Dekan Fakutete za strojništvo

12 milijonov evrov prihodkov iz raziskovalne in razvojne dejavnosti.

2,5 milijona evrov investicij v raziskovalno opremo in tekoče vzdrževanje.

13 uspelih prijav pri ARRS raziskovalnih projektih.

12 podeljenih priznanj za vrhunske objave sodelavcem do 35 let.

Fakulteta za strojništvo je dobila svež zagon. Usmeritve, ki smo si jih začrtali v strategiji razvoja od 2019-2025, so se izkazale za še kako nujne in dobrodošle; že so začele kazati svoje pozitivne učinke v poslovanju in utrjevanju odlične podobe našega kolektiva v okolici. Novo vodstvo se tega zaveda in je z vso odgovornostjo in predanostjo zavezano nadaljevanju razvojnih aktivnosti na vseh področjih delovanja FS. Preteklo leto je pandemija COVID-19 še zelo vplivala in deloma omejevala naše aktivnosti, vendar smo pokazali in dokazali, da se z dobro organiziranostjo in odgovornim pristopom da izpeljati pedagoški proces v predavalnicah in laboratorijih ter kolikor toliko nemoteno izvajati raziskave. Pri tem nam je v ponos, da smo si v dobršni meri pri izvajanju PCT pogojev pri vstopu velikega števila študentov in zaposlenih na FS pomagali z visokotehnološko napravo, ki je bila razvita z znanjem, osebjem ter infrastrukturo na FS. S tem smo sebi in okolici dokazali, da v resnici ni takšnih – še tako težkih – izzivov, ki ne bi porajali novih premislekov, novih idej, novih znanj, novih rešitev, novih inovacij in nenazadnje podjetnosti.

Novo študijsko leto je zahtevalo temeljito pripravo, saj se je študijski proces na obeh prvostopenjskih programih (visokošolskem strokovnem in univerzitetnem) ter na magistrskem programu začel izvajati po prenovljenih učnih načrtih. Posebno pozornost smo lani namenili organizaciji izvedbe magistrskega študijskega programa, kjer so se študenti/ke vpisovali na šest smeri in hkrati imeli veliko izbirnost predmetov med ostalimi smermi in programi izven FS. Pri tem smo v zelo kratkem času med poletnimi počitnicami izvedli prijavo, razvrščanje študentov/k v študijske smeri in izbirne predmete, pri čemer smo si pomagali z namenskim računalniškim algoritmom, ki ga je potrdil Senat FS in je upošteval ravnotežje med izbirnostjo predmetov na eni in enakomerno zastopanostjo študentov/k pri posameznem predmetu na drugi strani. Ker se magistrskim študentom predavanja in predavalnične vaje v določenem deležu prekrivajo, so bile vse predavalnice opremljene s sodobno avdio-video opremo za snemanje pedagoškega procesa, vsebine predavanj in vaj pa so študentom dostopne v spletnih učilnicah. Dodatno smo v zelo kratkem času vpeljali spletno aplikacijo Studo, ki študentom/kam omogoča oblikovanje personaliziranega urnika preko enotne vstopne točke, hkrati pa študentom omogoča še celo vrsto dodatnih uporabniških funkcij. Z uvajanjem tovrstnih digitalnih rešitev FS postavlja nova merila in zgled tudi ostalim članicam UL. Z namenom, da bi v študij strojništva pritegnili več odličnih srednješolcev, smo uvedli »pametno« (ciljno) komuniciranje preko digitalnih družbenih omrežij, izdelavo kratkih video-vsebin, prenovo celostne predstavitve študijskih programov in dejavnosti na FS. Vse te spremembe zahtevajo nenehno usposabljanje zaposlenih zato smo nadaljevali z izvajanjem namenskih pedagoških kolokvijev. Števil izmenjav prihajajočih (112) in odhajajočih študentov (35) iz programa Erasmus+ se je zopet vzpostavilo na raven izpred pandemije, medtem, ko je bilo v letu 2021 zaradi pandemije nekoliko manj izmenjav pri zaposlenih.

