Trajanje

3 leta

(6 semestrov)

Število kreditnih točk po ECTS

180

točk

Strokovni naslov diplomanta

diplomirani inženir strojništva (VS) oz. diplomirana inženirka strojništva (VS)

z okrajšavo dipl. inž. str. (VS)

Struktura študijskega programa

1. letnik: Skupen vsem smerem.

2. letnik: Program se razdeli na devet smeri:

 • Energetsko strojništvo
 • Procesno strojništvo
 • Konstruiranje strojev in naprav
 • Konstruiranje industrijskih sistemov
 • Proizvodne tehnologije
 • Industrijsko inženirstvo
 • Prometni pilot letala/helikopterja
 • Snovanje in vzdrževanje letal
 • Mehatronika

3. letnik: Študenti nadaljujejo študij na smeri, ki so si jo izbrali v 2. letniku.

Temeljni cilji programa in splošne kompetence

 • Diplomantu omogočiti kakovostno znanje s trdno temeljno podlago znanj in razumevanja na širšem področju strojništva, ki mu v primeru zaključka študija daje ustrezne kompetence za ustrezno zaposljivost, v primeru nadaljevanja študija pa pridobljeno znanje predstavlja ustrezno izhodišče za raziskovalni študij na podiplomski stopnji.
 • Razviti sposobnost kritične analize in sinteze ter vzgojiti profesionalno inženirsko odgovornost.
 • S pridobljeno izobrazbo na širšem področju strojništva, primerljivo s sorodnimi študijskimi programi v Evropi, bo diplomant programa sposoben interdisciplinarnega povezovanja različnih področij.

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Pogoji za vpis

V prvostopenjski visokošolski strokovni študijski program Strojništvo – Projektno aplikativni program se lahko vpiše:

a) kdor je opravil splošno maturo,

b) kdor je opravil poklicno maturo v programih srednjega strokovnega izobraževanja oziroma tehniškega izobraževanja: avtoservisni tehnik, elektrotehnik, gradbeni tehnik, kemijski tehnik, ladijski strojni tehnik, lesarski tehnik, metalurški tehnik, strojni tehnik, tehnik elektronskih komunikacij, tehnik mehatronike, tehnik računalništva,

c) kdor je z zaključnim izpitom končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati iz točke a) izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri splošni maturi 30% točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30% točk,
 • uspeh iz predmeta matematika pri splošni maturi 20% točk,
 • *uspeh iz predmeta fizika ali mehanika pri splošni maturi 20% točk.

* Če kandidat pri maturi opravlja oba predmeta, se mu v primeru omejitve vpisa upošteva boljša ocena.

kandidati iz točke b) glede na:

 • splošni uspeh pri poklicni maturi 30% točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30% točk,
 • uspeh iz predmeta matematika pri poklicni maturi 20% točk,
 • uspeh iz predmeta strojništvo ali avtomehatronika ali elektrotehnika ali graditev objektov ali kemija ali ladijski stroji ali metalurgija ali mehatronika ali računalništvo ali lesarstvo ali elektronske komunikacije pri poklicni maturi  20 % točk.

kandidati iz točke c) glede na:

 • splošni uspeh pri zaključnem izpitu 30% točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30% točk,
 • uspeh iz predmeta matematika pri zaključnem izpitu oz. v 4. letniku srednje šole, če kandidat matematike ni opravljal pri zaključnem izpitu 20% točk,
 • uspeh iz predmeta fizika, mehanika ali strojništvo pri zaključnem izpitu oz. v 4. letniku srednje šole, če kandidat predmetov ni opravljal pri zaključnem izpitu 20% točk.

Pogoji za napredovanje

 • Pogoji za napredovanje iz 1. v 2. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje STROJNIŠTVO – Projektno aplikativni program: Študent se lahko vpiše v 2. letnik, če do izteka študijskega leta opravi z učnimi načrti predpisane obveznosti 1. letnika v minimalnem obsegu 48 ECTS.
 • Pogoji za napredovanje iz 2. v 3. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje STROJNIŠTVO – Projektno aplikativni program: Študent se lahko vpiše v 3. letnik, če do izteka študijskega leta opravi z učnimi načrti predpisane obveznosti 2. letnika v minimalnem obsegu 48 ECTS ter vse z učnimi načrti predpisane obveznosti 1. letnika (60 ECTS).

