Veljavnost opravljenih vaj ter opravljanje obveznosti za pretekle letnike

Veljavnost opravljenih vaj

Sklep Senata z dne 26. 3. 2015: Vaje veljajo najmanj 3 leta, ko jih študent opravi s pozitivno oceno in ko ima pogoj, da pristopi k izpitu. Sklep velja za generacije vpisane od 2014/15 naprej.

Poslušanje in opravljanje predmetov za pretekle letnike

Opravljanje manjkajočih vaj za pretekla leta je plačljivo skladno s cenikom UL. Vloga za poslušanje in opravljanje predmetov za pretekle letnike se odda najkasneje do 15. septembra tekočega študijskega leta (v referat po emailu).

Cenik izvedbe predmeta:

  • 264,00 EUR za predmet
  • cenik za predmete, ki imajo 3 KT, najdete tukaj.

Študent, ki pavzira (je brez statusa), poleg opravljanja vaj plača tudi opravljanje izpita.

Vloga za poslušanje in opravljanje predmetov za pretekle letnike 

Študenti, ki ste zavezani k plačilu neopravljenih obveznosti iz preteklih let, lahko oddate vlogo za oprostitev plačila, v kolikor imate za to opravičljive razloge po 125. členu Statuta UL. Prošnjo za oprostitev plačila + dokazila po 125. členu Statuta UL priložite k izpolnjeni vlogi.

Zunanji splošni izbirni predmet

Študent študijskih programov I. in II. stopnje lahko izbere izbirni predmet v okviru predmetnega stebra Splošni izbirni predmeti po lastni izbiri, na katerem koli programu, kateri koli fakulteti oz. univerzi. Študent lahko izbere predmet, ki se izvaja na isti stopnji študija, kot je študent vpisan, in ki je vreden najmanj toliko KT, kot je predvideno s študijskim programom. V primeru, da študent izbere splošno izbirni predmet druge fakultete, mora v Študentski referat poslati izpolnjeno vlogo skupaj s potrjenim učnim načrtom tega predmeta (dobi ga v študentskem referatu na fakulteti, ki izvaja izbrani predmet) najkasneje do pričetka študijskega leta (29. 9. 2023).

VPIS OCENE SPLOŠNEGA IZBIRNEGA PREDMETA

Ko študent opravi splošni izbirni predmet, v referatu fakultete oz. univerze, kjer je izbirni predmet opravljal, pridobi Potrdilo o opravljenih obveznostih in ga po elektronski pošti pošlje v študentski referat FS. Ko študentski referat FS prejme Potrdilo o opravljenih obveznostih, v VIS vpiše oceno.

Zamenjava izbirnih predmetov

Študent, ki želi zamenjati izbirni predmet v okviru naših študijskih programov, mora v Študentski referat to sporočiti po e-pošti najkasneje do 15. septembra tekočega študijskega leta. Zamenjave predmetov med študijskim letom niso možne.

Opravljanje diferencialnih izpitov za vpis na II. stopnjo – velja za študente FS UL

V skladu s pogoji za vpis, morajo diplomanti Visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Strojništvo – Projektno aplikativni program pred vpisom v Magistrski študijski program 2. stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program opraviti 2 diferencialna izpita.

Študenti, ki ste pred študijskim letom 2022/23 že opravili diferencialna izpita Matematika 3 (6 KT) in 1 predmet po lastni izbiri iz našega Univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program (min. 4 KT), vam le te veljajo za vpis na Magistrski študijski program 2. stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program.

Študenti, ki še niste opravljali diferencialnih izpitov oz. pri opravljanju diferencialnih izpitov v prejšnjih študijskih letih niste bili uspešni, morate opravljati naslednja dva diferencialna izpita:

  1. Integralske transformacije in Fourierova analiza (6 KT) in
  2. Parcialne diferencialne enačbe, kompleksna analiza in optimizacija (5 KT).