Pri tem nam je v ponos, da smo si v dobršni meri pri izvajanju PCT pogojev pri vstopu velikega števila študentov in zaposlenih na FS pomagali z visokotehnološko napravo, ki je bila razvita z znanjem, osebjem ter infrastrukturo na FS.

Prav tako smo kljub zelo omejujočim prostorskim pogojem na obstoječi lokaciji prenovili prostore, v katerih se na novo snuje Odprti Laboratorij FS (OLFS). Poslanstvo OLFS je ustvarjanje osrednjega študentskega inženirskega udejstvovanja ter inovativnosti na FS, vizija pa, da vsak inženir/ka strojništva postane izvrsten timski igralec, mentor, inovator in družbeno odgovorna oseba, ki se nikoli ne neha učiti. V OLFS se bodo na FS vrnili skupinski študentski projekti kot sta na primer odmevna projekta Formula Student in Edvard Rusjan Team, Design Build Fly, v okviru katerih se študenti že vrsto let uspešno dosegajo odmevne rezultate v mednarodnem merilu.

Razvejano raziskovalno dejavnost v več kot tridesetih laboratorijih, ki razvijajo specifična vrhunska znanja na ozkih ciljnih področjih, smo skladno s strateškimi umeritvami umestili v štiri fokusna področja oz. t.i. raziskovalne platforme: Tovarne prihodnosti (Factories of the Future), Zelena in varna mobilnost (Green and Save Mobility), Zdravje (Health) in Trajnostna energija (Sustainable Energy). Z raziskovalnimi platformami FS izkazuje vrhunske kompetence na vsakem od področij in tako ponuja vrhunske, celostne in razvojne rešitve gospodarstvu in se vključuje v koordiniranje velikih mednarodnih raziskovalnih projektov.

Obseg raziskovalne dejavnosti se povečuje z naraščajočim trendom, o čemer pričajo naslednji podatki:

  •  12 milijonov evrov prihodkov iz raziskovalne in razvojne dejavnosti,
  • 2,5 milijona evrov investicij v raziskovalno opremo in tekoče vzdrževanje,
  • 13 uspelih prijav pri ARRS raziskovalnih projektih,
  • uspešne prijave mednarodnih raziskovalnih projektov,
  • 30 % večji obseg objav (glede na leto prej) v najvišje rangirane znanstvene revije (Q1), od tega je bilo objavljenih 8 člankov v revijah z IF nad 7,
  • 27 % več čistih citatov (glede na leto prej) po bazi WoS.
  • 12 podeljenih priznanj za vrhunske objave sodelavcem do 35 let.

Nekajletna intenzivna prizadevanja in vlaganja v izdelavo projektne dokumentacije ter urejanje administrativnih postopkov v povezavi z novogradnjo smo v sodelovanju z rektoratom UL, Gospodarske zbornice Slovenije, MZIŠ in drugimi predstavniki vlade pripeljali do točke, ko je Vlada RS ob koncu leta 2021 projekt nove FS umestila v program evropske kohezijske politike za obdobje 2021-2027 in s tem zagotovila prepotrebna sredstva za izvedbo projekta, ki je z najsodobnejšimi prostori in raziskovalno opremo prepoznan kot ključni projekt pri zeleni in digitalni transformaciji slovenskega gospodarstva in družbe kot celote.

Foto: Sadar+Vuga

In prav zgoraj našteti spodbudni rezultati naših skupnih prizadevanj nas krepijo v zadoščenju, da delamo dobro in v dobro celotne družbe. Zato sem še toliko bolj prepričan, da nas bodo vse zahtevnejši izzivi, ki nam jih izrisuje prihodnost, z novim znanjem, izvirnimi idejami, rešitvami in inovacijami, ki jih ustvarjamo na Fakulteti za strojništvo UL, postavili ob bok najrazvitejših gospodarstev in družb.

Pojdi na vsebino