Trajanje

3 leta

(6 semestrov)

Število kreditnih točk po ECTS

180

točk

Strokovni naslov diplomanta

diplomirani inženir strojništva (UN) oz. diplomirana inženirka strojništva (UN)

z okrajšavo dipl. inž. str. (UN)

Struktura študijskega programa

Študijski program nima smeri in usmeritev.

Temeljni cilji programa in splošne kompetence

 • Diplomantu omogočiti kakovostno znanje s trdno temeljno podlago znanj in razumevanja na širšem področju strojništva, ki mu v primeru zaključka študija daje ustrezne kompetence za ustrezno zaposljivost, v primeru nadaljevanja študija pa pridobljeno znanje predstavlja ustrezno izhodišče za raziskovalni študij na podiplomski stopnji.
 • Razviti sposobnost kritične analize in sinteze ter vzgojiti profesionalno inženirsko odgovornost.
 • S pridobljeno izobrazbo na širšem področju strojništva, primerljivo s sorodnimi študijskimi programi v Evropi, bo diplomant programa sposoben interdisciplinarnega povezovanja različnih področij.

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V 1. letnik univerzitetnega študijskega programa prve stopnje STROJNIŠTVO – Razvojno raziskovalni program se lahko vpiše, kdor je opravil:

 • splošno maturo,
 • poklicno maturo v enem izmed štiriletnih srednješolskih programih (strojni tehnik, avtoservisni tehnik, elektrotehnik, gradbeni tehnik, kemijski tehnik, ladijski strojni tehnik, metalurški tehnik, tehnik mehatronike, tehnik računalništva, lesarski tehnik, tehnik elektronskih komunikacij) in izpit splošne mature iz predmeta matematika. Predmeta matematika kandidat ne sme izbrati pri poklicni maturi.
 • zaključni izpit, opravljen pred 1.6.1995 v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati iz točke a) izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri splošni maturi 30% točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30% točk,
 • uspeh iz predmeta matematika pri splošni maturi 20% točk,
 • *uspeh iz predmeta fizika ali mehanika pri splošni maturi 20% točk.

* Če kandidat pri maturi opravlja oba predmeta, se mu v primeru omejitve vpisa upošteva boljša ocena.

kandidati iz točke b) glede na:

 • splošni uspeh pri poklicni maturi  30% točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30% točk,
 • uspeh pri predmetu splošne mature matematika 20% točk,
 • uspeh iz predmeta strojništvo ali avtomehatronika ali elektrotehnika ali graditev objektov ali kemija ali ladijski stroji ali metalurgija ali mehatronika ali  računalništvo ali lesarstvo ali elektronske komunikacije pri poklicni maturi 20% točk.

kandidati iz točke c)  glede na:

 • splošni uspeh pri zaključnem izpitu 30% točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30% točk,
 • uspeh iz predmeta matematika pri zaključnem izpitu oz. v 4. letniku srednje šole, če kandidat matematike ni opravljal pri zaključnem izpitu 20% točk,
 • uspeh iz predmeta fizika, mehanika ali strojništvo pri zaključnem izpitu  oz.  v 4. letniku srednje šole, če kandidat predmetov ni opravljal pri zaključnem izpitu  20% točk.

Pogoji za napredovanje

 • Pogoji za napredovanje iz 1. v 2. letnik univerzitetnega študijskega programa prve stopnje STROJNIŠTVO – Razvojno raziskovalni program: Študent se lahko vpiše v 2. letnik, če do izteka študijskega leta opravi z učnimi načrti predpisane obveznosti 1. letnika v minimalnem obsegu 48 ECTS.
 • Pogoji za napredovanje iz 2. v 3. letnik univerzitetnega študijskega programa prve stopnje STROJNIŠTVO – Razvojno raziskovalni program: Študent se lahko vpiše v 3. letnik, če do izteka študijskega leta opravi z učnimi načrti predpisane obveznosti 2. letnika v obsegu 48 ECTS ter vse z učnimi načrti predpisane obveznosti 1. letnika ( 60 ECTS).