Študenti, ki želijo opravljati diferencialne izpite v študijskem letu 2023/24, morajo le-to sporočiti v Študentski referat (studentski.referat@fs.uni-lj.si) najkasneje do petka, 13. 10. 2023.

Na podlagi izkazane namere vam bo Študentski referat v sistem VIS vnesel diferencialna izpita. V kolikor svoje namere ne boste sporočili do petka, 13. 10. 2023, opravljanje diferencialnih izpitov v študijskem letu 2023/24 ne bo mogoče.

Opravljanje prejšnjih diferencialnih izpitov (Matematika 3 in še en predmet po lastni izbiri v vrednosti min. 4 ECTS) v študijskem letu 2022/23 več ni mogoče, zato morate vsi študenti, ki diferencialna izpita niste opravili do 30. 9. 2022 in želite opravljati diferencialna izpita v š. l. 2023/24, svojo namero za opravljanje diferencialnih izpitov ponovno sporočiti v Študentski referat (studentski.referat@fs.uni-lj.si) najkasneje do petka, 13. 10. 2023, da vam bomo dodelili nova diferencialna izpita (Integralske transformacije in Fourierova analiza ter Parcialne diferencialne enačbe, kompleksna analiza in optimizacija).

Opravljanje diferencialnih izpitov za vpis na II. stopnjo – velja le za študente drugih fakultet

Diplomanti drugih fakultet oddajo v študentski referat vlogo za opravljanje manjkajočih obveznosti, ki so potrebne za vpis (vloga).Opravljanje manjkajočih obveznosti se jim zaračunava po ceniku UL in sklepu 86. kolegija dekana z dne 17. 8. 2015.

Pravila prehodnega obdobja trenutnih in prenovljenih študijskih programov

Študentje, ki so v 2020/21 vpisani v 1. ali 2. letnik, bodo študij zaključili po starih programih, če bodo redno napredovali. Neopravljene predmete predhodnih letnikov bodo v prihodnjih letih opravili:

  • Z izpitom predmeta po starem študijskem programu, če imajo pogoje za pristop k izpitu že opravljene.
  • Če pogojev za pristop k izpitu še nima opravljenih in ima potrjeno obvezno prisotnost, se bo o načinu izpolnjevanja pogojev za pristop k izpitu dogovoril z nosilcem predmeta.
  • Če študent nima ne prisotnosti na vajah, ne izpita, mora opraviti predmet po novem študijskem programu skladno s tabelo ekvivalentnih predmetov. Če predmet starega programa nima ekvivalenta v novem programu, študent izbere katerikoli predmet v novem programu, ki nima ekvivalenta v starem programu. Vsota kreditnih točk (KT) tako opravljenih novih predmetov mora biti enaka ali višja od vsote KT starih predmetov. Ocena se bo vpisala k predmetom starega študijskega programa.

Pavzerji in ponavljalci bodo prepisani v prenovljen program.

  • Opravljeni predmeti se jim bodo priznali v prenovljenem študijskem programu na osnovi tabele priznavanja ekvivalentnih predmetov. V primeru, da se več predmetov starega programa združi v enega, se prizna novi predmet, če je študent s starimi predmeti dosegel enako ali več KT.
  • Če opravljen predmet starega programa nima ekvivalenta v novem programu, se prizna za katerikoli izbirni predmet v novem študijskem programu. Vsota KT tako priznanih predmetov starega študijskega programa mora biti enaka ali višja vsoti KT novih izbirnih predmetov.
  • Manjkajoče predmete bodo opravili v prenovljenem študijskem programu.

Izpitni roki starih programov bodo razpisani še najmanj tri leta od prenehanja izvajanja predmeta (skladno z 8. členom Študijskega reda FS).

Za potrebe priznavanja predmetov med obstoječimi in prenovljenimi programi se upoštevajo tabele priznavanja ekvivalentnih predmetov:

Navodila za nadaljevanje študija za študente starih “predbolonjskih” študijskih programov

Študenti starih »predbolonjskih« študijskih programov, akreditiranih pred 11. 6. 2004, lahko prehajajo v »bolonjske« študijske programe v skladu s spodnjimi navodili.

