko potrebujemo sprostitev. Študentski žuri potekajo čez celo študijsko leto, višek pa dosežejo maja.
Študij v tujini ali izmenjava – Semester ali dva, ki ju lahko preživite na kakšni univerzi v tujini. Pred odhodom v tujino si na fakulteti uredite vso potrebno dokumentacijo in se že vnaprej dogovorite, katere predmete boste opravljali v tujini in se vam bodo ob prihodu nazaj na matični fakulteti priznali.

T

Timsko delo – Delo v skupini, ki je zelo pomembno in priporočljivo pri študiju, ne pa na izpitih.

U

Univerza – Najvišja vzgojno-izobraževalna in učno-znanstvena ustanova, pod okriljem katere delujejo članice. Fakulteta za strojništvo je ena izmed članic Univerze v Ljubljani.

V

Vaje – Praktični del učenja, ki potekajo v laboratoriju, včasih tudi v predavalnici. Opravljene vaje so pogoj za pristop k izpitu. Vaje vodi asistent.
Vpisna številka – Vaša identifikacijska številka, ki se ne spreminja, če ne zamenjate fakultete. Večinoma se z njo identificirate na izpitu, v Študentskem referatu ali na študentskem servisu.

Z

Zapiski – Na predavanjih in vajah si delate zapiske, kar vam kasneje precej pomaga pri učenju in študiju za izpit.Zagovor diplome – Študij zaključite z zagovorom diplome. Zagovor poteka pred komisijo, ki oceni diplomo in zagovor. Z uspešnim zagovorom diplome pridobite določen naziv (npr. dipl. inž. str.).