Študent se lahko izjemoma vpiše v višji letnik tudi, če ni opravil vseh obveznosti, ki so določene s študijskim programom za vpis v višji letnik, kadar ima za to upravičene razloge, ki jih določa 153. člen Statuta UL (materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, priznan status osebe s posebnimi potrebami, aktivno sodelovanje na vrhunsko strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah, aktivno sodelovanje v organih univerze) ali razlogov iz naslova obveznosti iz vzporednega študija, prehoda iz ene univerze na drugo, jezikovne težave (tuji študent), dodatne obremenitve zaradi mednarodne izmenjave ali povečanega obsega dela pri dodatnem razvojno raziskovalnem delu.  Študent mora za neopravljene obveznosti navesti tehtne razloge in pri zaprosilu podati program polaganja izpitov za preteklo obdobje. O izpolnjevanju upravičenih razlogov odloča posebna komisija, ki jo sestavljajo prodekan za pedagoško delo študijskega programa STROJNIŠTVO, mentor letnika, v katerega je študent vpisan, in mentor letnika, v katerega se študent želi vpisati.

Študentu, ki pri študiju izkazuje nadpovprečne študijske rezultate, se omogoči hitrejše napredovanje. Sklep o tem sprejme senat UL FS na podlagi prošnje kandidata in mnenja komisije za univerzitetni študij UL FS. S sklepom se določi način hitrejšega napredovanja.

Pogoji za ponavljanje

Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, ki so določene s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko letnik ponavlja, če je dosegel vsaj 24 kreditnih točk po ECTS. V času študija lahko letnik ponavlja le enkrat.

Študent lahko ponavlja letnik tudi, če ne izpolnjuje obveznosti iz predhodnega odstavka, kadar ima za to upravičene razloge (daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, obveznosti iz vzporednega študija, prehoda iz ene univerze na drugo, jezikovne težave (tuji študent), dodatne obremenitve zaradi mednarodne izmenjave ali povečanega obsega dela pri dodatnem razvojno raziskovalnem delu). Študent mora za neopravljene obveznosti navesti tehtne razloge in pri zaprosilu podati program polaganja izpitov za preteklo obdobje. O izpolnjevanju upravičenih razlogov odloča posebna komisija, ki jo sestavljajo prodekan za pedagoško delo univerzitetnega študijskega programa STROJNIŠTVO, mentor letnika, v katerega je študent vpisan in tutor študenta.

Pogoji za podaljšanje statusa študenta

V skladu z 70. členom ZViS študentu, ki ne diplomira v dvanajstih mesecih po zaključku zadnjega semestra ali se med študijem ne vpiše v naslednji letnik, status študenta preneha. Študentu se iz upravičenih razlogov status študenta lahko tudi podaljša, vendar največ za eno leto. V skladu z 240. členom Statuta UL študentu v času materinstva, očetovstva ali bolniške odsotnosti, daljše od enega leta, status študenta miruje.

Pogoji za dokončanje študija

Študent konča študij, ko opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti v obsegu 180 kreditnih točk po ECTS.

Načini ocenjevanja

Načini ocenjevanja so skladni s Statutom UL in so navedeni v učnih načrtih predmetov.

Prehodi med študijskimi programi

Za prehod med programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal in nadaljevanje izobraževanja v univerzitetnem študijskem programu prve stopnje STROJNIŠTVO – Razvojno raziskovalni program, v katerem se del študijskih obveznosti ali vse študijske obveznosti, ki jih je študent že opravil v prvem študijskem programu, priznajo kot opravljene. Pri tem je potrebno upoštevati, da so prehodi možni le med študijskimi programi, ki ob zaključku zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc. Prošnje kandidatov za prehod v univerzitetni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO – Razvojno raziskovalni program in obseg priznanih študijskih obveznosti v študijskem programu bo individualno obravnavala komisija za dodiplomski študij, skladno s 181. do 189. členom Statuta UL ter Pravilnikom UL FS o pogojih prehoda med študijskimi programi. V skladu z Merili za prehode med študijskimi programi se kandidat lahko vključi v študij na univerzitetni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO – Razvojno raziskovalni program, v kolikor se mu prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete univerzitetnega študijskega programa prve stopnje STROJNIŠTVO – Razvojno raziskovalni program. Če je kandidatu v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik univerzitetnega študijskega programa prve stopnje STROJNIŠTVO – Razvojno raziskovalni program, se kandidatu dovoli vpis v višji letnik na univerzitetni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO – Razvojno raziskovalni program.

Predstavitveni zbornik in arhiv zbornikov

Podrobnosti študijskega programa (predmetnik, vsebine predmetov, nosilci…) so predstavljene v Predstavitvenem zborniku.