Študent se lahko izjemoma vpiše v višji letnik tudi, če ni opravil vseh obveznosti, ki so določene s študijskim programom za vpis v višji letnik, kadar ima za to upravičene razloge, ki jih določa 125. člen Statuta UL (starševstvo, daljša bolezen študenta, izjemne družinske in socialne okoliščine, priznan status osebe s posebnimi potrebami ali s posebnim statusom, aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah ter aktivno sodelovanje v organih univerze) ali razlogov iz naslova obveznosti iz vzporednega študija, prehoda iz ene univerze na drugo, jezikovne težave (tuji študent), dodatne obremenitve zaradi mednarodne izmenjave ali povečanega obsega dela pri dodatnem razvojno raziskovalnem delu. Študent mora za neopravljene obveznosti navesti tehtne razloge in pri zaprosilu podati program polaganja izpitov za preteklo obdobje.

O izpolnjevanju upravičenih razlogov odloča posebna komisija, ki jo sestavljajo prodekan za pedagoško delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Strojništvo – Projektno aplikativni program, mentor letnika, v katerega je študent vpisan in mentor letnika, v katerega se študent želi vpisati. Študentu, ki pri študiju izkazuje nadpovprečne študijske rezultate, se omogoči hitrejše napredovanje.  Sklep o tem sprejme senat UL FS na podlagi prošnje kandidata in mnenja komisije za visokošolski strokovni študij UL FS. S sklepom se določi način hitrejšega napredovanja«.

Pogoji za ponavljanje letnika

Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, ki so določene s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko letnik ponavlja, če je dosegel vsaj 24 kreditnih točk po ECTS. V času študija lahko letnik ponavlja le enkrat.

Študent lahko ponavlja letnik tudi, če ne izpolnjuje obveznosti iz predhodnega odstavka, kadar ima za to upravičene razloge (daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, obveznosti iz vzporednega študija, prehoda iz ene univerze na drugo, jezikovne težave (tuji študent), dodatne obremenitve zaradi mednarodne izmenjave ali povečanega obsega dela pri dodatnem razvojno raziskovalnem delu). Študent mora za neopravljene obveznosti navesti tehtne razloge in pri zaprosilu podati program polaganja izpitov za preteklo obdobje. O izpolnjevanju upravičenih razlogov odloča posebna komisija, ki jo sestavljajo prodekan za pedagoško delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje STROJNIŠTVO, mentor letnika, v katerega je študent vpisan in tutor študenta.

Pogoji za dokončanje študija

Študent konča študij, ko opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti v obsegu 180 kreditnih točk po ECTS.

Načini ocenjevanja

Načini ocenjevanja so skladni s Statutom UL in so navedeni v učnih načrtih predmetov.

Prehodi med študijskimi programi

Za prehod med programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal in nadaljevanje izobraževanja v Visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje STROJNIŠTVO, v katerem se del študijskih obveznosti ali vse študijske obveznosti, ki jih je študent že opravil v prvem študijskem programu, priznajo kot opravljene. Pri tem je potrebno upoštevati, da so prehodi možni le med študijskimi programi, ki ob zaključku zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc. Prošnje kandidatov za prehod v Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO in obseg priznanih študijskih obveznosti v študijskem programu bo individualno obravnavala Komisija za dodiplomski študij, skladno s 181. do 189. členom Statuta UL ter Pravilnikom FS o pogojih prehoda med študijskimi programi.

V skladu z Merili za prehode med študijskimi programi se kandidat lahko vključi v študij na Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO, v kolikor se mu prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete Visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje STROJNIŠTVO. Če je kandidatu v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik Visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje STROJNIŠTVO, se kandidatu dovoli vpis v višji letnik na Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO.

Predstavitveni zbornik in arhiv zbornikov

Podrobnosti študijskega programa (predmetnik, vsebine predmetov, nosilci…) so predstavljene v Predstavitvenem zborniku.

