Trajanje

3 leta

(6 semestrov)

Število kreditnih točk po ECTS

180

točk

Strokovni naslov diplomanta

diplomirani inženir strojništva (VS) oz. diplomirana inženirka strojništva (VS)

z okrajšavo dipl. inž. str. (VS)

Struktura študijskega programa

1. letnik: Skupen vsem smerem.

2. letnik: Program se razdeli na devet smeri:

 • Energetsko strojništvo
 • Procesno strojništvo
 • Konstruiranje strojev in naprav
 • Konstruiranje industrijskih sistemov
 • Proizvodne tehnologije
 • Industrijsko inženirstvo
 • Prometni pilot letala/helikopterja
 • Snovanje in vzdrževanje letal
 • Mehatronika

3. letnik: Smeri se razdelijo na naslednje usmeritve (velja za študente vpisane v 1. letnik v študijskem letu 2018/19, 2019/20 in 2020/21):

 • Energetsko, procesno in okoljsko inženirstvo: Energetsko strojništvo, Hišna in sanitarna tehnika, Procesno inženirstvo
 • Snovanje, obratovanje in vzdrževanje: Transportni in delovni stroji, Mobilna tehnika, Upravljanje tehničnih sistemov
 • Proizvodno strojništvo: Proizvodne tehnologije, Vodenje proizvodnje, Tehnologija spajanja
 • Mehatronika
 • Letalstvo: Prometni pilot letala/helikopterja, Snovanje in vzdrževanje letal

Temeljni cilji programa in splošne kompetence

 • Diplomantu omogočiti kakovostno znanje s trdno temeljno podlago znanj in razumevanja na širšem področju strojništva, ki mu v primeru zaključka študija daje ustrezne kompetence za ustrezno zaposljivost, v primeru nadaljevanja študija pa pridobljeno znanje predstavlja ustrezno izhodišče za raziskovalni študij na podiplomski stopnji.
 • Razviti sposobnost kritične analize in sinteze ter vzgojiti profesionalno inženirsko odgovornost.
 • S pridobljeno izobrazbo na širšem področju strojništva, primerljivo s sorodnimi študijskimi programi v Evropi, bo diplomant programa sposoben interdisciplinarnega povezovanja različnih področij.

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Pogoji za vpis

V 1. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje STROJNIŠTVO – Projektno aplikativni program se lahko vpiše:

a) kdor je opravil splošno maturo,

b) kdor je opravil poklicno maturo v enem izmed štiriletnih srednješolskih programih (strojni tehnik, avtoservisni tehnik, elektrotehnik, gradbeni tehnik, kemijski tehnik, ladijski strojni tehnik, metalurški tehnik, tehnik mehatronike, tehnik računalništva, lesarski tehnik, tehnik elektronskih komunikacij),

c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati iz točke a) izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri splošni maturi 30% točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30% točk,
 • uspeh iz predmeta matematika pri splošni maturi 20% točk,
 • *uspeh iz predmeta fizika ali mehanika pri splošni maturi 20% točk.

* Če kandidat pri maturi opravlja oba predmeta, se mu v primeru omejitve vpisa upošteva boljša ocena.

kandidati iz točke b) glede na:

 • splošni uspeh pri poklicni maturi 30% točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30% točk,
 • uspeh iz predmeta matematika pri poklicni maturi 20% točk,
 • uspeh iz predmeta strojništvo ali avtomehatronika ali elektrotehnika ali graditev objektov ali kemija ali ladijski stroji ali metalurgija ali mehatronika ali računalništvo ali lesarski tehnik ali tehnik elektronskih komunikacij pri poklicni maturi 20% točk.

kandidati iz točke c) glede na:

 • splošni uspeh pri zaključnem izpitu 30% točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30% točk,
 • uspeh iz predmeta matematika pri zaključnem izpitu oz. v 4. letniku  srednje šole, če kandidat matematike ni opravljal pri zaključnem izpitu 20% točk,
 • uspeh iz predmeta fizika, mehanika ali strojništvo pri zaključnem izpitu oz. v 4. letniku srednje šole, če kandidat predmetov ni opravljal pri zaključnem izpitu 20% točk.

Pogoji za napredovanje

 • Pogoji za napredovanje iz 1. v 2. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje STROJNIŠTVO – Projektno aplikativni program: Študent se lahko vpiše v 2. letnik, če do izteka študijskega leta opravi z učnimi načrti predpisane obveznosti 1. letnika v minimalnem obsegu 48 ECTS.
 • Pogoji za napredovanje iz 2. v 3. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje STROJNIŠTVO – Projektno aplikativni program: Študent se lahko vpiše v 3. letnik, če do izteka študijskega leta opravi z učnimi načrti predpisane obveznosti 2. letnika v minimalnem obsegu 48 ECTS ter vse z učnimi načrti predpisane obveznosti 1. letnika (60 ECTS).