PREDSTAVITVENI ZBORNIK za š. l. 2022/23

Arhiv zbornikov:

Osnovna navodila za opravljanje praktičnega usposabljanja——————————————————————————————–
Praktično usposabljanje od študijskega leta 2014/15 ni več predvideno v študijskem programu, nadomesti ga obvezni strokovni predmet Zaključna naloga. Vsi študentje, ki so bili vpisani v tretji letnik RRP programa pred študijskim letom 2014/15 in so si izbrali predmet praktično usposabljanje, ga opravijo po spodaj navedenih navodilih.
——————————————————————————————–

V nadaljevanju si lahko v priloženem dokumentu (Navodila) podrobno preberete postopek za opravljanje izbirnega splošnega predmeta Praktično usposabljanje – RRP (1.stopnja).Opravila PRED in PO KONCU praktičnega usposabljanja

1. Študent/ka se pred začetkom prakse sam/a dogovori s podjetjem, kjer bo opravljal/a prakso.

2. Študent/ka pred pričetkom prakse mora v celoti izpolniti obrazec (Soglasje) in z mentorjem v podjetju sestaviti program dela v času prakse (Vzorec programa dela). Oba dokumenta (original) speta odda pri vratarju FS ali pošlje po elektronski ali navadni pošti na naslov koordinatorja praktičnega usposabljanja, ki pripravi pogodbo (Vzorec pogodbe) in jih pošlje v podjetje v podpis.

Mentorja na FS, si študent izbere med naslednjimi mentorji (zraven imate tudi področja, ki jih pokrivajo):

doc. dr. Tomaž Berlec – (področje – Proizvodno strojništvo),

izr. prof. dr. Tomaž Pepelnjak – (področje – Proizvodno strojništvo),

prof. dr. Jernej Klemenc – (področje – Konstruiranje),

doc.dr. Samo Zupan – (področje – Konstruiranje),

doc. dr. Mitja Mori – (področje – Energetsko in procesno strojništvo),

izr. prof. dr. Uroš Stritih – (področje – Energetsko in procesno strojništvo),

doc. dr. Drago Bračun – (področje – Mehatronika in laserska tehnika),

ali

katerikoli drug učitelj, ki ga za posameznega študenta imenuje prodekan za pedagoško delo 1. stopnje.

3. Med opravljanjem prakse mora mentorju na FS po elektronski pošti (ali navadni pošti) poslati konec tedna poročilo o delu v tekočem tednu (Obrazec tedenskega poročila), ki ga tudi mentor v podjetju podpiše. Ta tedenska poročila morajo biti priložena k končnemu poročilu prakse. Študent je v stalnem stiku z mentorjem na FS in se z njim in mentorjem v podjetju dogovori okoli vsebine poročila, ki ga bo ob zaključku prakse oddal za vpis ocene.

4. Poročilo mora obsegati vsaj 10 strani v ta obseg se ne štejejo vse potrebne priloge kot so tedenska poročila in sken pogodbe.

5.Študent pri pisanju poročila uporabi za prvo stran predpisano obliko (Prva stran poročila). Poleg poročila izpolni še poseben obrazec (Zaključno poročilo), ki ga ne veže v Poročilo o praktičnem usposabljanju.

OBVEZNO mora biti priložena tudi kopija pogodbe, ki je bila sklenjena med FS in podjetjem v katerem je kandidat opravljal prakso. Če je kandidat zaposlen v podjetju se pogodba ne sklepa mora pa v tem primeru biti med končnim poročilom oddana kopija POTRDILA O ZAPOSLITVI, ki to dokazuje, zakaj nismo sklepali pogodbe. Pogodba se ne sklepa tudi v primeru, če se je praksa opravljala na FS in zato kandidat ne more oddati nobene kopije v končno poročilo.

6. Mentor na FS odda izpolnjen in podpisan obrazec (Zaključno poročilo o praktičnem usposabljanju) koordinatorku praktičnega usposabljanja, ki poročilo pregleda ali izpolnjuje vse navedene priloge in dokumente in ga nato odda v študentski referat za vpis končne ocene v elektronski indeks.

7. Po končanem postopku študentski referat odda indeks k vratarju FS.

8. Na željo študenta se študentu lahko izda Potrdilo o opravljenem praktičnem usposabljanju (Vzorec).

Dodatne informacije dobite pri koordinatorju prakse na mail ali po telefonu (mobitelu).