PREDSTAVITVENI ZBORNIK za š. l. 2024/25

Arhiv zbornikov

Navodila za opravljanje predmeta Razvojni postopki v strojništvu

 • Predmet Razvojni postopki v strojništvu je po vsebini uvod v diplomsko nalogo, ki jo študent opravlja pri treh profesorjih (mentor + 2 soizvajalca).
 • Za opravljen predmet dobi študent dve oceni, in sicer oceno izpita in oceno vaj.
 • Za podroben način izvedbe predmeta Razvojni postopki v strojništvu se študent dogovori z mentorjem in soizvajalcema.
 • Podrobna navodila najdete v predstavitvi Razvojni postopki v strojništvu.
 • PRVI KORAK – IZBIRA MENTORJA (do 3. 1. 2024)
  – Študent se lahko najkasneje do petka, 15. 12. 2023, individualno dogovori za mentorstvo in podpiše Izjavo mentorja, ki jo mentor posreduje v Študentski referat (SEZNAM MENTORJEV).
  – Študent, ki ne bo imel dogovorjenega mentorstva, mora od 18. 12. 2023 do najkasneje srede, 3. 1. 2024, v VIS-u oddati seznam želenih mentorjev po prioriteti.
  – V torek, 9. 1. 2024, so študenti po e-pošti obveščeni o dodeljenem mentorju, ki je tudi prvi izvajalec pri predmetu Razvojni postopki v strojništvu. V kolikor je študent izbral mentorja, ki ni izvajalec predmeta Razvojni postopki v strojništvu, je obveščen tudi o dodeljenem prvem soizvajalcu.
 • DRUGI KORAK – IZBIRA SOIZVAJALCEV (od 10. 1. do 31. 1. 2024)
  Študent in mentor se v mesecu januarju dogovorita, kaj bo širše področje diplomske naloge in skupaj izbereta potencialne soizvajalce pri predmetu Razvojni postopki v strojništvu (Seznam vseh soizvajalcev).
  Študent v VIS-u (Ankete/Razvojni postopki v strojništvu/Anketa – izbira soizvajalcev pri predmetu Razvojni postopki v strojništvu) odda seznam potencialnih soizvajalcev (8 soizvajalcev po prioriteti) najkasneje do srede, 31. 1. 2024.
  POZOR: Dodeljenega mentorja oz. prvega izvajalca NE izbirate ponovno. Vsi študenti boste poleg mentorja oz. prvega izvajalca dobili še dva soizvajalca.
  – V sredo, 7. 2. 2024, so študenti po e-pošti obveščeni o dodeljenih soizvajalcih.

Navodila za opravljanje Prakse (velja za študente, ki so vpisani v 3. letnik od vključno š. l. 2023/24)

Študent se mora v okviru predmeta Praksa udeležiti delavnic iz mehkih veščin v obsegu 8 pedagoških ur. Študentski referat enkrat na mesec na spletni strani UL FS objavi seznam vseh delavnic iz mehkih veščin. Delavnice iz mehkih veščin se izvajajo od oktobra do maja.

Navodila za opravljanje obveznega strokovnega predmeta Praksa:

1. Študent se pred začetkom prakse sam dogovori s podjetjem, kjer bo opravljal prakso.

2. Študent mora pred pričetkom prakse v celoti izpolniti obrazec (Soglasje mentorjev) in z mentorjem v podjetju sestaviti program dela v času prakse (Vzorec programa dela). Oba dokumenta se pošljeta po elektronski pošti na naslov praksa@fs.uni-lj.si ali (original) oddata pri recepciji UL FS, kjer je poseben predal za oddajo tovrstne pošte. Koordinator nato pripravi pogodbo (Vzorec pogodbe) in jo pošlje študentu po e-pošti, da jo sam podpiše in odda v podpis v podjetje, kjer izvaja praktično usposabljanje. Študent podpisano pogodbo po elektronski pošti vrne nazaj koordinatorju prakse na UL FS.