Študent se lahko izjemoma vpiše v višji letnik tudi, če ni opravil vseh obveznosti, ki so določene s študijskim programom za vpis v višji letnik, kadar ima za to upravičene razloge, ki jih določa 153. člen Statuta UL (materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, priznan status osebe s posebnimi potrebami, aktivno sodelovanje na vrhunsko strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah, aktivno sodelovanje v organih univerze) ali razlogov iz naslova obveznosti iz vzporednega študija, prehoda iz ene univerze na drugo, jezikovne težave (tuji študent), dodatne obremenitve zaradi mednarodne izmenjave ali povečanega obsega dela pri dodatnem razvojno raziskovalnem delu. Študent mora za neopravljene obveznosti navesti tehtne razloge in pri zaprosilu podati program polaganja izpitov za preteklo obdobje.

O izpolnjevanju upravičenih razlogov odloča posebna komisija, ki jo sestavljajo prodekan za pedagoško delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Strojništvo – Projektno aplikativni program, mentor letnika, v katerega je študent vpisan in mentor letnika, v katerega se študent želi vpisati. Študentu, ki pri študiju izkazuje nadpovprečne študijske rezultate, se omogoči hitrejše napredovanje.  Sklep o tem sprejme senat UL FS na podlagi prošnje kandidata in mnenja komisije za visokošolski strokovni študij UL FS. S sklepom se določi način hitrejšega napredovanja«.

Pogoji za ponavljanje letnika

Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, ki so določene s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko letnik ponavlja, če je dosegel vsaj 24 kreditnih točk po ECTS. V času študija lahko letnik ponavlja le enkrat.

Študent lahko ponavlja letnik tudi, če ne izpolnjuje obveznosti iz predhodnega odstavka, kadar ima za to upravičene razloge (daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, obveznosti iz vzporednega študija, prehoda iz ene univerze na drugo, jezikovne težave (tuji študent), dodatne obremenitve zaradi mednarodne izmenjave ali povečanega obsega dela pri dodatnem razvojno raziskovalnem delu). Študent mora za neopravljene obveznosti navesti tehtne razloge in pri zaprosilu podati program polaganja izpitov za preteklo obdobje. O izpolnjevanju upravičenih razlogov odloča posebna komisija, ki jo sestavljajo prodekan za pedagoško delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje STROJNIŠTVO, mentor letnika, v katerega je študent vpisan in tutor študenta.

Pogoji za podaljšanje statusa študenta

V skladu z 70. členom ZViS študentu, ki ne diplomira v dvanajstih mesecih po zaključku zadnjega semestra ali se med študijem ne vpiše v naslednji letnik, status študenta preneha. Študentu se iz upravičenih razlogov status študenta lahko tudi podaljša, vendar največ za eno leto. V skladu z 240. členom Statuta UL študentu v času materinstva, očetovstva ali bolniške odsotnosti, daljše od enega leta, status študenta miruje.

Pogoji za dokončanje študija

Študent konča študij, ko opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti v obsegu 180 kreditnih točk po ECTS.

Načini ocenjevanja

Načini ocenjevanja so skladni s Statutom UL in so navedeni v učnih načrtih predmetov.

Prehodi med študijskimi programi

Za prehod med programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal in nadaljevanje izobraževanja v Visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje STROJNIŠTVO, v katerem se del študijskih obveznosti ali vse študijske obveznosti, ki jih je študent že opravil v prvem študijskem programu, priznajo kot opravljene. Pri tem je potrebno upoštevati, da so prehodi možni le med študijskimi programi, ki ob zaključku zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc. Prošnje kandidatov za prehod v Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO in obseg priznanih študijskih obveznosti v študijskem programu bo individualno obravnavala Komisija za dodiplomski študij, skladno s 181. do 189. členom Statuta UL ter Pravilnikom FS o pogojih prehoda med študijskimi programi.

V skladu z Merili za prehode med študijskimi programi se kandidat lahko vključi v študij na Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO, v kolikor se mu prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete Visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje STROJNIŠTVO. Če je kandidatu v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik Visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje STROJNIŠTVO, se kandidatu dovoli vpis v višji letnik na Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO.

Predstavitveni zbornik in arhiv zbornikov

Podrobnosti študijskega programa (predmetnik, vsebine predmetov, nosilci…) so predstavljene v Predstavitvenem zborniku.