Fakulteta za strojništvo
Darko Švetak – soba VP-3
Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana
tel.: 01/ 4771-136
faks: 01/2518-567
GSM: 041 797 158

E-mail: praksa@fs.uni-lj.si

Študent Univerzitetnega študijskega programa I. stopnje STROJNIŠTVO – Razvojno raziskovalni program zaključi študij z zagovorom zaključne naloge.

PRIJAVA TEME ZAKLJUČNE NALOGE:
Študent mora oddati prijavo teme zaključne naloge v sistemu VIS vsaj en mesec pred oddajo zaključne naloge. Pri prijavi teme zaključne naloge mora študent vnesti:

 • naslov zaključne naloge v slovenskem in angleškem jeziku,
 • mentorja in morebitnega somentorja,
 • dispozicijo zaključne naloge v obsegu 1000 – 1500 znakov (opredelitev obravnavane teme, smoter in cilje zaključnega dela, predvidene metode dela),
 • področje zaključne naloge in
 • morebitno sodelovanje z gospodarsko družbo.

V kolikor boste zaključno delo izdelovali v sodelovanju z gospodarsko družbo morate podpisati Pogodbo o priznavanju pravic intelektualne lastnine pri izdelavi zaključnega dela v sodelovanju z gospodarsko družbo (sloang). Teksta v pogodbi se ne spreminja. Vanj se doda le kontaktne podatke sodelujočih ter izpolni Prilogo 1.

Predlog teme zaključnega dela mora biti slovnično pravilen in mora jasno opredeliti: strokovni problem, obseg del, ki jih bo kandidat v predvidenem času opravil, ter metodologijo reševanja naloge.

Ko je tema zaključne naloge potrjena, se študentu v sistemu VIS (Zaključek študija/Potrdilo o potrjeni temi) kreira zapis odobrene teme zaključne naloge. Študent mora pridobiti podpise mentorja/somentorja ter podpisano temo zaključne naloge vloži kot drugo stran v svoje zaključno delo.

IZDELAVA ZAKLJUČNE NALOGE:

Navodila za izdelavo in oblikovni izgled zaključnih nalog in diplomskih del

Predloga zaključnih del na FS (enostransko)

Predloga za pisanje diplomskih/magistrskih del – Latex

ODDAJA ZAKLJUČNE NALOGE:
Ko mentor v sistemu VIS poda soglasje za oddajo zaključne naloge, študent pošlje svojo zaključno nalogo po elektronski pošti (studentski.referat@fs.uni-lj.si) v študentski referat. Le-ta pregleda zaključno nalogo in študenta obvesti o morebitnih popravkih ali pa, da lahko svojo zaključno nalogo odda v sistem VIS. Ko študent odda zaključno nalogo v sistem VIS, se preveri podobnost vsebine zaključnega dela z drugimi deli s programsko opremo za preverjanje podobnosti vsebine, ki je povezana s sistemom VIS.

Pravilnik o preverjanju podobnosti vsebine elektronske oblike pisnega zaključnega dela študija in pogojih za začasno nedostopnost vsebine pisnega zaključnega dela študija

Navodila za študente glede priprave in oddaje elektronske oblike pisnega zaključnega dela študija

Študent mora oddati zaključno nalogo v sistem VIS najkasneje v 6 mesecih od potrjene teme. V kolikor študent naloge ne zaključi v šestih mesecih od potrjene teme, mora v referat oddati vlogo za podaljšanje roka oddaje zaključne naloge/diplomskega dela.

Začasna nedostopnost vsebine zaključne naloge

Obrazec za odlog objave diplomskega dela

Obrazec za podaljšanje odloga objave diplomskega dela

ZAGOVOR ZAKLJUČNE NALOGE:
Mentor in študent se dogovorita za termin zagovora zaključne naloge. Mentor čas in prostor zagovora sporoči v študentski referat, ki termin zagovora objavi na spletni strani FS.
Na dan zagovora študent v študentski referat prinese en izvod zaključne naloge, v katero je vključena podpisana tema zaključne naloge in Obrazec o zaključku študija.

Predstavitev zagovora zaključne naloge mora biti narejena v PowerPoint obliki v objavljeni predlogi. V kolikor imate v PowerPoint obliki težave s šumniki si na računalnik naložite pripete fonte:
Flama
Galette Medium

Navodila za zagovor diplomskih del