Mentorja na FS, si študent izbere med naslednjimi mentorji (zraven imate tudi področja, ki jih pokrivajo):

viš. pred. dr. Igor Petrović – (Smer: Snovanje in vzdrževanje letal),

doc. dr. Tomaž Berlec – (Smer: Industrijsko inženirstvo),

izr. prof. dr. Damjan Klobčar – (Smer: Proizvodne tehnologije),

doc. dr. Andrej Žerovnik – (Smer: Konstruiranje industrijskih sistemov),

izr. prof. dr. Franc Majdič – (Smer: Konstruiranje strojev in naprav),

prof. dr Marko Hočevar – (Smer: Energetsko strojništvo),

doc. dr. Matevž Zupančič – (Smer: Procesno strojništvo),

doc. dr. Drago Bračun – (Smer: Mehatronika),

ali

katerikoli drug visokošolski učitelj Visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Strojništvo – Projektno aplikativni program, ki ga za posameznega študenta imenuje prodekan za pedagoško delo 1. stopnje.

3. Med opravljanjem prakse mora mentorju na UL FS po elektronski pošti (ali navadni pošti) poslati konec tedna poročilo o delu v tekočem tednu (Obrazec tedenskega poročila), ki ga podpiše tudi mentor v podjetju. Ta tedenska poročila morajo biti priložena h končnemu poročilu prakse. Študent je v stalnem stiku z mentorjem na UL FS in se z njim in mentorjem v podjetju dogovori okoli vsebine poročila, ki ga bo ob zaključku prakse oddal za vpis ocene.

4. Poročilo mora obsegati vsaj 10 strani – v ta obseg se ne štejejo vse potrebne priloge (tedenska poročila in pogodbe).

5. Študent pri pisanju poročila uporabi za prvo stran predpisano obliko (Prva stran poročila). Poleg poročila izpolni še poseben obrazec (Zaključno poročilo), ki je sestavni del celotnega poročila. Študent poročilo z vsemi prilogami lahko odda elektronsko (PDF) na mail mentorja na UL FS in v kopijo sporočila doda tudi koordinatorja na UL FS.

OBVEZNO mora biti priložena tudi kopija pogodbe, ki je bila sklenjena med UL FS in podjetjem v katerem je kandidat opravljal prakso. Če je kandidat zaposlen v podjetju, se pogodba ne sklepa, mora pa v tem primeru biti med končnim poročilom oddana kopija POTRDILA O ZAPOSLITVI, ki to dokazuje, zakaj nismo sklepali pogodbe. Pogodba se ne sklepa tudi v primeru, če se je praksa opravljala na UL FS in zato kandidat ne more oddati nobene kopije v končno poročilo.

6. Mentor na UL FS po vpisu ocene na obrazec Zaključno poročilo o praktičnem usposabljanju le tega pošlje po elektronski pošti koordinatorju praktičnega usposabljanja, ki zadevo pregleda in nato podpiše in odda v študentski referat za vpis končne ocene v elektronski indeks.

7. Na željo študenta se študentu lahko izda Potrdilo o opravljenem praktičnem usposabljanju (Vzorec).

Dodatne informacije dobite pri koordinatorju prakse po elektronski pošti ali po telefonu.

Fakulteta za strojništvo
Darko Švetak – soba VP-3
Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana
tel.: 01/ 4771-136
faks: 01/2518-567
GSM: 041 797 158

E-mail: praksa@fs.uni-lj.si

Navodila za opravljanje Praktičnega usposabljanja – PAP (velja za študente, ki so vpisani v 3. letnik pred š. l. 2023/24)

V nadaljevanju si lahko v priloženem dokumentu (Navodila) podrobno preberete postopek za opravljanje splošnega predmeta Praktično usposabljanje – PAP (1.stopnja).

1. Študent/ka se pred začetkom prakse sam/a dogovori s podjetjem, kjer bo opravljal/a prakso.