PREDSTAVITVENI ZBORNIK za š. l. 2023/24

Arhiv zbornikov

Osnovna navodila za opravljanje Praktičnega usposabljanja – PAP

V nadaljevanju si lahko v priloženem dokumentu (Navodila) podrobno preberete postopek za opravljanje splošnega predmeta Praktično usposabljanje – PAP (1.stopnja).

1. Študent/ka se pred začetkom prakse sam/a dogovori s podjetjem, kjer bo opravljal/a prakso.

2. Študent/ka pred pričetkom prakse mora v celoti izpolniti obrazec (Soglasje mentorjev) in z mentorjem v podjetju sestaviti program dela v času prakse (Vzorec programa dela). Oba dokumenta se pošljeta po elektronski pošti na mail: praksa@fs.uni-lj.si ali (original) oddata pri receptorju FS, kjer je poseben predal za oddajo tovrstne pošte. Koordinator nato pripravi pogodbo (Vzorec pogodbe) in jo pošlje na mail študenta, da jo sam podpiše in odda v podpis v podjetje, kjer izvaja praktično usposabljanje. Po podpisu študent sken pogodbe vrne nazaj na mail koordinatroju na FS.

Mentorja na FS, si študent izbere med naslednjimi mentorji (zraven imate tudi področja, ki jih pokrivajo):

dr. Igor Petrovič – (Smer: Letalstvo),

izr. prof. dr. Joško Valentinčič – (Smer: Proizvodno strojništvo) – upoševaje tudi navodila na tej strani: http://lab.fs.uni-lj.si/lat/index.php?page=prakticno-usposabljanje&hl=slo,

izr. prof. dr. Damjan Klobčar – (Smer: Proizvodno strojništvo),

doc. dr. Miha Brojan – (Smer: Snovanje, obratovanje in vzdrževanje),

doc. dr. Franc Majdič – (Smer: Snovanje, obratovanje in vzdrževanje),

prof. dr Marko Hočevar – (Smer: Energetsko in procesno strojništvo),

izr. prof. dr. Matjaž Prek – (Smer: Energetsko in procesno strojništvo),

doc. dr. Drago Bračun – (Smer: Mehatronika),

ali

katerikoli drug učitelj, ki ga za posameznega študenta imenuje prodekan za pedagoško delo 1. stopnje.

3. Med opravljanjem prakse mora mentorju na FS po elektronski pošti (ali navadni pošti) poslati konec tedna poročilo o delu v tekočem tednu (Obrazec tedenskega poročila), ki ga tudi mentor v podjetju podpiše. Ta tedenska poročila morajo biti priložena k končnemu poročilu prakse. Študent je v stalnem stiku z mentorjem na FS in se z njim in mentorjem v podjetju dogovori okoli vsebine poročila, ki ga bo ob zaključku prakse oddal za vpis ocene.

4. Poročilo mora obsegati vsaj 10 strani v ta obseg se ne štejejo vse potrebne priloge (tedenska poročila in sken pogodbe).

5.Študent pri pisanju poročila uporabi za prvo stran predpisano obliko (Prva stran poročila). Poleg poročila izpolni še poseben obrazec (Zaključno poročilo), ki je sestavni del celotnega poročila. Študent poročilo z vsemi prilogami lahko odda elektronsko (PDF) na mail mentorja na FS in v kopijo maila doda tudi kordinatroja na FS.

OBVEZNO mora biti priložena tudi kopija pogodbe, ki je bila sklenjena med FS in podjetjem v katerem je kandidat opravljal prakso. Če je kandidat zaposlen v podjetju se pogodba ne sklepa mora pa v tem primeru biti med končnim poročilom oddana kopija POTRDILA O ZAPOSLITVI, ki to dokazuje, zakaj nismo sklepali pogodbe. Pogodba se ne sklepa tudi v primeru, če se je praksa opravljala na FS in zato kandidat ne more oddati nobene kopije v končno poročilo.

6. Mentor na FS po vpisu ocene na obrazec (Zaključno poročilo o praktičnem usposabljanju) le tega pošlje na mail koordinatorju praktičnega usposabljanja, ki zadevo pregleda in nato podpiše in odda v študentski referat za vpis končne ocene v elektronski indeks.

7. Na željo študenta se študentu lahko izda Potrdilo o opravljenem praktičnem usposabljanju (Vzorec).

Dodatne informacije dobite pri koordinatorju prakse po elektronski pošti ali po telefonu (mobitelu).

Fakulteta za strojništvo
Darko Švetak – soba VP-3
Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana
tel.: 01/ 4771-136
faks: 01/2518-567
GSM: 041 797 158

E-mail: praksa@fs.uni-lj.si

Skip to content