Trajanje

4 leta

(8 semestrov)

Število ECTS

240

točk

Strokovni naslov diplomanta

Doktor / doktorica znanosti

z okrajšavo dr. pred imenom, z navedbo znanstvenega področja na doktorski listini

Temeljni cilji programa in splošne kompetence

Cilj programa je izobraževati nadpovprečno uspešne magistrante študijskih programov II. stopnje s področja tehnike in naravoslovja ter jih usposobiti za samostojno znanstveno-raziskovalno delo in ustvarjanje novega znanja na področju strojniških ved. Ker je program v celoti zasnovan na načelu izbirnosti, je študentu ob pomoči izbranega raziskovalnega mentorja in s primerno izbiro ponujenih študijskih vsebin dana možnost načrtovanja lastnega razvoja v želeni smeri. Pri tem so upoštevane tako osebne želje in strokovna nagnjenja kandidatov kot tudi trenutne potrebe gospodarskega in raziskovalnega prostora.

Struktura študijskega programa

Študijski program je sestavljen iz organiziranega dela pouka (predavanj, vaj, predstavitve teme doktorske disertacije idr.) v obsegu 60 kreditnih točk, preostalih 180 kreditnih točk pa je namenjenih individualnemu raziskovalnemu delu za doktorsko disertacijo.

Vsi predmeti na doktorskem študiju Bioznanosti so izbirni in razdeljeni v dve skupini (predmetnik študija):

1. teoretični predmeti (po 5 ali 10 KT)

2. individualno raziskovalni predmeti (po 5 ali 10 KT)

Doktorand skupaj z mentorjem izbere predmete iz nabora vseh predmetov v programu. Predmetnik odobri koordinator znanstvenega področja, na katerega je doktorand vpisan. Izbor predmetov je možen tudi iz predmetnikov drugih primerljivih programov domačih in tujih univerz, ki imajo programe ovrednotene po sistemu ECTS ali drugih sistemih, ki omogočajo primerjavo vrednotenja. Doktorandi si lahko v 1. in 2. letniku izberejo skupno do 15 KT izbirnih vsebin iz drugih programov. Doktorand izbira predmete glede na raziskovalno področje doktorske disertacije.

Predmeti obravnavajo znanstvene vsebine, ki jih s svojim raziskovalnim delom proučujejo nosilci in izvajalci posameznih predmetov. Nosilci predmetov imajo vsaj po 6 znanstvenih člankov s področja, ki ga obravnava predmet. Individualno raziskovalni predmeti se izvajajo v laboratorijih oddelkov in inštitutov, na klinikah in drugih raziskovalnih enotah izvajalk študija.

Študenti lahko predmete za svoj predmetnik izbirate med teoretičnimi in individualno raziskovalnimi predmeti vseh znanstvenih področij, v soglasju z mentorjem in koordinatorjem področja.

Podrobnosti študijskega programa (predmetnik, vsebine predmetov, nosilci oz. potencialni mentorji…) so predstavljene na spletni strani UL BF.

Biotehniška fakulteta vodi postopke od prijave na razpis za vpis, vpis na Interdisciplinarni dr. štud. program Bioznanosti, organizira in skrbi za izvedbo predavanj in ostalih študijskih obveznosti pri predmetih (izvajalci, prostor, urnik, obveščanje izvajalcev in študentov, ind.).

Postopki, od prijave teme dr. disertacije do pridobitve znanstvenega naslova, pa se vodijo na članicah-koordinatorkah za posamezno področje, za katerega se študent odloči ob vpisu. Fakulteta za strojništvo je koordinatorka za področje Tehniških sistemov v biotehniki. Koordinator je prof.dr. Iztok Golobič iz UL, FS, namestnik koordinatorja pa prof.dr. Rajko Bernik iz UL, BF.

Kandidat, ki želi na Fakulteti za strojništvo pridobiti doktorat znanosti mora najpozneje v 4. semestru (2. letnik) vložiti prijavo doktorske disertacije.

Vpisni pogoji (prijava in vpis)

Na doktorski študij BIOZNANOSTI se lahko vpišete diplomanti, ki imate pridobljeno eno izmed naslednjih izobrazb:

  • univerzitetno izobrazba (končna štiri letni nebolonjski univerzitetni program)
  • bolonjsko 2. stopnjo (magisterij stroke)
  • specializacijo po končanem visokošolskem strokovnem programu (pred vpisom morate opraviti dodatne študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk po ECTS)
  • specializacijo po končanem nebolonjskem, univerzitetnem programu (priznajo se študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS)
  • končan program, ki izobražujejo za poklic zdravnik, farmacevt, zobozdravnik ali veterinar
  • magisterij znanosti (priznajo se študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS).
Pojdi na vsebino