Trajanje

4 leta

(8 semestrov)

Število ECTS

240

točk

Strokovni naslov diplomanta

Doktor / doktorica znanosti

z okrajšavo dr. pred imenom

Temeljni cilji programa in splošne kompetence

Cilj programa je izobraževati nadpovprečno uspešne magistrante študijskih programov II. stopnje s področja tehnike in naravoslovja ter jih usposobiti za samostojno znanstveno-raziskovalno delo in ustvarjanje novega znanja na področju strojniških ved. Ker je program v celoti zasnovan na načelu izbirnosti, je študentu ob pomoči izbranega raziskovalnega mentorja in s primerno izbiro ponujenih študijskih vsebin dana možnost načrtovanja lastnega razvoja v želeni smeri. Pri tem so upoštevane tako osebne želje in strokovna nagnjenja kandidatov kot tudi trenutne potrebe gospodarskega in raziskovalnega prostora.

Vpisni pogoji in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V doktorski študijski program STROJNIŠTVO se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili:

  • študijski program druge stopnje,
  • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11.6.2004,
  • študijski program za pridobitev specializacije naravoslovno-tehničnih usmeritev, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program. Za izravnavo vstopnega znanja kandidatom pred vpisom v doktorski študijski program Komisija za doktorski študij UL FS določi glede na nameravano področje doktorskega izobraževanja dodatne obveznosti v obsegu 30 kreditnih točk po ECTS. Kandidati morajo dodatne obveznosti opraviti pred vpisom v program (tabela 1.6.1).
  • študijski program za pridobitev magisterija znanosti. Tem kandidatom se v doktorskem študijskem programu priznajo študijske obveznosti v obsegu 60  kreditnih točk po ECTS,
  • študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS.

Na doktorski študij se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, skladno s Statutom UL.

Število vpisnih mest za državljane RS in članic EU, za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce: 50  mest.

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na:

uspeh pri predhodnem študiju, preverbi znanja pri izbirnem pisnem izpitu in morebitnih dosežkih na znanstvenem in strokovnem področju, in sicer upoštevaje naslednje deleže:

  • povprečna ocena študija (15 %),
  • ocena diplomske ali magistrske naloge (5 %) in
  • uspeh pri izbirnem pisnem izpitu (80 %).

Opomba: Kandidate, ki želijo vstopiti na doktorski študij po specialističnem študiju, na katerega so se vpisali po končanem visokošolskem strokovnem programu, opozarjamo, da morajo dodatne obveznosti v obsegu 30 kreditnih točk po ECTS opraviti pred vpisom v program. Za opravljanje teh obveznosti kandidat z vlogo zaprosi Komisijo za doktorski študij UL, FS.

Dodatne obveznosti za diplomante specialističnega študija

Pogoji za napredovanje

Pogoj za napredovanje iz 1. v 2. letnik: opravljene študijske obveznosti v obsegu najmanj 50 ECTS.

Pogoj za napredovanje iz 2. v 3. letnik: vpišejo se lahko študenti, ki so opravili vse študijske obveznosti pri organiziranih oblikah študija iz 1. in 2. letnika ter imajo potrjeno pozitivno oceno Komisije za spremljanje doktorskega študenta o ustreznosti teme doktorske disertacije na senatu članice UL.

Pogoj za napredovanje v 4. letnik: vpišejo se lahko študenti, ki imajo potrjeno temo doktorske disertacije na Senatu UL.

O izpolnjevanju upravičenih razlogov odloča posebna komisija, ki jo sestavljajo prodekan za pedagoško delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Strojništvo – Projektno aplikativni program, mentor letnika, v katerega je študent vpisan in mentor letnika, v katerega se študent želi vpisati. Študentu, ki pri študiju izkazuje nadpovprečne študijske rezultate, se omogoči hitrejše napredovanje.  Sklep o tem sprejme senat UL FS na podlagi prošnje kandidata in mnenja komisije za visokošolski strokovni študij UL FS. S sklepom se določi način hitrejšega napredovanja«.

Pogoji za dokončanje posameznih delov programa

Možnosti za dokončanje posameznih delov doktorskega študijskega programa ni. Program se izvaja in obravnava kot celota.

Merila za prehode med študijskimi programi

»Za prehod med programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal in nadaljevanje izobraževanja v Doktorskem študijskem programu tretje stopnje STROJNIŠTVO, v katerem se del študijskih obveznosti ali vse študijske obveznosti, ki jih je študent že opravil v prvem študijskem programu, priznajo kot opravljene. Pri tem je potrebno upoštevati, da so prehodi možni le med študijskimi programi, ki ob zaključku zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc. Prošnje kandidatov za prehod v Doktorski študijski program tretje stopnje STROJNIŠTVO in obseg priznanih študijskih obveznosti v študijskem programu bo individualno obravnavala Komisija za doktorski študij, skladno s 181. do 189. členom Statuta UL ter Pravilnikom FS o pogojih prehoda med študijskimi programi. V skladu z Merili za prehode med študijskimi programi se kandidat lahko vključi v študij na Doktorski študijski program tretje stopnje STROJNIŠTVO, v kolikor se mu prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete Doktorskega študijskega programa tretje stopnje STROJNIŠTVO. Če je kandidatu v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik Doktorskega študijskega programa tretje stopnje STROJNIŠTVO, se kandidatu dovoli vpis v višji letnik Doktorskega študijskega programa tretje stopnje STROJNIŠTVO«.

27. 11. 2023 3. 1. 2024 5. 2. 2024 4. 3. 2024 2. 4. 2024  6. 5. 2024 3. 6. 2024 12. 8. 2024 2. 9. 2024
Pojdi na vsebino