Program Erasmus+ je program EU za obdobje 2014-2020, ki podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.).
V programu Erasmus+ lahko sodelujejo naslednje države:
28 članic Evropske unije države Efte/EGP: Islandija, Lihtenštajn in Norveška države kandidatke EU: Turčija in R. Severna Makedonija, Srbija

Ključni ukrep 1 (KU1) je ukrep za učno mobilnost posameznikov, s katero želimo do leta 2020 doseči mobilnost pri 20% študentov terciarnega izobraževanja. Mobilnost naj bi pripomogla k dvigu kakovosti poučevanja in učenja in predstavljala izziv za spremembe in internacionalizacijo visokošolskih institucij.

Cilji mobilnosti so:

izboljšanje učnih kompetenc, povečanje zaposljivosti in možnosti zaposlitve, povečanje iniciativnosti in podjetništva, povečanje samozavesti in samospoštovanja, izboljšanje jezikovnih sposobnosti, povečanje medkulturne zavesti, aktivnejše sodelovanje v družbi, boljše poznavanje EU projektov in EU vrednot, povečanje motiviranosti za nadaljnje izobraževanje( formalno in neformalno) in usposabljanje po opravljeni mobilnosti.

Vrste mobilnosti so:

  • Mobilnost študentov za ŠTUDIJ in PRAKSO
  • Mobilnost osebja za POUČEVANJE in USPOSABLJANJE

Prijavo za mobilnost študentje oddajo na svoji članici, do roka ki ga določi članica. Skupno vlogo za vse članice odda Univerza v Ljubljani Nacionalni agenciji CMEPIUS.

Študij v tujini v okviru programa Erasmus+ mora biti vnaprej določen z dokumentom ŠTUDIJSKI SPORAZUM, ki ga podpišejo študent, Erasmus+ koordinator na matični članici in Erasmus+ koordinator na tuji instituciji.

Minimalno število kreditnih točk, ki jih mora študent med izmenjavo v tujini pridobiti IN bodo na matični instituciji priznane, znaša za en semester 20 ECTS, za dva semestra 40 ECTS.

Študenti, ki bodo v tujini pripravljali zaključno delo oz. bodo pridobili na izmenjavi manj kot 20 ECTS na semester, lahko prosijo za Erasmus+ finančno pomoč za največ 3 mesece.

Pojdi na vsebino