Postopek prijave: Študent na Fakulteto za strojništvo (v študentski referat) pošlje prošnjo za nadaljevanje študija ter priznavanje izpitov (Prošnja).

Prošnje za izdajo sklepov o določitvi pogojev za nadaljevanje študija po prekinitvi več kot 2 leti oz. več kot 10 let se zaračunajo v skladu s Cenikom UL.

Študentski referat najkasneje v roku 21 dni od prejema prošnje izda študentu sklep o nadaljevanju študija in priznavanju izpitov* (po pošti) ter račun za izdajo sklepa (po e-pošti).

*Študent starega VSŠ programa bo prejel sklep za nov bolonjski študijski program VSŠ I. stopnje, študent starega UNI programa bo prejel sklep za nov bolonjski študijski program UNI I. stopnje.

Študent lahko opravlja manjkajoče študijske obveznosti po programu, za katerega mu bo izdan sklep. Za opravljanje manjkajočih obveznosti, ki so potrebne za vpis mora v študentski referat oddati vlogo Vloga. Vlogo pošlje po prejetem sklepu. Na vlogo vpiše le tiste predmete, pri katerih nima opravljenih vaj in jih namerava opravljati v tekočem študijskem letu. Za vse informacije glede izvedbe predmeta se obrne na nosilca predmeta.

Opravljanje manjkajočih obveznosti se zaračunava po ceniku UL in sklepu 86. kolegija dekana. Obseg opravljanja manjkajočih obveznosti za pretekle letnike ni omejen.

Postopek prijave za vpis (po izpolnjevanju pogojev):

Ko študent izpolni pogoje za vpis (pogoj za vpis  v 2. letnik: priznanih min. 48 KT 1. letnika, pogoj za vpis  v 3. letnik: priznanih 60 KT 1. letnika ter min. 48 KT 2. letnika) se lahko prijavi v skladu z Razpisom za vpis v 1. letnik ali v višji letnik (letnik in vrsto vpisa določi komisija s sklepom). Skupne določbe Razpisa za vpis določajo vpis po merilih za prehode oz. pod pogoji za hitrejše napredovanje kot vpis oz. prijavo za vpis v višji letnik. Študentje, ki že izpolnjujete pogoje v skladu z merili za prehode po novem t.i. pogoje za vpis v višji letnik (2. ali 3. letnik), se lahko prijavite preko sistema eVŠ.

Pogoj za vpis v 1. letnik: Prijava v 1. letnik poteka preko Visokošolske prijavno-informacijske službe v skladu z Razpisom za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe. Prijaviti se je potrebno v prvem prijavnem roku preko portala eVŠ.

Pogoj za vpis v višji letnik: Kandidat se lahko vključi v bolonjski študij, v kolikor se mu prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete študijskega programa. Če je kandidatu v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik, se kandidatu dovoli vpis v višji letnik. Prvi prijavni rok za vpis v višji letnik traja v mesecu februarju do začetka marca, drugi prijavni rok za vpis v višji letnik pa v prvi polovici septembra.

Šolnina:  Senat Fakultete za strojništvo je konec januarja 2017 sprejel sklep, ki določa, da se študentom starih (pred bolonjskih) študijskih programov (tistim, ki so že ponavljali ali zamenjali študijski program) ob vpisu v nove bolonjske študijske programe zaračuna šolnina po Ceniku UL. Šolnina za letnik študija za vpis na VSŠ/UNI študij znaša: 5.500,00 EUR.