2. Študent/ka pred pričetkom prakse mora v celoti izpolniti obrazec (Soglasje mentorjev) in z mentorjem v podjetju sestaviti program dela v času prakse (Vzorec programa dela). Oba dokumenta se pošljeta po elektronski pošti na mail: praksa@fs.uni-lj.si ali (original) oddata pri receptorju FS, kjer je poseben predal za oddajo tovrstne pošte. Koordinator nato pripravi pogodbo (Vzorec pogodbe) in jo pošlje na mail študenta, da jo sam podpiše in odda v podpis v podjetje, kjer izvaja praktično usposabljanje. Po podpisu študent sken pogodbe vrne nazaj na mail koordinatroju na FS.

Študent si mora izbrati tudi enega mentorja na UL FS (zraven ponujenih mentorjev so zapisana tudi področja, ki jih pokrivajo):

viš. pred. dr. Igor Petrovič – (Smer: Letalstvo),

izr. prof. dr. Joško Valentinčič – (Smer: Proizvodno strojništvo) – upoštevajte tudi navodila na tej strani: http://lab.fs.uni-lj.si/lat/index.php?page=prakticno-usposabljanje&hl=slo,

izr. prof. dr. Damjan Klobčar – (Smer: Proizvodno strojništvo),

doc. dr. Miha Brojan – (Smer: Snovanje, obratovanje in vzdrževanje),

izr. prof. dr. Franc Majdič – (Smer: Snovanje, obratovanje in vzdrževanje),

prof. dr Marko Hočevar – (Smer: Energetsko in procesno strojništvo),

doc. dr. Matevž Zupančič – (Smer: Energetsko in procesno strojništvo),

doc. dr. Drago Bračun – (Smer: Mehatronika),

Študent si lahko izbere tudi kateregakoli drugega učitelj, ki ga za posameznega študenta imenuje prodekan za pedagoško dejavnost 1. stopnje.

3. Med opravljanjem prakse mora mentorju na FS po elektronski pošti (ali navadni pošti) poslati konec tedna poročilo o delu v tekočem tednu (Obrazec tedenskega poročila), ki ga tudi mentor v podjetju podpiše. Ta tedenska poročila morajo biti priložena k končnemu poročilu prakse. Študent je v stalnem stiku z mentorjem na FS in se z njim in mentorjem v podjetju dogovori okoli vsebine poročila, ki ga bo ob zaključku prakse oddal za vpis ocene.

4. Poročilo mora obsegati vsaj 10 strani v ta obseg se ne štejejo vse potrebne priloge (tedenska poročila in sken pogodbe).

5.Študent pri pisanju poročila uporabi za prvo stran predpisano obliko (Prva stran poročila). Poleg poročila izpolni še poseben obrazec (Zaključno poročilo), ki je sestavni del celotnega poročila. Študent poročilo z vsemi prilogami lahko odda elektronsko (PDF) na mail mentorja na FS in v kopijo maila doda tudi kordinatroja na FS.

OBVEZNO mora biti priložena tudi kopija pogodbe, ki je bila sklenjena med FS in podjetjem v katerem je kandidat opravljal prakso. Če je kandidat zaposlen v podjetju se pogodba ne sklepa mora pa v tem primeru biti med končnim poročilom oddana kopija POTRDILA O ZAPOSLITVI, ki to dokazuje, zakaj nismo sklepali pogodbe. Pogodba se ne sklepa tudi v primeru, če se je praksa opravljala na FS in zato kandidat ne more oddati nobene kopije v končno poročilo.

6. Mentor na FS po vpisu ocene na obrazec (Zaključno poročilo o praktičnem usposabljanju) le tega pošlje na mail koordinatorju praktičnega usposabljanja, ki zadevo pregleda in nato podpiše in odda v študentski referat za vpis končne ocene v elektronski indeks.

7. Na željo študenta se študentu lahko izda Potrdilo o opravljenem praktičnem usposabljanju (Vzorec).

Dodatne informacije dobite pri koordinatorju prakse po elektronski pošti ali po telefonu (mobitelu).

Fakulteta za strojništvo
Darko Švetak – soba VP-3
Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana
tel.: 01/ 4771-136
faks: 01/2518-567
GSM: 041 797 158

E-mail: praksa@fs.uni-lj.si

Zagovori zaključnih del

Pojdi na vsebino