Sklep je bil sprejet na podlagi 77. člena Zakona o visokem šolstvu: »Šolnina in drugi prispevki za študij po študijskih programih z javno veljavnostjo so prihodek visokošolskega zavoda in se določijo v skladu s predpisom ministra, pristojnega za visoko šolstvo. S predpisom iz prejšnjega odstavka se lahko določijo tudi prispevki za druge posamične storitve visokošolskega zavodaDržavljanom Republike Slovenije in državljanom članic Evropske unije šolnine ni mogoče predpisati za izobraževanje v okviru dodiplomskih študijskih programov in podiplomskih študijskih programov druge stopnje z javno veljavnostjo, ki se izvajajo kot javna služba. Ne glede na prejšnji odstavek se državljanom Republike Slovenije in državljanom članic Evropske unije šolnina lahko zaračuna, če imajo že doseženo izobrazbo, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, v katerega so vpisani, oziroma še nimajo dosežene izobrazbe, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe pridobljene po študijskem programu, v katerega so vpisani in jim je prenehal status študenta v skladu z 70. členom tega zakona na prejšnjem študijskem programu

Dvojnik študentske izkaznice

V primeru izgube, kraje ali uničenja študentske izkaznice, lahko v referatu zaprosite za izdajo dvojnika. Potrebujete potrdilo o preklicu dokumenta na Uradnem Listu; Dunajska cesta 167, Ljubljana (obvoznica Bežigrad) ali http://www.uradni-list.si/2, Opomba: Preklic študentskih izkaznic. V Uradnem listu RS se ne preklicuje več študentskih izkaznic, ki so bile izdane od 1. 8. 2013 dalje, saj je Univerza v Ljubljani sprejela Spremembe in dopolnitve Pravilnika o študentski izkaznici.  Vloga za izdajo dvojnika

Prijava na izpit

Študent lahko opravlja izpit, če se je nanj pravočasno prijavil. Študent se mora na izpit prijaviti najkasneje 72 ur pred razpisanim izpitnim rokom preko sistema VIS pod rubriko Izpiti/Prijava na izpitPo tem roku prijava na izpit ni več možna.

Pri prijavi študent izbere predmet, na katerega se prijavlja in izpitni rok. Ob uspešno oddani prijavi na izpit, sistem VIS le to potrdi in odprta prijava se prikaže tudi v tabeli Najbližji razpisani roki za neopravljene predmete, ki je na začetni strani. Študent je odgovoren za pravočasno, pravilno in popolno prijavo na izpit, zato v primeru, da ima študent pri prijavljanju na izpit težave, mora še isti dan kontaktirati študentski referat.

Rubrika Izpiti/Pregled prijav študentu omogoča pregled izpitov, na katere je prijavljen.

Tabela Najbližji razpisani roki za neopravljene predmete (na začetni strani) študentu omogoča pregled najbližje razpisanih rokov, roke za prijavo in odprte prijave.

Odjava od izpita je možna najkasneje en dan pred izpitom do dvanajste ureOdjave po roku preko študentskega referata niso možne.

Prijava na komisijski izpit

Študent I. in II. stopnje, ki se bo od š.l. 2017/18 prvič vpisal v katerikoli letnik lahko izpit brez vloge in komisije opravlja trikrat. Četrto opravljanje izpita je komisijsko, za peto in hkrati zadnje komisijsko opravljanje izpita pa mora oddati prošnjo na Senat FS. V kolikor študent I. in II. stopnje (prvič vpisan pred š.l. 2017/18) še ni opravil izpitov letnika, v katerega je že bil vpisan, jih opravlja v skladu s starim Statutom UL in sicer brez vloge in komisij trikrat, četrto in peto opravljanje izpita je komisijsko, za šesto, tudi komisijsko opravljanje izpita, pa mora študent oddati prošnjo na Senat FS: vloga.

Komisije Senata so za celo š.l. v naprej določene v terminskem planu. Vlogo mora študent v referat oddati najmanj 3 delovne dni pred komisijo Senata.

Seznam mentorjev najdete tu. Mentorji letnikov 23_24

Navodila za izpis iz fakultete

Za izpis iz Fakultete za strojništvo potrebujete naslednje dokumente:

Vlogo in študentsko izkaznico študent dostavi v Študentski referat osebno v času uradnih ur ali pošlje po pošti. Za izpis iz fakultete mora imeti študent poravnane vse račune in vrnjene vse knjige v knjižnici FS.

Pojdi na vsebino